Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Strandhuisjes op het badstrand van Rockanje

Archief Nieuws
Zoals u zich misschien herinnert, lanceerden de oppositiepartijen Partij Westvoorne en PvdA eind vorig jaar een enquête over de wenselijkheid van 77 tot 100 strandhuisjes op het strand tussen de Eerste en de Tweede slag in Rockanje. Inmiddels hebben zo'n 400 mensen daar op gereageerd en 96% van hen heeft, veelal met redenen omkleed, aangegeven waarom zij tegen de komst van deze zandbunkertjes zijn. Ik bedoel dat niet denigrerend hoor, want als er uiteindelijk door een meerderheid van de bevolking van Westvoorne aangegeven zou worden dat men deze huisjes wenst, dan zij het zo. Maar het gaat de PW nu in de eerste plaats om het besluitvormingsproces, dat eenvoudigweg nog steeds niet heeft plaatsgevonden. Sterker nog, er is nog niet in de gemeenteraad over gesproken, want de coalitiepartijen stemden, telkens als de PW het weer probeerde, tegen het agenderen van dit onderwerp. Wel presenteerde wethouder Klok in een ABZM commissievergadering doodgemoedereerd de gedetailleerde criteria van de strandhuisjes, voordat er dus in principe over de wenselijkheid of de haalbaarheid was gesproken in de gemeenteraad en de burgerij gevraagd was naar haar standpunt. Ook schijnt er nu al een aantal aanbiedingen van exploitanten bij  de gemeente op tafel te liggen, hetgeen toch op zijn minst merkwaardig genoemd kan worden.
Wat meer details vindt u in de Weblog van deze website, waarin door ons een reactie gegeven wordt op de houding van het CDA in deze zaak. 
En als je het recente interview met Ies Klok op radio en tv Rijnmond nog eens beluistert, dan hoor je duidelijk dat hij geen boodschap heeft aan wat de burger vindt, dat er voldoende ruimte is voor onze handdoekjes en dat we dus maar moeten ophouden met zeuren. En dat vindt de Partij Westvoorne nou juist niet. Eerst zal er op een fatsoenlijke wijze in de raad over gesproken moeten worden en daarom heeft de fractie van de PW dan ook een extra raadsvergadering aangevraagd. De onderstaande brief aan de burgemeester maakt een en ander duidelijk.   
 
 

                                                                                                     Tinte, 19 januari 2011

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Westvoorne

Betreffende het bijeenroepen van een extra raadsvergadering op grond van artikel 17.2 van de Gemeentewet over de voorgenomen ontwikkeling van de strandhuisjes  

Geachte heer de Jong,

Op grond van artikel 17.2 van de gemeentewet, verzoekt de fractie van de Partij Westvoorne u, in de eerste week van februari 2011, een extra raadsvergadering bijeen te roepen.
Het doel van de extra raadsvergadering is te spreken over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de ontwikkeling van strandhuisjes tussen de eerste en de tweede slag op het strand van Rockanje en over de communicatie hierover met de burgers.
Wij achten het noodzakelijk dat het college hierbij aanwezig is om onze vragen hierover te beantwoorden.
Wij betreuren het dat wij ons op de wet moeten beroepen om dit onderwerp te kunnen agenderen, maar aangezien alle eerdere pogingen van de Partij Westvoorne om dit onderwerp op de raadsagenda te plaatsen gedwarsboomd werden door de coalitiepartijen rest ons geen andere mogelijkheid.

Hoogachtend,

E.W. van Blom                            

namens de voltallige fractie van de Partij Westvoorne
24 januari 2011
  
Pagina terug