Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Raad 25 september 2012 Gebiedsvisie Voorne-Putten

Archief Nieuws
Fractievoorzitter Emma van Blom:
quote Tja, daar zitten we dan.  Wij vragen nu al twee jaar om de ontwikkeling van een visie op ons grondgebied in het licht van ons veranderende agrarische landschap, maar de wethouder heeft dat in al zijn wijsheid naar 2015 geschoven. Met andere woorden er ligt nu een gebiedsvisie Voorne-Putten voor zonder dat Westvoorne deze kan toetsen aan de toekomstvisie op haar eigen grondgebied.
Er is gelukkig wel een kaart, verschillende kaarten zelfs, hoewel ze niet in dit raadsvoorstel zitten.  De belangrijkste kaart is die op pagina 16 van de gebiedsvisie. Hierop staat onder meer aangegeven waar welke ruimtes gereserveerd worden voor toekomstige ontwikkelingen, zoals ruimte voor wonen, recreatie, natuurontwikkeling en werkgebieden. Er zijn wel wat vragen bij die kaart te stellen (nog even los van het feit dat de Maasvlakte 2 er niet op staat), zoals:

- Waarom wordt de Nieuwe Achterweg in Rockanje als nieuw woongebied aangegeven, terwijl daar nu juist van afgezien wordt? En waarom wordt bij Oostvoorne een nieuw woongebied aangewezen zo ongeveer bij de Molendijk?

- Wat is de betekenis van de 4 streepjes die staan voor ‘landelijk wonen’?

- Waarom staat de ZO hoek bij Tinte nog steeds als glastuinbouw intensiveringsgebied op de kaart?

- Wat is de betekenis van de streepjes voor ‘ruimte voor recreatie? Staan die lukraak met de bedoeling dat overal in de duinen en het kleinschalige poldergebied ruimte voor de ontwikkeling van recreatie kan komen? En gaat dat overal om dezelfde soort recreatie?Betekent dit dat in het hele duingebied verblijfsrecreatie kan gaan plaatvinden?
Waarom zijn er 4 verschillende soorten gekleurde streepjes in de groene bufferzone met recreatie bedrijven?
Er zijn nog veel meer vragen en opmerkingen bij de kaart te maken. Dat had eigenlijk in de commissie vergadering gemoeten, maar daar was te weinig tijd voor (overvolle agenda’s).
Hadden wij niet eerst in onze eigen gemeenteraad uitvoerig deze kaarten moeten bestuderen en hadden wij bijvoorbeeld niet moeten bespreken of er in ons hele duingebied recreatieontwikkelingen mogelijk moeten zijn (nog even afgezien van de servituten die daar overal liggen)? Hadden wij ons niet moeten buigen over de hier aangegeven grens tussen groot en kleinschalig poldergebied?
Ons advies is om dit document niet vast te stellen maar om het als basis voor een brede discussie over ons gebied te gebruiken. Geef alle betrokken gemeenten nu de gelegenheid om hier in detail naar te kijken, zodat het inderdaad klopt dat, zoals in de tekst gesteld wordt  ‘de visie tot stand is gekomen door informatie over en begrip van de kwaliteiten, kansen en uitdagingen van elke afzonderlijke gemeente’.   
Dat is niet gebeurd, maar er zijn blijkbaar wel  6 thema’s uitgezocht die tezamen de ambities van Voorne-Putten beschrijven.
Daar komen ze:

1. Evenwichtige bevolkingssamenstelling als basis voor een aantrekkelijk woonklimaat.

En wat blijkt? Het is kennelijk evenwichtig om doelgroepen aan te trekken die passen bij het profiel ‘als groene oase tussen stad en delta’.

Kan het college mij uitleggen wie er wel en niet binnen die oase passen en wat daar evenwichtig aan is? En kan het college mij uitleggen waarom er totaal niet gerefereerd wordt aan de op ons af komende bevolkingskrip?

2. Gaat over ons agrarische landschap. Dat dat agrarische landschap aan verandering onderhevig is, doordat de kleinschalige bedrijven verdwijnen meer en meer verdwijnen, wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

3. Een keuzepalet aan voorzieningen. Ook hier geen woord over onze bevolkingskrimp en het verdwijnen van voorzieningen.

4. Door de nabijheid van de Rotterdamse haven is het voor de opstellers van deze visie de hand liggen om te kijken hoe Voorne-Putten zijn positie voor het bedrijfsleven en zijn werknemers kan versterken. Het antwoord is de groen-blauwe oase. Dat lijkt een soort toverformule om de krimp te bezweren.

5. De bereikbaarheid. Die moet verbeterd worden. Daar zal iedereen het wel over eens zijn. Het is alleen de vraag hoe we dat gaan doen. Die vraag blijft helaas onbeantwoord.

6. recreatie en toerisme. Hiervoor geldt dat iedere gemeente zijn eigen rol kan vervullen. De vraag is of dat nu wel handig is. Je zou toch zeggen dat het juist goed zou om elkaar in toeristisch opzicht aan te vullen, zodat je gezamenlijk een gevarieerde toeristische aanbod kunt leveren. 

Ons wordt gevraagd akkoord te gaan met het 10 punten plan. Kunnen we dat en kunnen we de 5 uitgangspunten onderschrijven op basis waarvan het 10 puntenplan uitgewerkt zal worden?

1. ‘met elkaar waar nodig, zelf wat kan’
Dus als je iets zelf kan doe je het alleen. Is dat logisch of noodzakelijk? Als ik iets zelf kan, dan wil dat toch niet zeggen dat ik het samen niet zou kunnen, of misschien wel beter zou kunnen? En wanneer en wie bepaalt of de gezamenlijkheid nodig is?

2. ‘niet bang voor verandering’
Dat hangt behoorlijk van de soort verandering af, lijkt me (snelweg door m’n voortuin).

3. Nee, duurzaamheid komt niet voort uit echte betrokkenheid (want iemand kan uit echte betrokkenheid hele domme besluiten nemen) maar uit het nemen van de juiste besluiten en het treffen van de noodzakelijke maatregelen.

4. Ook al niet. Veel van de in het verleden genomen besluiten blijken nu bv heel slecht voor ons milieu te zijn.

5. Daar zullen de uitvinders onder ons waarschijnlijk anders over denken.

Tot slot zou ik willen stellen dat we het 10 punten plan goed moeten bestuderen in samenhang met de eerder genoemde gebiedskaart. Pas als we hier echt een brede maatschappelijke discussie over gevoerd hebben, waarbij het 10 punten plan en de gebiedskaart als basis kunnen dienen, is het zinvol om hier verder mee aan het werk te gaan.
Nu niet vaststellen, maar snel starten met die brede maatschappelijke discussie.
unquote

CONCLUSIE:
Uiteindelijk diende D66 twee amendementen in en de PW 1 amendement.
Het eerste schrapt het woord 'grotere' in de twee alinea van pagina 9 (zie voor dit document de gemeentelijke website westvoorne.nl onder vergaderingen)om zo de omschrijving de drie grotere steden teniet te doen en Westvoorne beter te profileren.
Het tweede besluit om een gezamenlijk Voorne-Putten breed woningmarktonderzoek toe te voegen en een uitgebreide analyse van de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenhied in deze regio (inclusief het havengebied) op te nemen in de onderzoeksopdracht.  
Hoewel alle coalitiepartijen, het CDA voorop, in de commisievergadering van 10 september j.l. luid en heel duidelijk ventileerden dat ze zich in deze op tafel liggende gebiedsvisie geenszins maar dan ook geenszins konden vinden, vonden diezelfde partijen dat het er nu met de twee hierboven eerstgenoemde twee zeer iele amendementen de gebiedsvisie wél plotseling acceptabel uitzag. De PW stemde daar niet mee in, maar zag op zich geen geen reden om beide amendementen te verwerpen. Inclusief het derde door de PW amendement, waarin voorgesteld werd om de bij de visie horende kaart te schrappen en wat betreft het Westvoornse grondgebied van fouten te ontdoen en volledig te herzien, werden de drie amendementen unaniem aangenomen. Het raadsvoorstel op zich echter werd met 10 tegen 5 (PW) aangenomen, omdat de PW van mening was en is dat behalve de hierboven genoemde mankementen in het visiedocument een dergelijke foutieve kaart de totale visie ongeloofwaardig maakt.
Het ironische nu is, dat hoewel de meerderheid van de raad alsnog instemt met deze visie, na twee weken eerder echt luidkeels boe geroepen te hebben hetgeen op zich de ongeloofwaardigheid van deze meerderheid weer eens aantoont, er zodanig geamendeerd zal moeten worden dat de visie toch totaal op de schop moet.
Voor alle details zou u onder 'raad in beeld' op westvoorne.nl alles nog eens moeten terugluisteren. 
 
 
 
Pagina terug