Structuur

groepsfoto.jpg
groepsfoto.jpg
« »
Structuur
De Partij Westvoorne is een vereniging, die zich in het algemeen inspant om haar doelstellingen te verwezenlijken, zoals deze nader zijn omschreven in het door de leden vastgestelde partijprogramma. De volgende organen maken op dit moment deel uit van de partij: de leden, het bestuur, de beroepscommissie en de kascommissie en de fractie.
In de op 5 maart 2009 door de oprichters ondertekende statuten van de Partij Westvoorne staan o.a. de algemene doelstellingen, het lidmaatschap, de politieke middelen, de geldmiddelen en de partijorganen beschreven.
De statuten en het organisatieschema zijn aan dit onderdeel van de website toegevoegd. Als samenvattting volgt hier een korte omschrijving van de huidige partijorganen van de Partij Westvoorne:
  1. Leden. De algemene ledenvergadering is het hoogste gezag binnen de partij. De leden stellen o.a. het partij- en verkiezingsprogramma op en bepalen de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Zij beslissen uiteindelijk over een coalitieformatie.
  2. Bestuur. Het bestuur wordt door de leden voor een periode van maximaal vijf jaar gekozen en zij zijn voor hun functioneren ook verantwoording aan hen schuldig. Alleen de voorzitter wordt in functie in de algemene ledenvergadering gekozen. Het bestuur is belast met de algemene leiding en het besturen van de partij. 
  3. Beroepscommissie. De uit drie, tijdens de algemene ledenvergadering gekozen, leden bestaande beroepscommissie doet bindende uitspraken in geval van royement. 
  4. Kascommissie. Het toezicht en de controle op de financiële organisatie wordt uitgeoefend door deze door de leden benoemde commissie. Hun rapportage wordt ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 
  5. De fractie. Hoewel in deze opsomming als laatste genoemd, is de fractie het orgaan dat deelneemt aan het dagelijks bestuur van de gemeente Westvoorne. De vijfkoppige fractie bevordert de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging in de gemeenteraad. De gekozen leden van de fractie leggen desgevraagd verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.