Nieuws

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Voorne-Putten in 2040 energieneutraal

Nieuws

De vier gemeenten op Voorne-Putten hebben vorige week de  Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040 vastgesteld. Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne leveren gezamenlijk hun bijdrage om ervoor te zorgen dat de regio in 2040 energieneutraal is. Een mijlpaal in de samenwerking van de vier gemeenten. Voorne-Putten zet zich met de vaststelling van de Routekaart op de kaart als duurzaam eiland. Het  belangrijkste speerpunt is dat alle op het eiland benodigde energie afkomstig moet zijn van duurzame energiebronnen. De Routekaart is cruciaal omdat energieneutraliteit alleen kan worden gerealiseerd door regionaal goed samen te werken.

De Routekaart richt zich op twee regionale thema’s: 1. energiebesparing en opwekking van duurzame energie en 2. circulaire samenleving waarbij alle materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. De doelstellingen van de Routekaart zijn voor de periode 2018-2021 uitgewerkt in concrete maatregelen, zoals het opstellen van een regionale Warmtevisie. Daarnaast hebben de vier gemeenten eigen lokale duurzaamheidsmaatregelen.

Wethouder Bert van der Meij, gemeente Westvoorne: ”We lopen als eiland met duurzaamheid voorop. Erg mooi dat we deze ontwikkeling de komende jaren kunnen doorzetten. Westvoorne is ook goed bezig. Zo zijn in 2017 de eerste vijf woningen van het Woonbedrijf tot nul op de meter gerenoveerd. Verder wordt in 2018 gestart met de bouw van een groene woonwijk Landgoed Drenkeling. Rond de 65 woningen krijgen geen gasaansluiting en worden energieneutraal en deels als nul op de meter woning opgeleverd.”

Wethouder Dick Verbeek, gemeente Brielle: “Om het gewenste eindresultaat te halen is brede samenwerking tussen overheid, ondernemers, kennisinstituten en financiers noodzakelijk. Aardwarmte zal op Voorne-Putten een belangrijke rol gaan spelen. Het initiatief van Brielse tuinders tot het realiseren van een warmtenetwerk zal dit jaar nog gevolgd worden door eenzelfde initiatief in Tinte. Met lokale initiatieven kunnen korte klappen worden gemaakt. In Brielle geldt dit voor de 466 zonnepanelen op gemeentedaken. Dit levert naar verwachting 120.000 KWh op , dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse elektragebruik van 40 huishoudens. Daarnaast geldt als uitgangspunt dat bij het bouwproject Oude Goote dat er woningen zonder gasaansluiting worden gerealiseerd. Bij het bouwproject Fregat komen de zogenaamde ‘nul op de meter’ woningen”.

Ook in Nissewaard is aandacht voor duurzaamheid. “In Nissewaard wordt gewerkt aan het verder toekomstbestendig maken van de wijk Sterrenkwartier. Een groot deel van de hoogbouw in de wijk zal vervangen worden door gasloze nieuwbouw. Daarnaast lopen er verschillende pilots in de wijk voor het verder verduurzamen van de eengezinswoningen. Ook bij het bedrijfsleven is in Nissewaard veel enthousiasme om aan de gang te gaan met de transitie. Zo is het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering aangesloten bij het programma bedrijventerreinen energiepositief. De eerste stappen zijn gezet, op diverse daken liggen zonnepanelen en diverse ondernemers hebben geïnvesteerd in ledverlichting. Een van de bedrijven heeft een innovatieve verticale windturbine geplaatst waar veel belangstelling voor is en een ondernemer is zelfstandig van het gas afgegaan”, aldus wethouder Henk de Graad.

Wethouder Marja Roza, gemeente Hellevoetsluis: ‘De gemeente Hellevoetsluis werkt sinds 2004 al aan het verduurzamen van de gemeente. Dit doen we onder andere door inwoners en bedrijven te stimuleren over te gaan tot energiebesparende maatregelen. Het energieteam speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast werken we aan het verduurzamen van alle gemeentelijke gebouwen. Twee jaar geleden is het gemeentehuis al voorzien van een groen dak en zonnepanelen. En ook op het dak van het  Cultuurhuis en de Hendrik Boogaardschool zijn zonnepanelen geplaatst. Het zwembad, de woningen en het IKC aan de Sportlaan worden volledig energieneutraal opgeleverd. De komende jaren willen we nog eens honderden energieneutrale woningen extra bouwen.  Naast het gebruik van energiezuinige maatregelen in de woningbouw, werken we binnen een internationaal samenwerkingstraject ook aan het verduurzamen van de havens. ‘

Meer informatie over de duurzame Routekaart is te vinden op www.samenwerkingvoorneputten.nl.

persbericht Samenwerking Voorne-Putten

Voor meer informatie: Natasja Spiekerman, telefoonnummer (0181)  40 81 11, e-mail n.herrewijnen@westvoorne.nl.  

Foto: John de Pater

Bijschrift bij de foto: Dick Verbeek (Brielle), Marja Roza (Hellevoetsluis), Henk de Graad (Nissewaard) en Bert van der Meij (Westvoorne).

 

Pagina terug