Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Van melkkoe tot melkweg...

Archief Weblog

Die avond moesten we noodgedwongen naar de HAP in Spijkenisse. Op zich was dat al een kanniewaarzijn situatie na eerder die dag een onderzoek in ’t Dirkslandse ziekenhuis… maar ja, bij onze postcode hoort ‘after hours’ nou eenmaal een Spijkenisser hap. Maar daarover meer op een ander moment, in een ander gezelschap…

Met nog een drie kwartier tot de afspraak namen we de N218 via Brielle, Heenvliet en Geervliet. Gestadig en zoals het een brave burger betaamt net onder de 80 km per uur, voorzichtig over de verschillende kruispunten, netjes stoppend voor oranje en zeker voor rode lichten… Er was nauwelijks verkeer en dus arriveerden we keurig op tijd om …na ruim een uur wachten… de terugtocht weer te aanvaarden… Spijkenisse, Geervliet, Heenvliet, Brielle tot in Tinte…
Wie schetst mijn verbazing toen er enkele weken later drie beschikkingen op de mat vielen voor te hard rijden op drie verschillende kruispunten op de door ons afgelegde ‘hap route’. Met  respectievelijk 62, 59 en 57 km per uur waren wij om kwart voor acht, zes en zeven minuten over negen langs drie groene stoplichten gedenderd, hetgeen resulteerde in een totale boete van 135 euro!

Dit alles betekent dat je binnen de 50 km zones rond alle stoplichten op deze route wel degelijk voldoende vaart moet minderen, omdat de ter plekke opgestelde flitspalen je niet alleen snaaien als je door een rood licht kachelt, maar ook zeker wanneer je je niet strikt aan die vijftig kilometertjes per uur houdt.

Wat mij betreft een tegenstrijdigheid in het streven op deze provinciale weg om met 80 km per uur een goede groen-golf-doorstroming te bevorderen en redelijk verneukeratief daarenboven omdat de nieuw geïnstalleerde digitale palen niet meer flitsen en je dus geen idee hebt dat je een overtreding begaat.

Bezwaar hebben wij dan ook fluks en vrolijk aangetekend, daarbij verwijzend naar de in december 2014 geuite klachten van veel burgers over de toen al bestaande identieke situatie op het kruispunt bij Heenvliet. Het AD Voorne Putten berichtte er toen over met de vermelding dat wethouder Mourik van Spijkenisse zich het lot van de honderden bekeurde automobilisten aantrok en beloofd had de zaak uit te zoeken, omdat ze het vreemd vond dat juist bij die ene flitspaal de ene na de andere bon viel…

Kunnen wij dan concluderen dat na dit onderzoek besloten is om het Heenvlietse principe naar alle flitspalen langs de N218 uit te breiden? Zodat de al vette melkkoe tot melkweg is verworden? Want het geld móét binnenstromen via deze flitspalen. Wij zullen toch beslist niet de enige zijn die nietsvermoedend deze fuiken zijn binnengereden? Doe maar eens een rekensommetje en je belandt al snel in getallen met zes nullen op jaarbasis… 

De reactie van het OM op mijn bezwaarschriften is inmiddels binnen: ongegrond verklaard! Ik had anderszins gehoopt, maar het lijkt er dus op dat dit ‘flitscircus’ echt zo zal blijven bestaan. Jammer toch, want als men weggebruikers om veiligheidsredenen wil attenderen op de naderende stoplichten zijn er toch wel degelijk andere mogelijkheden beschikbaar dan flitsende melkkoeien!

Rien Huisman,
Tinte

Pagina terug