Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Raadsvergadering van 10 april 2012

Archief Weblog

De eerste strubbeling begon bij de poging van de oppositie om het onderwerp Lagerwoude op de agenda te krijgen. Een heikele zaak die onmiddellijke en ernstige aandacht verdient, omdat er al sinds juni 2011 vragen over gesteld werden aan de voor de uitgaven van een ton euro of zo voor een niet gebouwde golfbaan verantwoordelijke wethouder. Klok natuurlijk weer, dat is duidelijk, maar de spotlight begint toch ook meer en meer op Van Montfoort gericht te worden, omdat hij de hand absoluut niet op de knip houdt en zijn zaakjes niet op orde heeft. Later in de vergadering schaarde ook Van Lith zich achter dit miljoenen verslindende tweetal, terwijl de zwoegende Groenewegen moest opbiechten dat hij saillante zorgproblemen niet kan oplossen omdat hij en de minder bedeelden in onze lokale samenleving links en rechts een paar tienduizenden euro laken… het is toch te zot voor woorden.

Maar terug naar de vergadering van 10 april. Lagerwoude kwam uiteindelijk niet op de agenda omdat de vier coalitiepartijen vonden dat ze sinds juni vorig jaar niet genoeg tijd hadden gehad om zich in dit geval te verdiepen… Dan zullen we deze verkwisting dus maar op een later tijdstip moeten bespreken. We raasden vervolgens door de agendapunten drie tot en met tien heen, met onderweg de mededeling van onze Alice dat ze het toch maar weer voor elkaar gekregen heeft een gesprek met Agenda 22 en de WMO adviesraad te organiseren, gevolg door de afkeuring door de PW van de begrotingswijziging ten aanzien van de ontsluiting van Oostvoorne. Wat betreft dat laatste waren de cijfers alweer veranderd ten opzichte van de vorige keer, maar bovenal vinden wij dat dit geld besteed moet worden aan beter onderzoek naar de openstelling van de Noordweg en daarmee het oplossen van de fielevorming. Maar helaas, Oostvoornaars, het is niet gelukt, de file blijft voor jullie in stand gehouden en het geld zal ongetwijfeld opgeslobberd worden door het mislukkende glasproject of zo…

En zo kwamen we aan de zeven geagendeerde debatonderwerpen. De rondvraag hobbelde daar achter aan en tegen half twaalf was het leed weer geleden. Want zo voelt het wel hoor zo langzamerhand. Het is ‘een crime’ deze raad, een absoluut stukje on-plezier. Wat wil je ook als je met een meerderheid aan tafel zit, die alles wat dit college ophoest maar gedwee goedkeurt. Ophoest, wat heet, opkotst zal je bedoelen, want het is echt ontbloot van enige visie en welke systematische benadering dan ook. Ja, systematisch de put in, dat wel, maar verder is het echt ten hemel schreiend om te ervaren hoe gemakkelijk hier met miljoenen gesmeten wordt. Als het hun eigen geld zou zijn, of om het in raadstaal wat populairder te zeggen, als het van hun eigen zou zijn, zou het wel anders verlopen, dat kan ik je garanderen.

Bijvoorbeeld bij het onderwerp ‘Afwaardering niet in exploitatie genomen gemeentelijke gronden 2011’. Wij, de fractieleden van de Partij Westvoorne, hadden heel veel vragen, zowel aan onze fellow raadsleden als aan het college. Waarom zult u vragen. Wel, om de simpele reden dat er van het hele op tafel gemepte verhaal echt geen fuck deugde. In geen enkel opzicht, qua logica niet, qua indeling niet, qua definities niet en, niet onbelangrijk, cijfermatig al helemaal niet. Het was volgens ons gewoon een samenraapsel van locaties, waarin vooral die waar financieel ogenschijnlijk niet zo slecht op was geboerd omhoog gehouden werden, en een probeersel. Ik zeg een probeersel, omdat dit college keer op keer kennelijk gewoon maar probeert of de raad ‘er in wil trappen’. En dat laatste lukte dan nu potverdriedubbeltjes wat betreft de coalitiepartijen ook nog, want CDA, VVD en D66 konden zich ‘heel wel vinden in dit voorstel’, hun gebruikelijke slogan, dames en heren. Alleen Gemeentebelangen maakte zich een beetje ongerust, maar dan wel voornamelijk over De Rots. Wij zagen dat allemaal zoals hiervoor beschreven en we hadden dan ook een lang betoog met veel vragen. Maar, los van de onderschrijving van de PvdA dat je zonder de goede cijfers niet kunt debatteren, kwamen er geen antwoorden. Het college schorste ijlings en kwam terug met de ongelofelijk onhebbelijke boodschap, dat omdat er nu lastige vragen gesteld waren, er niet doorgegaan kon worden en dat nu eerst de juiste cijfers op tafel zouden komen. Van Montfoort humde zenuwachtig iets over jaarrekening en accountant die niet zouden kunnen wachten, maar verkondigde uiteindelijk dat er nu eerst een schriftelijke uitleg van het college zou moeten komen… Lust je nog peultjes?! Na de schorsing kwam de mededeling dat er een nieuwe debatronde zou komen, dat er nu enige tijd nodig was om alle vragen goed te kunnen beantwoorden en goed te kunnen debatteren en of de vragenstellers hun vragen maar schriftelijk zouden willen indienen. Lust je nog meer peultjes, beste lezers!? Het betekent dus gewoon dat men toegeeft dat er shit op tafel lag. Het betekent ook dat men nu even alle gestelde vragen wil beantwoorden en daarmee basta! In plaats van een complete, professionele analyse en voorstel aan de raad te presenteren. De klompen vallen je toch van de poten. Dat ze het maar lekker uitzoeken, is onze bescheiden maar besliste mening hierover. Een ding is voor ons zeker: wij willen aan dit soort wanbeleid onze goede naam niet verbinden. De raad zal uiteindelijk ongetwijfeld weer met acht tegen zeven instemmen, maar laat het voor eens en voor altijd gezegd zijn, dat wij, de vijf fractieleden van de Partij Westvoorne daar part noch deel aan willen hebben, met andere woorden, dat wij de verantwoordelijkheid daarvoor in geen enkel opzicht wensen te dragen. Het is wat ons betreft genoeg geweest. We hebben onze strot vol van dit college en van deze coalitie (het CC). Wij nemen er, voor zo ver we dat al niet nadrukkelijk en herhaaldelijk gedaan hebben vanaf 10 maart 2010, voor eens en voor altijd afstand van.

Met nadruk en vetgedrukt gesteld, zoals u ziet. En zeer bewust, omdat het niet alleen voor dit onderwerp geldt, maar omdat het zonder meer een trend is van dit CC. Schuif maar door naar agendapunt veertien op de agenda van eergisteravond: ‘Bijstellen saneringsbeleid glas’. Je houdt toch niet voor mogelijk wat hier aan het gebeuren is. Klok is hier al sinds 2005 mee bezig, zeven jaren dus, en het zijn reusachtige magere jaren, want hij heeft 10 miljoen euro uitgegeven en er is nog helemaal niets gebeurd. Niet in het intensiveringsgebied Tinte en niet in het te saneren buitengebied. Er zijn vele blunders begaan, er is veel geld aan de bureaus Urbland, Twynstra Gudde en andere externe bureaus betaald, maar resultaten ho maar. Er wordt met de voeten van de provincie gespeeld waar het gaat om subsidieverlening en het treffen van negatieve voorzieningen (zie voor dat laatste heikele onderwerphet gedetailleerde betoog van Emma van Blom elders onder Nieuws). Zowel Van Montfoort als Klok zaten met de bek vol tanden toen het er op aan kwam om dit uit te leggen. Je kunt wat krom is niet recht praten en dat bleek ook nu weer. Het statement van Van Montfoort ‘u weet dat ik altijd de waarheid spreek’ is hilarisch, het was me eerlijk gezegd nog niet opgevallen… En wat moet je er mee als je uit ervaring zeker weet dat het gelogen is… Ja zeggen buiten de raadszaal en weer nee doen als het er op aankomt, voor het oog van de camera, houdt geen stand. We hebben het nu te vaak neegemaakt. We pikken het niet meer. Dit is gebroddel en getuigt regelrecht van wanbeleid wat ons betreft. Maar, er moet weer geld bij, brave burgers. Dit keer gaan de reservepotten voor het maken van bestemmingsplannen en het opplussen van huurwoningen geplunderd worden. Met het grootste gemak, want de coalitie gaat hier geheid ja tegen zeggen. Zoals Gemeentebelangen stelde: we zijn hier niet blij mee, maar okay, als het nou maar eenmalig is… Ik kom niet meer bij van het lachen. Natuurlijk is het niet eenmalig, want vorig jaar, en het jaar daarvoor, enkele maanden gelden, vorige maand was het precies dezelfde situatie en volgend jaar zal het ook weer precies dezelfde situatie zijn... Dan moet er ook weer geld bij. En weet je, ook hier geldt weer hetzelfde. We wachten nu al ruim vier weken op antwoorden op door ons scherp gestelde vragen. Klok verdomt het om ze te beantwoorden en zegt doodleuk dat alles in de documenten van Twynstra en in de bestuursrapportages is te vinden. En niets is minder waar. De gepresenteerde cijfers deugen gewoon niet. Er wordt gesjoemeld, geschoven, verhuld en gedraaid. In een bijeenkomst voorafgaand aan een informatieronde konden Van Montfoort en Klok geen antwoord geven op vragen over twee tabellen met cijfers die ze op tafel hadden gelegd. Ze wisten het even niet. Die cijfers waren niet compatibel met daarvoor gepresenteerde cijfers, en nu een week later, in deze raad van 10 april, lagen er weer geheel andere cijfertabellen op tafel! Lust je nog peultjes, zou je haast zeggen. Nou, ik niet meer. Want ook hier is de bottom line dat er met miljoenen van het gemeenschapsgeld gesmeten wordt en dat er niets maar dan ook niets uit de verf komt.

De conclusie onder de streep is dat de vermogenspositie van de gemeente Westvoorne van 2010 tot aan de dag van vandaag van 40 naar 24 miljoen euro, dus  met zo’n 16 miljoen euro, is gedaald. Nu, vandaag, niet in 2015 dus, zoals de wethouder financiën nu aan het beweren is. Ja, ik snap dat wel, in 2015 zal dat nog of beter gezegd weer zo zijn, maar het is op dit moment al zo. Het snode en eigenlijke behoorlijk idiote plan van het CC is nu om in het najaar het Woonbedrijf even snel te tenderen en te verkopen. In deze moeilijke economische tijden nota bene. Alle adviezen die door de Partij Westvoorne werden gegeven gedurende de afgelopen twee jaar worden categorisch genegeerd. Een goed lopend bedrijf wordt geofferd om wat geld in hand te krijgen en de door slecht beleid gecreëerde financiële gaten te dichten, terwijl dit geen tijden voor verkoop zijn en er ander manieren zijn om huurders te eren en tegelijkertijd veel meer winst te maken plus een goed lopend woonbedrijf in stand en in eigen beheer te houden. Helaas, mijn prognose is dat het CC genoegen zal nemen met een winst die net weer de miljoenen in kas brengt om door te gaan met  de huidige manier van besturen en om dan aan het eind van deze raadsrit net boven de verplichte weerstandscapaciteit te eindigen. Dan is het exit CC (college en coalitie, weet je nog wel) en zit de volgende groep met de gebakken peren en met een tegenzin in peultjes…
Wat moeten we daar na allemaal mee, goede vrienden. De PW fractie heeft zich vanaf 10 maart 2010 een rotje gewerkt voor Westvoorne. We hebben gedaan wat we konden wat in elke vergadering wel uitmondde in een aantal amendementen en moties. Maar altijd weer werd alles door de vier wethouders ontraden en door de coalitie weggetrapt. Onverbiddelijk, zonder nadenken, de oogkleppen stevig aangebonden. En daar staan we dan nu, halverwege de rit. Op weg om een artikel 12 gemeente te worden. We vermogen, weg rijkdom, onder curatele van de provincie. Over dat laatste zijn we heel eerlijk: met dit bestuur aan het roer zouden wij die curatele van harte toejuichen! Dan blijft er misschien nog iets van Westvoorne over.

Nu spurten we onvermijdelijk richting herindeling. Dat is wat de Commissaris van de Koningin nastreeft en gezien de bestuurszwakte, die hij zoals elk ander intelligent mens zal waarnemen in Westvoorne, kunnen we ook niet anders dan hem gelijk geven. Merkwaardig dan toch dat een partij als Gemeentebelangen aan het brullen is dat ze Westvoorne zelfstandig willen houden en dat ze een herindeling verre van zich werpen… terwijl ze op datzelfde moment keihard meewerken aan de ondergang van Westvoorne en dus aan die herindeling… door in deze coalitie braaf mee te draven onder het banier van dit college dat miljoenen verkwist en eigenlijk niets voor elkaar krijgt. Het wordt nu met de maand erger en wanneer in de raadsvergadering van  1 mei met acht tegen zeven groen licht gegeven wordt voor de revisie van het onzalige glasplan van Klok en Van Montfoort en de verkoop van het gemeentelijke Woonbedrijf is de teerling definitief geworpen. Nog voor het vergaan van de wereld in december 2012 zal Westvoorne ten onder gaan.

Wij zeggen het nog een keer: 
Wij willen aan dit soort on-beleid onze goede naam absoluut niet verbinden, de vijf fractieleden van de Partij Westvoorne willen aan dit alles part noch deel hebben en wij wensen de verantwoordelijkheid daarvoor in geen enkel opzicht wensen te dragen!!!

Rien Huisman
Tinte
Pagina terug