Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Westvoorne word wakker

Archief Nieuws
Westvoorne, word wakker!

Graag brengt de Partij Westvoorne het politieke nieuws van de afgelopen maand en onze reactie daarop weer onder uw aandacht. De komende twee maanden zal het dan even stil zijn, want besturend Nederland gaat op zomerreces. Wij zullen deze zomerperiode gebruiken om de laatste hand aan ons partijprogramma te leggen.

Het ging in de afgelopen periode ondermeer om een aantal zwaarbeladen dossiers, waarvan de Swinshoek zo zwaarbeladen was dat iedere lastdrager van vlees en bloed er aan bezweken zou zijn. Daarnaast was er voor de zoveelste keer het Glasdossier en werden de ruimtelijke randvoorwaarden van de locaties De Rots en De Toren besproken.

De Toren
De ruimtelijke randvoorwaarden voor de locatie Kerkplein/de Toren werden in de commissie VROM van 8 juli besproken. Hierover willen wij alleen zeggen, dat het zeer spijtig is dat er geen gebruik gemaakt is van het aanbod van de Business Club om de eerder door hen gepresenteerde toekomstvisie voor het totale Kerkplein en haar directe omgeving verder uit te werken. Daarin had de locatie De Toren opgenomen kunnen worden. Nu wordt er weer een plan ontwikkeld zonder die broodnodige onderliggende ruimtelijke visie. Als het aan de Partij Westvoorne gelegen had, was er dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van de Business Club. Niet alleen omdat wij het noodzakelijk achten dat locaties ontwikkeld worden op basis van onderliggende ruimtelijke visies en dat burgers in ontwikkelingsprocessen betrokken worden, maar in dit geval in het bijzonder omdat wij onder de indruk waren van de kwaliteit van de visie van de Business Club. Echt een gemiste kans.

De Rots
Tot verbazing van de raadsleden en de aanwezige op de publieke tribune, meldde wethouder Klok dat de projectontwikkelaar van De Rots besloten had binnen de regels van het bestemmingsplan te bouwen, waardoor het voor de raad niet langer noodzakelijk was om de randvoorwaarden voor het bouwplan vast te stellen. Het bestemmingsplan stelt immers zelf die randvoorwaarden.
Klok had niet de moeite genomen de raadsleden en de vereniging Houd Rockanje Laag hiervan voorafgaand aan de commissievergadering op de hoogte te stellen. Ook tijdens de mededelingen aan het begin van de vergadering zweeg hij hierover. Hij wachtte daar en tegen rustig af tot de drie insprekers, die er vanuit gingen dat er om goedkeuring van de voorliggende randvoorwaarden gevraagd ging worden, hun zegje gedaan hadden. Pas na die inspraak, die overigens begeleid werd door ongepast hoofdgeschud en getrekkebek van het aan de raadstafel gezeten nieuwe hoofd VROM, die het nodig vond aldus  op storende wijze duidelijk te maken dat hij het niet eens was met de insprekers, kwam zijn mededeling dat de randvoorwaarden niet langer relevant waren. Het afwachten is nu op de presentatie van het plan en de beoordeling van de welstandscommissie.
De lijstaanvoerder van de Partij Westvoorne, Emma van Blom, was een van de insprekers. Haar inspraak is te lezen op www.partijwestvoorne.nl (nieuws > archief > VROM 8.7.09.8) 

Het Glasdossier
Tijdens de discussie over de Uitvoeringsstrategie deel B van de Glasvisie, bleek de twijfel over de haalbaarheid van deze visie bij de raadscommissie toch eindelijk behoorlijk te hebben toegeslagen. Aan het einde van de discussie, die twee en een half uur duurde, gaven alle fracties, met uitzondering van D66 aan eerst duidelijkheid te willen hebben over de financiële onderbouwing/haalbaarheid van de visie voordat er goedkeuring voor een volgende stap in het traject gegeven zou worden. Dit tot grote frustratie van Geers en Klok die gedurende die twee en een half uur alles uit de kast haalden om toch de goedkeuring van dit zoveelste voorstel er doorheen te drammen.
Dat dit niet lukte was mede te danken aan de inspraak van een van de tuinders uit het intensiveringsgebied, die tot zijn ontzetting van Klok te horen had gekregen dat er, vanwege de renovatie en uitbreiding van zijn 3 ha groot zijnde bedrijf, een bijdrage geleverd moest worden in het kader van de exploitatiekosten van het ontwikkelingsplan voor Tinte van 10 a 20 euro per m2. Voor die 3 ha zou dat neerkomen op 300.000 a 600.000 euro! Hierbij moet dan nog opgemerkt worden dat het om bestaande rechten van een reeds van oudsher aanwezig bedrijf gaat. De Partij Westvoorne vindt dit ronduit schandalig en gelukkig lijken er meerdere fracties niet gediend te zijn van deze inzamelactie van het college.
Dat het college driftig op zoek is naar geld, heel veel geld, om hun glasplan te kunnen uitvoeren, bleek al tijdens de presentatie van Uitvoeringsstrategie Deel B door de heer Hoogmoed van Twijnstra & Gudde. Aanvankelijk, zo zei hij, was men er vanuit gegaan dat het vinden van investeerders voor het plan geen probleem zou zijn. Woningbouw en investeringen door tuinders waren als mogelijke kostendragers gezien. Echter op dit moment blijken, zowel de woningbouw als de glastuinbouw in zwaar weer te zitten en er zijn geen investeerders voor het plan gevonden.
Ons verbaast het niet. Wij hebben altijd gewaarschuwd voor de onhaalbaarheid van het plan. Ook dit keer hebben wij weer ingesproken tijdens de behandeling van dit onderwerp (zie voor de tekst van de inspraak www.partijwestvoorne.nl nieuws > archief > VROM 8.7.09.6)
     
De Swinshoek
Uit het Rekenkameronderzoek, uitgevoerd door Berenschot, is duidelijk naar voren gekomen dat het college haar werk onzorgvuldig en slecht gedaan heeft en zowel de raad als de burgerij gedurende een langere periode onjuiste informatie verschaft heeft. Op grond van die onjuiste informatie heeft de raad de beslissing genomen de nieuwe Swinshoek op landje Briggeman te bouwen. Een, volgens de meeste raadsleden, betreurenswaardige beslissing. Het verstrekken van dergelijke onjuiste informatie is, hoe je het ook went of keert, een politieke doodzonde. De betrokken bewindslieden hadden dan ook af moeten treden. Dat zij dat niet gedaan hebben omdat zij, volgens het Berenschot rapport, die onjuiste informatie niet bewust verschaft hebben, is absurd. Waarom laat deze gemeenteraad wethouders zitten die hun werk onzorgvuldig en slecht doen? Toon dat u als raad wel hart voor de zaak Westvoorne hebt, dat u wel van vlees en bloed bent. Stuur ze naar huis, of, indien u als oppositiepartij liever niet vlak voor de verkiezingen hun puin wilt ruimen, laat ze tot aan de verkiezingen als demissionair bloedeloos bestuur zitten, zodat ze niet nog meer ellende kunnen veroorzaken.

Wij hopen dat u goed wakker geschud aan uw vakantie zult beginnen, zodat u veilig op uw plaats van bestemminmg zult arriveren en weer even veilig terug zult keren naar ons mooie Westvoorne. Wij wensen u een goede en zonnige zomer toe.

Partij Westvoorne
Pagina terug