Inleiding

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »
Waar staan we?
De Partij Westvoorne behaalde, net als bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, in maart 2014 wederom vijf zetels. Het totaal aantal stemmen was zelfs meer dan in 2010, maar helaas net niet voldoende om een zesde zetel te scoren. De PW nam het voortouw bij de formatie van een nieuwe coalitie, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een coalitie tussen de PW, de VVD en D66. Nadat deze coalitie ruim een jaar aan het roer had gestaan, heeft de fractie van de PW om een aantal redenen haar vertrouwen in de VVD opgezegd. Kort samengevat kwam het er op neer dat de VVD en D66 hand in hand voortdurend probeerden de PW fractie te koeioneren en te badineren, daarmee het functioneren van de PW fractie onmogelijk maakten en de kwaliteit van het bestuurlijke gebeuren in zijn totaal naar beneden haalden. Het gevolg daarvan was dat de coalitie uit elkaar viel en dat er opnieuw geformeerd moest worden. Het eindresultaat van die formatie in het voorjaar van 2015 was een nieuwe coalitie tussen de twee lokale partijen die in de gemeente Westvoorne aanwezig zijn, de Partij Westvoorne en Gemeentebelangen Westvoorne.

Deze nieuwe coalitie bezet in totaal negen van de vijftien raadszetels, dat wil zeggen de PW vijf en GBW vier zetels. Beide partijen leveren elk een wethouder: Bert van der Meij, die direct na de verkiezingen in 2014 al aantrad, voor de Partij Westvoorne en Paméla Blok voor Gemeentebelangen Westvoorne.  
Emma van Blom werd door de PW fractie herkozen tot fractievoorzitter en als leider van de grootste partij werd zij ook de coalitievoorzitter van de coalitie tussen de Partij Westvoorne en, de andere lokale partij in onze gemeente, Gemeentebelangen Westvoorne.
 
Opgemerkt kan worden, dat over een redelijk breed front, redelijk in lijn met de Omgevingsvisie en de Woonvisie, plannen worden opgezet en in voorbereiding van de uiteindelijke uitvoering zijn. Zoals onder meer, de vestiging van twee Brede Scholen in respectievelijk Rockanje en Oostvoorne als onderdeel van de visie voor beide dorpscentra, het geven van een nieuwe bestemming aan het oude raadhuis in Oostvoorne, de invulling van de sluimerende tweede fase van de Ruy, de ontwikkeling van Tintestein en niet in de laatste plaats het regelen van alle zorgaanvragen in onze gemeente. 

En we zien tot ons plezier dat er veelvuldig en op open wijze met de inwoners van Westvoorne wordt overlegd bij de uitwerking en invoering van al deze plannekes. Financieel gaan dingen ook bestuurlijk beter met een verfrist en meer realistisch controle- en rapportagesysteem en een aardig gevuld bodempje in de schatkist voor nieuwe projecten.

Zijn er dan nog wensen, vraag je je af!? Of stille verlangens? Of gewoon vragen? Het antwoord daarop is natuurlijk een volmondig ja, want wat zouden we zijn zonder dat alles? We zouden Westvoorne graag nog veel aantrekkelijker willen maken, in heel veel opzichten. Schoner en opgeruimder, recreatief aantrekkelijker en veel duurzamer. Ook zouden we graag meer saamhorigheid en meer positivisme zien verrijzen, zowel in bestuurlijke kringen als onder de bevolking van onze  kleine en mooie gemeente. Minder gekissebis, minder politieke spelletjes, minder afgunst en hebzucht en meer gewoon. Gewoon gewoon doen en zijn. Dan zijn en doen we met zijn allen al gek genoeg in deze doldwaze wereld. 

Hoe gaat de Partij Westvoorne te werk?
De Partij Westvoorne vindt niet dat iedereen voortdurend met het totale wel en wee van de gemeente bezig hoeft te zijn, maar wel dat inwoners, die daar belangstelling voor hebben, zich vrij moet voelen om zich te mengen in discussies over het besturen en de toekomst van Westvoorne. Interactieve processen en mogelijkheden tot inspreken moeten niet alleen pro forma bestaan, maar burgers moeten daadwerkelijk als gelijkwaardige gesprekpartners behandeld worden. Het gaat er om een duidelijk plan te ontwikkelen voor het welzijn van Westvoorne. Nog voor de verkiezingen in maart 2014 heeft de PW haar toekomstvisie opgesteld en aan Westvoorne gepresenteerd in de vorm van een rapport met de titel het 'Landschapspark Westvoorne'. Gemeentelijk beleid moet volgens de PW ontwikkeld worden op basis van een visie en het Landschapspark Westvoorne geeft daar alle gelegenheid voor. College en coalitie hebben ondertussen  hun toekomstvisie neergelegd in de zogenoemde Omgevingsvisie, waarin vele elementen van het Landschapspark Westvoorne zijn terug te vinden. Gedetailleerde informatie over het Landschapspark is via de homepage elders op deze website te vinden.

Meer uitgebreide informatie over de oprichting en doelstellingen van de Partij Westvoorne vindt u onder 'Visie' op deze website.