Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

WOW Commissievergadering van 3 juni 2010

Archief Nieuws
Woordvoerders Alice Vermeer en Leo Gelderland

- Algemeen

De PvdA en de PW waren met twee personen in deze vergadering vertegenwoordigd, terwijl de andere poitieke partijen volstonden met een afvaardiging van één persoon, waarbij het opviel dat de vertegenwoordigers weer anderen waren dan in de vorige WOW vergadering. Niet bepaald goed voor de continuïteit en de consistentie.

- Agendapunt 4a. Lijst vantoezeggingen

De door wethouder van Groenewegen beloofde uitleg over de kunst in de Meander was vooralsnog niet beschikbaar. De belofte werd geprolongeerd.

- Agendapunt 6. Advies jeugdraad over tijdelijke en vaste JOP te Rockanje

De Partij Westvoorne zal het advies van de jeugdraad opvolgen en daaraan toevoegen dat er een evaluatie plaats zal moeten vinden na 6 maanden met de jongeren en een afvaardiging van de omwonenden. De jongeren kunnen in samenwerking met de wijkagent/omwonenden een aantal ‘huisregels’ opstellen waar een ieder tevreden mee kan zijn. Een positieve benadering zal werken. Te denken valt aan de volgende onderwerpen. Wij (de jongeren) zorgen ervoor dat onze ontmoetingsplaats schoon en mede daardoor aantrekkelijk en gezellig blijft. Wij blijven binnen de toegestane geluidsnormen. Bij problemen die onderling niet opgelost worden en het voortbestaan van de JOP in gevaar brengen, roepen we de hulp in van een volwassene. Dit kunnen ouders zijn, maar ook Stichting Push. Alice Vermeer van de Partij Westvoorne heeft zich vanuit de gemeenteraad beschikbaar gesteld om hieraan een bijdrage te leveren. De jeugdraad geeft aan in het advies dat ze niet kunnen/willen adviseren over langere openstelling van de Pit, omdat zij vinden dat dit een taak is van Stichting Push. De Partij Westvoorne is het volledig eens met de jeugdraad. Stichting Push is een professionele organisatie, die aantoonbaar goed werk verricht, met positief resultaat! De jongerenwerkers kennen de jongeren en de problematiek die zich voor kan doen. De gemeente Westvoorne heeft op dit moment een opdracht verstrekt die zich uitsluitend richt op het bieden van activiteiten aan jongeren binnen een voorziening zoals de Man en de Pit. Op 16 februari j.l. heeft een afvaardiging van de Partij Westvoorne, Emma van Blom en Alice Vermeer, een gesprek gevoerd met het bestuur en een Manager jongerenwerk. In dat gesprek werden zeer goede ideeën geboren: bijvoorbeeld het aanbieden van een maatschappelijke stage aan jongeren, die iets terug kunnen doen voor de maatschappij. Het langer openstellen van de Pit kan op deze wijze met minimale financiële middelen gebeuren. Door op professionele wijze een doorgaande lijn te creëren, kunnen kinderen/jongeren van 0-23 jaar ‘gevolgd’ worden en voorkomen we dat er onzichtbare complexe problematiek ontstaat. Het overheidsbeleid schrijft dit ook voor. De PW stelt voor de professionals daarvoor inzetten en hen een duidelijk omschreven opdracht te  geven. Tijdens het WOW overleg werd duidelijk dat onder andere het CDA de subsidie aan Push bij voorkeur ‘aan de jongeren geeft’. In zijn normale riedelmodus stelde Littooij dat hij liever zou bezuinigen, dat geld aan Push weggegooid geld is en dat hij het geld liever direct aan de jongeren zou willen geven om er iets mee te doen. En dat tweemaal in de rondte hopsakee... Het was overduidelijk dat VVD, Gemeentebelangen en CDA extra vriendelijk deden tegen de jongerenraad om die goedheid op zichzelf te laten afstralen. Ondertussen vochten Littooij en ook Heindijk van GB wel een robbertje uit met de PvdA, over de rug van dit onderwerp. De PW heeft hierop gereageerd, door te zeggen dat er onomstreden bewezen is dat, door de aanwezigheid van Push er minder overlast is in de gemeenten met als logisch gevolg minder kosten.

Overigens: er moet hierover nog wel met de omwonenden gesproken worden!

 
- Agendapunt 7. Presentatie over ‘inclusief beleid’

Dit agendapunt was door de PW aan de agenda toegevoegd onder gesputter van de andere partijen  en voornamelijk het CDA.

De uitleg die de commissie van mevrouw Leerink van VCP  kreeg over inclusief beleid, de methode Agenda 22, die uitgaat van beleid en participatie voor en door iedereen, met de nadruk op mensen met een beperking, was verhelderend en biedt het gemeentebestuur en de raad ook veel aanknopingspunten om te leren denken en werken met oog voor iedereen en ook alle belanghebbenden daadwerkelijk bij dit proces te betrekken.
Alice Vermeer van de Partij Westvoorne had een presentatie geregeld door mevrouw T. Leerink en Chris Rogier, coördinator en trainer van Project Agenda 22, Versterking Cliënten Participatie:
Welkom door Alice Vermeer: Welkom aan de belangstellenden in het publiek, speciaal mevrouw C. Biemond, voorzitster van Stichting Gehandicapten Platform Anders Valide. Allereerst dank aan de verschillende partijen voor de instemming om namens de Partij Westvoorne de Methode Agenda 22 (inclusief beleid) op de agenda van WOW te zetten: ‘Participatie in gemeenten en burgers als partners’. Een ieder van u heeft ‘burgerparticipatie’ benoemd als aandachtspunt in het partijprogramma en nu kunnen we er vanaf vandaag concreet invulling aan gaan geven! De methode is ontwikkeld om burgers met beperkingen een stem te geven, maar ook bruikbaar voor participatie van andere doelgroepen.
Presentatie door VCP: Een samenleving waaraan iedereen met en zonder beperking meedoet, een inclusieve samenleving. Burgers en gemeenten praten met elkaar. Burgers met een beperking denken mee. VN verdrag Werkmodel Agenda 22 en de standaardregels. Een standaardregel bevat een onderwerp dat betrekking heeft op het leven in een dorp of een stad. Bij de standaardregel zijn vragen geformuleerd. Door deze vragen gezamenlijk, zowel door de belangenorganisaties als door de beleidsmakers en politici, te beantwoorden, wordt duidelijk wat er nodig is om tot inclusief beleid te komen. Mevrouw Leerink gebruikt cultureel centrum ‘de Man’ als voorbeeld: een goede bewegwijzering (pictogrammen) in het pand is voor iedereen makkelijk, ook voor kinderen, ouderen en slechtzienden. Een oprit voor een rolstoel is ook prettig voor kinderwagens en boodschappenkarren. Aanpassingen achteraf zijn vaak kostbaar. Mensen met een beperking hebben vaak hele praktische ideeën die niet altijd per definitie ‘duur’ hoeven te zijn. Overeenkomsten tussen de WMO en de Werkmethode Agenda 22. Gelijke rechten en kansen voor iedereen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Beleid voor iedereen wordt samen gemaakt. Beiden gebruiken ICF als uitgangspunt en hulpmiddel voor maken van beleid. Compensatieplicht is voor beiden het uitgangspunt.
 

- Agendapunt 8. Verhuizing van Swinshoek naar Stuifakker

Ook dit agendapuntwas door de PW aan de agenda van deze vergadering toegevoegd. Ook hierover werd weer gesputterd. 

De heer Moes, directeur van de Catharinastichting gaf een uitgebreide uitleg over de verhuizing van de oude Swinshoek naar Stuifakker, de nieuwe naam van de enorme kolos naast het gemeentehuis. Hij probeerde de zorgen weg te nemen die door de Partij Westvoorne in de vorige commissie naar voren waren gebracht (en die overigens, zeker in verkiezingstijd, ook door andere partijen werden gedeeld). De heer Moes had een helder verhaal en ging zonder omwegen in op de vragen van de commissie.
Duidelijk werd dat de Catharinastichting er alles aan doet om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen en ook de daaropvolgende gewenningsperiode. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar een wens van de PW, een gezamenlijke maaltijd voor de mensen die soms na 20 jaar verzorging weer zelfstandig zouden moeten gaan koken, bleek dat weliswaar mogelijk, maar wel tegen betaling van 8,50 euro voor een driegangenmenu, waar de heer Moes naar eigen zeggen nog 2euro op moet toeleggen. Op ‘maaltijden laten bezorgen’ zit de Catharinastichting ook niet echt te wachten: ‘Ik verkoop zelf ook maaltijden’, aldus Moes. Hier ligt een taak voor de wethouder om namens de gemeente de verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van de inwoners van de Swinshoek die naar Stuifakker verhuizen. De Partij Westvoorne is benieuwd naar zijn plannen en daden. De verhuiskostenvergoeding bleek overigens een sigaar uit eigen doos. In een schrijven dat na schorsing van de vergadering ineens op tafel lag, zelfs de afzender was niet duidelijk, werd melding gemaakt van het feit dat de gemeente in juni 2010 het WMO-loket spreekuur in de Swinshoek zal houden. Ook bureau sociale zaken zal in juni 2010 spreekuur houden in de Swinshoek. De PW heeft de wethouder gevraagd deze spreekuren voortaan in de Stuifakker te houden.

Pagina terug

WOW Commissievergadering van 3 juni 2010

Archief Nieuws
Woordvoerders Alice Vermeer en Leo Gelderland

- Algemeen

De PvdA en de PW waren met twee personen in deze vergadering vertegenwoordigd, terwijl de andere poitieke partijen volstonden met een afvaardiging van één persoon, waarbij het opviel dat de vertegenwoordigers weer anderen waren dan in de vorige WOW vergadering. Niet bepaald goed voor de continuïteit en de consistentie.

- Agendapunt 4a. Lijst vantoezeggingen

De door wethouder van Groenewegen beloofde uitleg over de kunst in de Meander was vooralsnog niet beschikbaar. De belofte werd geprolongeerd.

- Agendapunt 6. Advies jeugdraad over tijdelijke en vaste JOP te Rockanje

De Partij Westvoorne zal het advies van de jeugdraad opvolgen en daaraan toevoegen dat er een evaluatie plaats zal moeten vinden na 6 maanden met de jongeren en een afvaardiging van de omwonenden. De jongeren kunnen in samenwerking met de wijkagent/omwonenden een aantal ‘huisregels’ opstellen waar een ieder tevreden mee kan zijn. Een positieve benadering zal werken. Te denken valt aan de volgende onderwerpen. Wij (de jongeren) zorgen ervoor dat onze ontmoetingsplaats schoon en mede daardoor aantrekkelijk en gezellig blijft. Wij blijven binnen de toegestane geluidsnormen. Bij problemen die onderling niet opgelost worden en het voortbestaan van de JOP in gevaar brengen, roepen we de hulp in van een volwassene. Dit kunnen ouders zijn, maar ook Stichting Push. Alice Vermeer van de Partij Westvoorne heeft zich vanuit de gemeenteraad beschikbaar gesteld om hieraan een bijdrage te leveren. De jeugdraad geeft aan in het advies dat ze niet kunnen/willen adviseren over langere openstelling van de Pit, omdat zij vinden dat dit een taak is van Stichting Push. De Partij Westvoorne is het volledig eens met de jeugdraad. Stichting Push is een professionele organisatie, die aantoonbaar goed werk verricht, met positief resultaat! De jongerenwerkers kennen de jongeren en de problematiek die zich voor kan doen. De gemeente Westvoorne heeft op dit moment een opdracht verstrekt die zich uitsluitend richt op het bieden van activiteiten aan jongeren binnen een voorziening zoals de Man en de Pit. Op 16 februari j.l. heeft een afvaardiging van de Partij Westvoorne, Emma van Blom en Alice Vermeer, een gesprek gevoerd met het bestuur en een Manager jongerenwerk. In dat gesprek werden zeer goede ideeën geboren: bijvoorbeeld het aanbieden van een maatschappelijke stage aan jongeren, die iets terug kunnen doen voor de maatschappij. Het langer openstellen van de Pit kan op deze wijze met minimale financiële middelen gebeuren. Door op professionele wijze een doorgaande lijn te creëren, kunnen kinderen/jongeren van 0-23 jaar ‘gevolgd’ worden en voorkomen we dat er onzichtbare complexe problematiek ontstaat. Het overheidsbeleid schrijft dit ook voor. De PW stelt voor de professionals daarvoor inzetten en hen een duidelijk omschreven opdracht te  geven. Tijdens het WOW overleg werd duidelijk dat onder andere het CDA de subsidie aan Push bij voorkeur ‘aan de jongeren geeft’. In zijn normale riedelmodus stelde Littooij dat hij liever zou bezuinigen, dat geld aan Push weggegooid geld is en dat hij het geld liever direct aan de jongeren zou willen geven om er iets mee te doen. En dat tweemaal in de rondte hopsakee... Het was overduidelijk dat VVD, Gemeentebelangen en CDA extra vriendelijk deden tegen de jongerenraad om die goedheid op zichzelf te laten afstralen. Ondertussen vochten Littooij en ook Heindijk van GB wel een robbertje uit met de PvdA, over de rug van dit onderwerp. De PW heeft hierop gereageerd, door te zeggen dat er onomstreden bewezen is dat, door de aanwezigheid van Push er minder overlast is in de gemeenten met als logisch gevolg minder kosten.

Overigens: er moet hierover nog wel met de omwonenden gesproken worden!

 
- Agendapunt 7. Presentatie over ‘inclusief beleid’

Dit agendapunt was door de PW aan de agenda toegevoegd onder gesputter van de andere partijen  en voornamelijk het CDA.

De uitleg die de commissie van mevrouw Leerink van VCP  kreeg over inclusief beleid, de methode Agenda 22, die uitgaat van beleid en participatie voor en door iedereen, met de nadruk op mensen met een beperking, was verhelderend en biedt het gemeentebestuur en de raad ook veel aanknopingspunten om te leren denken en werken met oog voor iedereen en ook alle belanghebbenden daadwerkelijk bij dit proces te betrekken.
Alice Vermeer van de Partij Westvoorne had een presentatie geregeld door mevrouw T. Leerink en Chris Rogier, coördinator en trainer van Project Agenda 22, Versterking Cliënten Participatie:
Welkom door Alice Vermeer: Welkom aan de belangstellenden in het publiek, speciaal mevrouw C. Biemond, voorzitster van Stichting Gehandicapten Platform Anders Valide. Allereerst dank aan de verschillende partijen voor de instemming om namens de Partij Westvoorne de Methode Agenda 22 (inclusief beleid) op de agenda van WOW te zetten: ‘Participatie in gemeenten en burgers als partners’. Een ieder van u heeft ‘burgerparticipatie’ benoemd als aandachtspunt in het partijprogramma en nu kunnen we er vanaf vandaag concreet invulling aan gaan geven! De methode is ontwikkeld om burgers met beperkingen een stem te geven, maar ook bruikbaar voor participatie van andere doelgroepen.
Presentatie door VCP: Een samenleving waaraan iedereen met en zonder beperking meedoet, een inclusieve samenleving. Burgers en gemeenten praten met elkaar. Burgers met een beperking denken mee. VN verdrag Werkmodel Agenda 22 en de standaardregels. Een standaardregel bevat een onderwerp dat betrekking heeft op het leven in een dorp of een stad. Bij de standaardregel zijn vragen geformuleerd. Door deze vragen gezamenlijk, zowel door de belangenorganisaties als door de beleidsmakers en politici, te beantwoorden, wordt duidelijk wat er nodig is om tot inclusief beleid te komen. Mevrouw Leerink gebruikt cultureel centrum ‘de Man’ als voorbeeld: een goede bewegwijzering (pictogrammen) in het pand is voor iedereen makkelijk, ook voor kinderen, ouderen en slechtzienden. Een oprit voor een rolstoel is ook prettig voor kinderwagens en boodschappenkarren. Aanpassingen achteraf zijn vaak kostbaar. Mensen met een beperking hebben vaak hele praktische ideeën die niet altijd per definitie ‘duur’ hoeven te zijn. Overeenkomsten tussen de WMO en de Werkmethode Agenda 22. Gelijke rechten en kansen voor iedereen. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Beleid voor iedereen wordt samen gemaakt. Beiden gebruiken ICF als uitgangspunt en hulpmiddel voor maken van beleid. Compensatieplicht is voor beiden het uitgangspunt.
 

- Agendapunt 8. Verhuizing van Swinshoek naar Stuifakker

Ook dit agendapuntwas door de PW aan de agenda van deze vergadering toegevoegd. Ook hierover werd weer gesputterd. 

De heer Moes, directeur van de Catharinastichting gaf een uitgebreide uitleg over de verhuizing van de oude Swinshoek naar Stuifakker, de nieuwe naam van de enorme kolos naast het gemeentehuis. Hij probeerde de zorgen weg te nemen die door de Partij Westvoorne in de vorige commissie naar voren waren gebracht (en die overigens, zeker in verkiezingstijd, ook door andere partijen werden gedeeld). De heer Moes had een helder verhaal en ging zonder omwegen in op de vragen van de commissie.
Duidelijk werd dat de Catharinastichting er alles aan doet om de verhuizing zo goed mogelijk te laten verlopen en ook de daaropvolgende gewenningsperiode. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar een wens van de PW, een gezamenlijke maaltijd voor de mensen die soms na 20 jaar verzorging weer zelfstandig zouden moeten gaan koken, bleek dat weliswaar mogelijk, maar wel tegen betaling van 8,50 euro voor een driegangenmenu, waar de heer Moes naar eigen zeggen nog 2euro op moet toeleggen. Op ‘maaltijden laten bezorgen’ zit de Catharinastichting ook niet echt te wachten: ‘Ik verkoop zelf ook maaltijden’, aldus Moes. Hier ligt een taak voor de wethouder om namens de gemeente de verantwoordelijkheid te nemen voor het welzijn van de inwoners van de Swinshoek die naar Stuifakker verhuizen. De Partij Westvoorne is benieuwd naar zijn plannen en daden. De verhuiskostenvergoeding bleek overigens een sigaar uit eigen doos. In een schrijven dat na schorsing van de vergadering ineens op tafel lag, zelfs de afzender was niet duidelijk, werd melding gemaakt van het feit dat de gemeente in juni 2010 het WMO-loket spreekuur in de Swinshoek zal houden. Ook bureau sociale zaken zal in juni 2010 spreekuur houden in de Swinshoek. De PW heeft de wethouder gevraagd deze spreekuren voortaan in de Stuifakker te houden.

Pagina terug