Archief

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Raad 25 september 2012 Visiedocument Brede School 2012

Archief Nieuws
Raadslid Alice Vermeer:
Volgens het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap is iedere Brede School weer anders, omdat het past bij de behoeften van leerlingen, ouder en de buurt waarin de school staat. In Westvoorne zien we een grote uitdaging om de Brede School gestalte te geven, maar worden we tegelijkertijd geconfronteerd met grote problemen.

De uitdaging is het creëren van de doorgaande lijn naar de basisschool en vervolgens het voortgezet onderwijs. Daarvoor is een goede samenwerking noodzakelijk. In de omliggende gemeenten wordt al jaren gewerkt met bijvoorbeeld de peuterestafette. Hierbij is ook de aansluiting van een taalprogramma op het basisonderwijs van groot belang en de professionele overdracht naar het Centrum voor Jeugd en Gezin als een kind en/of gezin extra ondersteuning nodig heeft.

De Brede School moet integraal zijn, dit is niet moeilijk te organiseren in een gemeente als Westvoorne, we hebben maar drie kernen.

Het grote probleem is dat er door de krimp er gemiddeld 50 leerlingen per jaar verdeeld moeten worden over acht schoolgebouwen! Door leegstand in de scholen wordt medegebruik gestimuleerd. En door het toestaan dat er meerdere Brede Scholen ontstaan in Westvoorne ontstaat er versnippering Dit leid tot onderlinge concurrentie, bijvoorbeeld de school die een psz heeft meer inloop van leerlingen.

Hierover moet je goede afspraken maken. De Brede School staat nu als beleidsthema opgenomen in de lokaal educatieve agenda, maar In dit overleg kunnen geen besluiten genomen worden op bestuurlijk niveau. Daarom heb ik een motie (zie hiewronder) gemaakt om ervoor te zorgen dat er een stuurgroep komt met partners van de Brede School, waarbij de gemeente de regie heeft, en op bestuurlijk niveau besluiten genomen kunnen worden.

De oplossing
Het realiseren van één fysieke Brede School in de kernen van Westvoorne vergt veel tijd, dat is een proces van jaren. In de commissie hebben wij eenduidig gezegd: ‘zet nu een stip op de horizon’ en maak concreet in welk jaar het Brede School gebouw er moet staan. Hier gaat mijn tweede motie (zie hieronder) over.

 
Motie: Samenwerken in plaats van concurreren

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op dinsdag 25 september 2012;

Overwegende dat:

- er door de krimp van het aantal leerlingen in de nabije toekomst veel lokalen leeg komen in Westvoorne;

- krimp leidt tot versnippering van het aantal leerlingen over meerdere scholen;

Is van mening dat:

- versnippering van het aantal leerlingen kan leiden tot concurrentie i.p.v. samenwerking;

- er van een Brede School gesproken kan worden als er een structurele multidisciplinaire samenwerking ontstaat;

- de gemeente hierin een faciliterende rol op zich moet nemen,

Verzoekt het college:

- een stuurgroep bestaande uit alle partners van de toekomstige Brede School in te stellen,

- deze stuurgroep, onder regie van de gemeente, de noodzakelijke bestuurlijke besluiten te laten voorbereiden om een Brede School in Westvoorne te realiseren

en gaat over tot de orde van de dag
 
 

Motie: Stip op de horizon

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op dinsdag 25 september 2012;

Overwegende dat:

- verwacht moet worden dat er op korte termijn sprake zal zijn van ontgroening en een dalende groei van het aantal huishoudens;

- de leegstand op basisscholen groter wordt,

Is van mening dat:

- het proces naar de totstandkoming van een fysieke Brede School vele jaren zal duren;

- het,  vanwege de huidige ontgroening en de leegstand op de basisscholen, noodzakelijk is een tijdpad op te stellen t.b.v. de realisatie van een Brede School;

dat op korte termijn  een locatie gereserveerd moet worden om de Brede School te kunnen huisvesten,

Verzoekt het college:

om de raad binnen 6 maanden te informeren over een tijdpad om te komen tot het realiseren van één gebouw voor de Brede School en een voorstel te doen voor een mogelijke locatie.

en gaat over tot de orde van de dag
Pagina terug

Raad 25 september 2012 Visiedocument Brede School 2012

Archief Nieuws
Raadslid Alice Vermeer:
Volgens het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap is iedere Brede School weer anders, omdat het past bij de behoeften van leerlingen, ouder en de buurt waarin de school staat. In Westvoorne zien we een grote uitdaging om de Brede School gestalte te geven, maar worden we tegelijkertijd geconfronteerd met grote problemen.

De uitdaging is het creëren van de doorgaande lijn naar de basisschool en vervolgens het voortgezet onderwijs. Daarvoor is een goede samenwerking noodzakelijk. In de omliggende gemeenten wordt al jaren gewerkt met bijvoorbeeld de peuterestafette. Hierbij is ook de aansluiting van een taalprogramma op het basisonderwijs van groot belang en de professionele overdracht naar het Centrum voor Jeugd en Gezin als een kind en/of gezin extra ondersteuning nodig heeft.

De Brede School moet integraal zijn, dit is niet moeilijk te organiseren in een gemeente als Westvoorne, we hebben maar drie kernen.

Het grote probleem is dat er door de krimp er gemiddeld 50 leerlingen per jaar verdeeld moeten worden over acht schoolgebouwen! Door leegstand in de scholen wordt medegebruik gestimuleerd. En door het toestaan dat er meerdere Brede Scholen ontstaan in Westvoorne ontstaat er versnippering Dit leid tot onderlinge concurrentie, bijvoorbeeld de school die een psz heeft meer inloop van leerlingen.

Hierover moet je goede afspraken maken. De Brede School staat nu als beleidsthema opgenomen in de lokaal educatieve agenda, maar In dit overleg kunnen geen besluiten genomen worden op bestuurlijk niveau. Daarom heb ik een motie (zie hiewronder) gemaakt om ervoor te zorgen dat er een stuurgroep komt met partners van de Brede School, waarbij de gemeente de regie heeft, en op bestuurlijk niveau besluiten genomen kunnen worden.

De oplossing
Het realiseren van één fysieke Brede School in de kernen van Westvoorne vergt veel tijd, dat is een proces van jaren. In de commissie hebben wij eenduidig gezegd: ‘zet nu een stip op de horizon’ en maak concreet in welk jaar het Brede School gebouw er moet staan. Hier gaat mijn tweede motie (zie hieronder) over.

 
Motie: Samenwerken in plaats van concurreren

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op dinsdag 25 september 2012;

Overwegende dat:

- er door de krimp van het aantal leerlingen in de nabije toekomst veel lokalen leeg komen in Westvoorne;

- krimp leidt tot versnippering van het aantal leerlingen over meerdere scholen;

Is van mening dat:

- versnippering van het aantal leerlingen kan leiden tot concurrentie i.p.v. samenwerking;

- er van een Brede School gesproken kan worden als er een structurele multidisciplinaire samenwerking ontstaat;

- de gemeente hierin een faciliterende rol op zich moet nemen,

Verzoekt het college:

- een stuurgroep bestaande uit alle partners van de toekomstige Brede School in te stellen,

- deze stuurgroep, onder regie van de gemeente, de noodzakelijke bestuurlijke besluiten te laten voorbereiden om een Brede School in Westvoorne te realiseren

en gaat over tot de orde van de dag
 
 

Motie: Stip op de horizon

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op dinsdag 25 september 2012;

Overwegende dat:

- verwacht moet worden dat er op korte termijn sprake zal zijn van ontgroening en een dalende groei van het aantal huishoudens;

- de leegstand op basisscholen groter wordt,

Is van mening dat:

- het proces naar de totstandkoming van een fysieke Brede School vele jaren zal duren;

- het,  vanwege de huidige ontgroening en de leegstand op de basisscholen, noodzakelijk is een tijdpad op te stellen t.b.v. de realisatie van een Brede School;

dat op korte termijn  een locatie gereserveerd moet worden om de Brede School te kunnen huisvesten,

Verzoekt het college:

om de raad binnen 6 maanden te informeren over een tijdpad om te komen tot het realiseren van één gebouw voor de Brede School en een voorstel te doen voor een mogelijke locatie.

en gaat over tot de orde van de dag
Pagina terug