Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Inspraak vrom 7-12

Archief Nieuws
Uitvoering Glasbeleid Westvoorne
Het nu op tafel liggende voorstelsuggereert een verandering ten opzichte van het voorstel van 16 november.Inhoudelijk is er echter niets veranderd, terwijl het huidige voorstel vaag isen misleidend met betrekking tot het beschikbaar stellen van een krediet en hetopzetten van een uitvoerende organisatie. Daarnaast worden allerleitoezeggingen gedaan richting de raad zonder de financiële en ruimtelijkeconsequenties daarvan aan te geven.
Financiën en Verwerking Second Opinion
De conclusies uit de second opinion zijn niet ofonvoldoende verwerkt. Er wordt nog steeds uitgegaan van een incorrecte NettoContante Waardeberekening die gebaseerd is op een te lage renteaflossing en eente laag inflatiepercentage.
Het bedrag waarom nu in hetraadsbesluit gevraagd wordt, wordt omschreven als risico dragend kapitaal, inplaats van als werkkapitaal. Het verschil tussen die twee blijft onduidelijk.Bovendien wordt in het besluit een bedrag van 5 miljoen genoemd, terwijl eenachterliggend document (een interne gemeentelijke notitie) over 10 miljoenspreekt en de toon van het besluit er op duidt dat er gemakkelijk naar deoorspronkelijke 25 miljoen gehopt zal worden. Het blijft verder absoluutonduidelijk waar deze miljoenen aan gespendeerd gaan worden. Er is geenstappenplan, laat staan een gedetailleerde planning.
Het is onduidelijk wat er bedoeldwordt met het instellen van een ‘glasherontwikkelings-fonds Westvoorne’. Hetfeit dat er sprake is van een nog nader uit te werken formeelinstellingsbesluit is bestuurlijk gezien incorrect, want er wordt nu aan de raad gevraagd ietsvast te stellen terwijl nog onduidelijk is wat dat is.
‘Er pakken zich donkere wolken samen boven Westvoorne’ wasde openingszin van de Begroting 2010; er is geen ruimte voor nieuw beleid en erzal de komende jaren bezuinigd moeten worden en toch moet er nu nieuw beleidvastgesteld worden waarmee 119 miljoen gemoeid is.
Uitvoeringsorganisatie
Hoewel er nu gesproken wordt van een commercieelopererende ‘projectorganisatie’ of een ‘gebiedsonderneming’ dient deze, volgensdit besluit, op een vergelijkbare wijze te worden ingericht als een BV,compleet met eigen huisvesting. Bovendien schijnt het college niet gehoord tehebben dat de raad geen BV wil, want zij stellen: Na besluitvorming door de raad in december zal in de kwartiermakersfasede uitvoeringsorganisatie verder worden vormgegeven. In deze fase kan overlegworden gevoerd met de provincie waarna de voorkeursvariant projectorganisatiedan wel het alternatief bv verder vorm kan worden gegeven.
Let wel, de besluitvorming over de organisatiestructuurwordt dus verschoven naar mei 2010 en die structuur wordt dus niet in hetexploitatieplan opgenomen.
Zuid Oost Hoek
De voorgestelde aanpassingbetreffende de ZO hoek is opmerkelijk. Deze aanpassing is gedaan op verzoek vande tuinders. De Partij Westvoorne is van mening dat iedereen het recht heeftvoor zijn eigen belangen op te komen, maar dat het gemeentebestuur de belangenvan alle burgers op gelijke wijzemoet dienen. Daar is nu geen sprake meer van. De bewoners uit de ZO hoek gaaner in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan zwaar op achteruit. Desplitsing in een buitenrand en een kern is vaag. Er is niet aangegeven om hoeveelhectaren extra glas het gaat, welke bedrijven er voor sanering in aanmerkingkomen en de ongetwijfeld hoge kosten van die sanering zijn niet in debusinesscase meegenomen.
Hoewel er steeds van een maximaletoename van 55 ha glas gesproken wordt, is er in het IG ruimte gemaakt voor 75ha nieuw te ontwikkelen glastuinbouw en daar komen de ± 10/15 hectaren (?) vande ZO hoek nog bij. Maar het college belooft het allemaal in de hand te houdenmet ‘glaseenheden’: tuinders mogen alleen maar bouwen als ze glaseenhedenbezitten.
Glaseenheden
Hierover zegt Deloitte (diekennelijk ook nog even ingehuurd is): Naar onze mening zijn er geenmogelijkheden om de saneringskosten te activeren. Er is in elk geval geen sprakevan een materieel vast actief. Daarvoor moet er na de betaling een bezit zijn,iets fysieks, met bovendien een meerjarige gebruiksduur. Met andere woordendie eerder genoemde ‘glaseenheden’ zijn geen materieel bezit. Dat had dePW al gedacht, want gesaneerd glas isweg, foetsie. Gesaneerd glas bestaat niet meer, ook niet als ‘glaseenheid’.
Een bestemmingsplan is een wettelijk document waar rechtenaan ontleend kunnen worden. De bestemming ‘glastuinbouw’ geeft het recht opglas. Het is uiterst twijfelachtig of een rechter zal oordelen dat iemand eersteen glaseenheid moet bezitten om glas te mogen bouwen op een locatie met eenglastuinbouwbestemming. Er kan dus potentieel 85/90 ha glas bijkomen in het IG,terwijl nota bene het vorige college is gevallen op 100 ha!
De Drenkeling
Het inzetten van de bouwlocatiede Drenkeling voor alleen maar dure woningen om het glasplan te financieren isvoor de PW onacceptabel.
Men geeft aan dat fase 1 van de Drenkeling zal bestaan uit‘dun-duur’ en plotseling wordt ‘Ruim Rockanje’ er bij gehaald, om de ontwikkeling van die dure woningen terechtvaardigen. Echter, het College beweert nu, dat er op korte termijn eldersin Rockanje sociale woningbouw gerealiseerd zal worden. Waar is elders en watis op korte termijn en wie gaat er dan iets ontwikkelen? Het nieuwe gemeentebestuur?,dat geen financiële middelen meer zal hebben, omdat alles in de glasbak gegooidis om het politieke gezicht van dit college te redden?
Er is net een referendumverordening vastgesteld. Misschienis dit wel een goed idee voor een referendum: wilt u dure of betaalbarewoningen in de Drenkeling?
Een andere vraag zou natuurlijk kunnen zijn: wilt u ditgeldverslindende glasbeleid of vindt u dat dit college nu maar op moet stappen?
Namens dePartij Westvoorne,
Emma van BLom
Pagina terug

Inspraak vrom 7-12

Archief Nieuws
Uitvoering Glasbeleid Westvoorne
Het nu op tafel liggende voorstelsuggereert een verandering ten opzichte van het voorstel van 16 november.Inhoudelijk is er echter niets veranderd, terwijl het huidige voorstel vaag isen misleidend met betrekking tot het beschikbaar stellen van een krediet en hetopzetten van een uitvoerende organisatie. Daarnaast worden allerleitoezeggingen gedaan richting de raad zonder de financiële en ruimtelijkeconsequenties daarvan aan te geven.
Financiën en Verwerking Second Opinion
De conclusies uit de second opinion zijn niet ofonvoldoende verwerkt. Er wordt nog steeds uitgegaan van een incorrecte NettoContante Waardeberekening die gebaseerd is op een te lage renteaflossing en eente laag inflatiepercentage.
Het bedrag waarom nu in hetraadsbesluit gevraagd wordt, wordt omschreven als risico dragend kapitaal, inplaats van als werkkapitaal. Het verschil tussen die twee blijft onduidelijk.Bovendien wordt in het besluit een bedrag van 5 miljoen genoemd, terwijl eenachterliggend document (een interne gemeentelijke notitie) over 10 miljoenspreekt en de toon van het besluit er op duidt dat er gemakkelijk naar deoorspronkelijke 25 miljoen gehopt zal worden. Het blijft verder absoluutonduidelijk waar deze miljoenen aan gespendeerd gaan worden. Er is geenstappenplan, laat staan een gedetailleerde planning.
Het is onduidelijk wat er bedoeldwordt met het instellen van een ‘glasherontwikkelings-fonds Westvoorne’. Hetfeit dat er sprake is van een nog nader uit te werken formeelinstellingsbesluit is bestuurlijk gezien incorrect, want er wordt nu aan de raad gevraagd ietsvast te stellen terwijl nog onduidelijk is wat dat is.
‘Er pakken zich donkere wolken samen boven Westvoorne’ wasde openingszin van de Begroting 2010; er is geen ruimte voor nieuw beleid en erzal de komende jaren bezuinigd moeten worden en toch moet er nu nieuw beleidvastgesteld worden waarmee 119 miljoen gemoeid is.
Uitvoeringsorganisatie
Hoewel er nu gesproken wordt van een commercieelopererende ‘projectorganisatie’ of een ‘gebiedsonderneming’ dient deze, volgensdit besluit, op een vergelijkbare wijze te worden ingericht als een BV,compleet met eigen huisvesting. Bovendien schijnt het college niet gehoord tehebben dat de raad geen BV wil, want zij stellen: Na besluitvorming door de raad in december zal in de kwartiermakersfasede uitvoeringsorganisatie verder worden vormgegeven. In deze fase kan overlegworden gevoerd met de provincie waarna de voorkeursvariant projectorganisatiedan wel het alternatief bv verder vorm kan worden gegeven.
Let wel, de besluitvorming over de organisatiestructuurwordt dus verschoven naar mei 2010 en die structuur wordt dus niet in hetexploitatieplan opgenomen.
Zuid Oost Hoek
De voorgestelde aanpassingbetreffende de ZO hoek is opmerkelijk. Deze aanpassing is gedaan op verzoek vande tuinders. De Partij Westvoorne is van mening dat iedereen het recht heeftvoor zijn eigen belangen op te komen, maar dat het gemeentebestuur de belangenvan alle burgers op gelijke wijzemoet dienen. Daar is nu geen sprake meer van. De bewoners uit de ZO hoek gaaner in vergelijking met het vigerende bestemmingsplan zwaar op achteruit. Desplitsing in een buitenrand en een kern is vaag. Er is niet aangegeven om hoeveelhectaren extra glas het gaat, welke bedrijven er voor sanering in aanmerkingkomen en de ongetwijfeld hoge kosten van die sanering zijn niet in debusinesscase meegenomen.
Hoewel er steeds van een maximaletoename van 55 ha glas gesproken wordt, is er in het IG ruimte gemaakt voor 75ha nieuw te ontwikkelen glastuinbouw en daar komen de ± 10/15 hectaren (?) vande ZO hoek nog bij. Maar het college belooft het allemaal in de hand te houdenmet ‘glaseenheden’: tuinders mogen alleen maar bouwen als ze glaseenhedenbezitten.
Glaseenheden
Hierover zegt Deloitte (diekennelijk ook nog even ingehuurd is): Naar onze mening zijn er geenmogelijkheden om de saneringskosten te activeren. Er is in elk geval geen sprakevan een materieel vast actief. Daarvoor moet er na de betaling een bezit zijn,iets fysieks, met bovendien een meerjarige gebruiksduur. Met andere woordendie eerder genoemde ‘glaseenheden’ zijn geen materieel bezit. Dat had dePW al gedacht, want gesaneerd glas isweg, foetsie. Gesaneerd glas bestaat niet meer, ook niet als ‘glaseenheid’.
Een bestemmingsplan is een wettelijk document waar rechtenaan ontleend kunnen worden. De bestemming ‘glastuinbouw’ geeft het recht opglas. Het is uiterst twijfelachtig of een rechter zal oordelen dat iemand eersteen glaseenheid moet bezitten om glas te mogen bouwen op een locatie met eenglastuinbouwbestemming. Er kan dus potentieel 85/90 ha glas bijkomen in het IG,terwijl nota bene het vorige college is gevallen op 100 ha!
De Drenkeling
Het inzetten van de bouwlocatiede Drenkeling voor alleen maar dure woningen om het glasplan te financieren isvoor de PW onacceptabel.
Men geeft aan dat fase 1 van de Drenkeling zal bestaan uit‘dun-duur’ en plotseling wordt ‘Ruim Rockanje’ er bij gehaald, om de ontwikkeling van die dure woningen terechtvaardigen. Echter, het College beweert nu, dat er op korte termijn eldersin Rockanje sociale woningbouw gerealiseerd zal worden. Waar is elders en watis op korte termijn en wie gaat er dan iets ontwikkelen? Het nieuwe gemeentebestuur?,dat geen financiële middelen meer zal hebben, omdat alles in de glasbak gegooidis om het politieke gezicht van dit college te redden?
Er is net een referendumverordening vastgesteld. Misschienis dit wel een goed idee voor een referendum: wilt u dure of betaalbarewoningen in de Drenkeling?
Een andere vraag zou natuurlijk kunnen zijn: wilt u ditgeldverslindende glasbeleid of vindt u dat dit college nu maar op moet stappen?
Namens dePartij Westvoorne,
Emma van BLom
Pagina terug