Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Raad 19 februari 2013 - Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Westvoorne

Archief Nieuws
Het betoog, bij dit agendapunt 10, door Emma van Blom, ging als hieronder beschreven:
Voor de zoveelste keer blijkt dat de coalitie zichzelf met hun ondeugdelijk glasbeleid in de problemen werkt. Keer op keer brengen zij tuinders, omwonenden en ontwikkelaars in de problemen. Daarnaast wordt er nog steeds, onnodig,  gemeenschapsgeld aan saneringen uitgegeven.
Wij hebben steeds voor alle problemen gewaarschuwd en ook steeds weer, want zo zijn wij nou eenmaal, reparaties, in de vorm van moties en amendementen, aangedragen. Die even gemakkelijk als dom (ik zeg het maar een keertje) afgewezen werden. Ook dit plan is weer een typisch voorbeeld van hoe een goed idee, door de zogenaamde ‘ruimtelijke regie’ van de gemeentelijke glasgroep het putje in geholpen worden.
Die ruimtelijke en financiële regie, in handen van de glasgroep, heeft een en al ellende opgeleverd: het plan Stuifakker, het plan Drenkeling en de verspilling van meer dan 10 miljoen euro. De glasgroep, onder leiding van de opgestapte wethouder Klok, heeft ons alleen maar mislukkingen opgeleverd en dat terwijl er door anderen, net als nu, goede plannen aangeleverd werden.
De polders moesten open blijven, daarom moest het glas gesaneerd worden. En wat gebeurd er? De glasgroep schrijft ‘lintbebouwing‘ voor. Niet omdat dat door de raad beslist is, want die heeft beslist dat clustering rondom een cul-de-sac net zo goed mogelijk moet zijn, maar omdat de glasgroep zo’n goed ruimtelijk inzicht heeft, ongeveer net zo goed als hun financiële inzicht... Het gevolg: langs de dijken in ons open polderlandschap staan nu op verschillende plaatsen grote villa’s met hekken en hagen en het zicht op die prachtige open polder daarachter is verdwenen.
Ook voor dit plan gold: lintbebouwing. Alleen niet langs de bestaande weg, maar langs een nieuw aan te leggen parallelweg. Wanneer er voor clustering gekozen was, hadden we nu vanavond niet met twee lijnrecht tegenover elkaar staande partijen gezeten.  
Omdat wij vinden dat de glasgroep opgeheven moet worden, zullen we daar een motie voor indienen.
 
 
Motie  nieuwe strategie glasbeleid

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 19 februari 2013,

overwegende dat:
- het glasbeleid moet worden herzien,

is van mening dat:
- reserves gebruikt door het glasbeleid weer dienen te worden aangevuld;
- vanwege de einddatum van de provinciale subsidie, per 1-1-2017, haast dient te worden gemaakt met de sanering;
- de markt, anders dan de gemeente, wel kans ziet om gelden te genereren voor de sloop van kassen;
- bouwen van een klein aantal woningen (ca. 30) op een klein aantal locaties (ca. 3 á 4) een verbetering is van de ruimtelijke kwaliteit, door het weghalen van de kassen en de uitbreidingsruimte daarvan (totaal ca. 30 ha);
- er geen woningbouwlocatie door de gemeente aangewezen behoeft te worden;
- de bouwlocaties van de compensatie woningen moeten liggen in het “Achterduinlandschap” (zie bijgevoegde kaart);
- zoals eerder bepaald, de bouwwijze via een cul-de-cac naast lintbebouwing de voorkeur verdient,

verzoekt het college:
- gezien de onvoldoende resultaten, zowel op ruimtelijk als financieel gebied inzake het glasbeleid, te kiezen voor de onderstaande nieuwe strategie:
- ruimte te bieden aan de betreffende marktpartijen om, met het oog ruimtelijke kwaliteitsverbetering, met plannen te komen voor de sanering van het glas in het buitengebied;
- er op toe te zien dat de bouwlocaties voor compensatie woningen liggen in het gebied “Achterduinlandschap” (zie bijgevoegde kaart);
- zorg te dragen voor een, voor de gemeente, budgettair neutrale sanering;
- via een op te richten glasvereveningsfonds te trachten, de door het voormalige glasbeleid gebruikte reserves zo veel mogelijk aan te vullen;
- de afdeling ruimtelijke ordening onder leiding van de wethouder ruimtelijke ordening, zo nodig in samenwerking met een landschapsarchitect, sturing te laten geven aan het saneringsproces;
- de saneringsplannen vóór de zomer van 2013 te presenteren in een (besloten) raadsvergadering
 
en gaat over tot de orde van de dag
 
 
Conclusie:
Het zal niemand verbazen dat ook dit voorstel met 8 tegen 7 stemmen werd aangenomen. Ondanks het dringende verzoek van de oppositie om deze beslissing een luttele 2 weken uit te stellen, zodat de problemen rond de ontsluiting die bestaan tussen de projectontwikkelaar, de gemeente en de omwonenden opgelost zouden kunnen worden. Echter het zo broodnodige 'helicopter view' ontbrak weer eens bij college en coalitie en dus werd het er doorheen gejast... Met name Dukker van de VVD deed weer zijn bekende drukke riedel, over hoezeer hij dit plan toejuichte en hoe gecharmeerd hij is van de glasgroep, die meer dan 10 miljoen euro uitgegeven heeft maar daarvoor nog niets concreets heeft bewerkstelligd. Hij ging zelfs zo ver dat hij het voor deze glassanering toch weer door de gemeente uitgegeven bedrag van bijna een half miljoen euro 'een relatief klein bedrag' durfde te noemen... Zo ga je dus met het gemeenschapsgeld om... zo bagatelliseer je de penibele financiële situatie van onze gemeente en speel je struisvogeltje...
 
De motie werd helaas ook niet door de PvdA gesteund en dus met 10 tegen 5 stemmen afgewezen. Zowel de coalitie als wethouder Van Lith vonden de motie nota bene 'te vroeg' en informatie bevatten uit een eerder gehouden vertrouwelijk overleg. 'Te vroeg' betekent waarschijnlijk dat deze glasgroep opgeheven gaat worden wanneer al het geld op is... de opmerking over de vertrouwelijke info sneedt echt geen enkel stukje hout en kon op geen enkele manier onderbouwd worden.
Loze kreten zetten wat ons betreft geen zoden aan de dijk! En de wethouder Financiën zweeg en zwijgt in alle talen en laat dientengevolge en aldus het ongecontroleerde uitgeven van gemeenschapsgeld gewoon doorgaan.
 
Saillant detail is dat Gemeentebelangen ons voorafgaande aan de vergadering had laten weten mee te zullen gaan in deze motie. Het coalitieoverleg om zeven uur die avond gooide kennelijk roet in het eten. De coalitiaanse gelederen werden weer gesloten. Tot zo ver ons vertrouwen... voor de zoveelste keer overigens...
Pagina terug