Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Aan het bestuur van de Vereniging Verontruste Burgers Voorne

Archief Nieuws

Tinte, 8 maart 2016

Aan het bestuur van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne        

Betreffende:

- een reactie van de fractie van de Partij Westvoorne op twee geschriften van de secretaris van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, de heer J.J.M. Braat, inclusief twee bijlagen;

- het verzoek om deze reactie als ingekomen brief aan uw vereniging te behandelen.

Geacht bestuur,

Recentelijk heeft uw secretaris de heer J.J.M. Braat twee stukken geschreven waarin niet alleen flink uitgehaald wordt naar het huidige gemeentebestuur en met name naar de Partij Westvoorne, maar waarin ook een aantal pertinente onwaarheden staan.

De notitie bij ‘Vervolg aanpak Lodderlandsedijk’ is door J.J.M. Braat ondertekend als secretaris van de VVBV. 

Het stuk ‘Partij Westvoorne, de verkwanselaar van het landelijk gebied gaat onverdroten voort’ heeft hij blijkbaar op eigen titel geschreven.

Aangezien de heer Braat, als voormalig ambtenaar, goed op de hoogte is van regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening en van eerdere besluitvorming op dit gebied, mag van hem verwacht worden, dat hij uw vereniging juist en volledig voorlicht.

Dat doet hij echter niet. Wij willen niet ingaan op alle beweringen en aantijgingen, maar wij brengen hierbij slechts een aantal daarvan onder uw aandacht.

Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk

Met betrekking tot de zaak Lodderlandsedijk stelt de heer Braat ten onrechte, dat na vernietiging van het bewuste bestemmingsplan door de Raad van State er geen juridische gronden meer kunnen zijn om de gemaakte fouten te herstellen.

De eerdere grondruil (door Braat ‘compensatie’ genoemd) staat los van de huidige schade als gevolg van de sanering van zijn bedrijf. De heer Braat weet dat heel goed, maar hij kiest er blijkbaar voor om u hierover onjuist voor te lichten.

Zijn advies als secretaris van uw vereniging 'de zaak naar de geschiedenisboekjes verwijzen' kan, zoals de heer Braat weet, de gemeente veel geld kosten.

Zijn opmerking dat 'iedere andere burger neergesabeld en vergeten wordt' wekt bij ons de indruk, dat hier andere sentimenten spelen dan die ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden. 

Politiek Café Westvoorne

In het stuk ‘Partij Westvoorne, de verkwanselaar van het landelijk gebied gaat onverdroten voort’, verschenen op de twitter account van Joke Nijman-Compter, schrijft de heer Braat onder andere:

‘Het de laatste decennia gevoerde ruimtelijke beleid van zorg voor een open landschap met respect voor landschappelijke en natuurwaarden is onder het huidige bewind niet meer veilig’. De heer Braat weet echter heel goed dat alle woningen die in de afgelopen periode in het landelijk gebied gebouwd zijn, het gevolg zijn van besluiten uit die laatste decennia. Er is door het huidige gemeente bestuur en dus door de huidige wethouder van de Partij Westvoorne geen enkel beleid ontwikkeld of toegevoegd waardoor er meer of grotere woningen gebouwd kunnen worden. Woningen konden en kunnen in het landelijk gebied gebouwd worden in het kader van:

1. Het glasproject (1 woning van 300 m2 voor de sanering van 5000 m2 glas + uitbreidingsrechten) en

2. Op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling (1 woning van 300 m2 voor de sanering van 1000 m2 bedrijfsbebouwing).

3. Op basis van de Landgoederenregeling (conform Rijksbeleid).

Wij vinden het heel spijtig dat, hoewel wij uw bestuur uitgenodigd hadden voor ons Politieke Café, er niemand van het bestuur aanwezig was om deel nemen aan de discussie over het wonen in ons landelijk gebied. Nog spijtiger is het, dat de heer Braat het blijkbaar wel nodig achtte om daarover op deze negatieve manier te moeten schrijven.


Dit zo zijnde, vragen wij ons af of de gesprekken, die uw bestuur tegenwoordig op regelmatige wijze voert met onze wethouder over te ontwikkelen visies en beleidsvoorstellen, wel zinvol zijn. Uitgaande van wat uw secretaris over de Partij Westvoorne en haar wethouder schrijft, lijkt het ons logischer wanneer uw vereniging vrij en blij alle kritiek die zij op voorstellen en op onze partij heeft, naar buiten kan brengen, zonder daarbij gehinderd te worden door haar deelname aan het voortraject waarin die visies en voorstellen ontwikkeld worden. Aan de andere kant geloven wij, dat Westvoorne beter gebaat is bij een goede samenwerking tussen verschillende partijen. Daarom zouden wij graag met u willen spreken over het tot stand brengen van een voor beide partijen betere samenwerking.

De fractie van de Partij Westvoorne verzoekt u deze reactie op de twee geschriften van de heer Braat als ingekomen brief aan uw vereniging te behandelen en hem als zodanig te agenderen tijdens uw ledenvergadering in maart 2016.

Wij verzoeken u tevens de beide geschriften van de heer Braat, waarna wij in deze brief verwezen hebben, ter beschikking te stellen aan uw leden. Voor de volledigheid voegen wij beide als bijlage toe.

Wij zijn graag bereid een en ander verder mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,

namens de fractie van de Partij Westvoorne,

Emma van Blom

Fractievoorzitter Partij Westvoorne

Pagina terug