Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Algemene beschouwing 2019

Partij Westvoorne 

Van kreet naar Concreet 

Zoals wij al aangaven bij de bespreking van het collegeprogramma ontbreekt het niet aan voldoende inspirerende woorden, maar wel aan concrete plannen om die woorden om te zetten in beleid en plannen. Wij zullen daarom met een aantal moties proberen wat concrete stappen te zetten en wij hopen dat de coalitiepartijen hetzelfde zullen doen.

Laten we proberen om als raad gezamenlijk van kreet naar concreet te gaan, want helaas moeten we het vooralsnog niet van ons college hebben om dat te doen. 

Bij deze bespreking van de begroting 2019 zullen we ons daarom beperken tot het aangeven van concrete voorstellen of wijzigingen van de tekst en het stellen van een aantal vragen die daartoe kunnen leiden.

Bij de toelichting op de betreffende moties en amendementen zullen wij nader ingaan op de onderliggende problematiek daarvan.

Voteren van kredieten

Om te beginnen, aansluitend op het ontbreken van concrete voorstellen, lijkt het ons niet verstandig kredieten te voteren waarvoor nog geen plannen zijn. Dit betreft een krediet van € 565.000 voor het aanpassen van de dorpspleinen Rockanje en Oostvoorne en de kredieten van tweemaal 1,5 miljoen voor de voetbalaccommodaties.

Wij zullen deze bedragen dan ook middels een amendement schrappen.

Communicatie en burgerparticipatie

De (op p.12) door het college gevraagde € 45.000 voor een extra fte ten behoeve van communicatie en burgerparticipatie lijkt ons niet nodig. Wat ons betreft moet een vijfkoppig college in staat zijn op eigen kracht verdere invulling te geven aan het reeds eerder ingezette participatiebeleid.

Wij zouden graag willen weten waarom het college denkt een extra ambtenaar communicatie nodig te hebben. Het al dan niet indienen van amendement om dit budget te schrappen, is afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Bestuurlijk perspectief

Onder ‘Bestuurlijk Perspectief’ (op p.12/13) geeft het college aan dat zij de bestuurskracht op Voorne wil versterken en daarom op termijn een bestuurlijke samenvoeging wil bereiken.

Dat is wel een heel vreemde stelling omdat tegelijkertijd gesteld wordt, dat de evaluatie van de ambtelijke samenvoeging afgewacht dient te worden en maatschappelijke discussies over de bestuurlijke toekomst nog gevoerd moeten worden.

Pas op de plaats en vol inzetten op samenwerking is wat ons betreft daarom nu noodzakelijk.

Duurzaamheid

Voor ons is de noodzaak van het aanstellen van een projectleider duurzaamheid onvoldoende aangegeven. Er wordt namelijk niet meer gesteld dan dat er minimaal uitvoering gegeven gaat worden aan de reeds vastgestelde ‘Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040’.

Dat is inderdaad een behoorlijk minimaal en bovendien al vastgesteld uitgangspunt. Wij hadden op het gebied van duurzaamheid graag meer ambitie gezien en daarvoor dan ook graag budget beschikbaar gesteld.  Het is dan ook teleurstellend dat we nu noodgedwongen in zullen stemmen (hoewel we daar nog over twijfelen) met het aanstellen van een nieuwe ‘projectleider duurzaamheid’ in de hoop dat die wel met beleidsvoorstellen zal komen.

Toerisme en recreatie

Onder toerisme en recreatie staat (p.24), dat het college het volgende gaat doen: ‘Stimuleren en faciliteren van maatregelen en ontwikkelingen die bijdragen aan de versterking en kwaliteitsverbetering van voorzieningen’. Daarvoor wordt 50.000 in de begroting opgenomen, met als opmerking dat het om cofinanciering gaat. Onze vraag is: liggen er plannen van derden (want blijkbaar gaan die niet van college komen) of zou het zo kunnen zijn dat die 50.000 op de plank blijft liggen?

Verder is er sprake van een aanvullende dekking van € 40.000 voor promotie via de Marketing Organisatie Voorne-Putten (MOVP).

Dat verbaast ons want per amendement bij de begroting van 2018 is de bijdrage van Westvoorne aan de MOVP juist met € 40.000 verlaagd. Tevens werd toen gesteld dat er nieuwe afspraken gemaakt zouden worden over de bijdragen van Westvoorne. Tot op heden hebben wij die nieuwe afspraken niet gezien.

Kortom wij zouden graag uitleg over deze 40.000 euro in relatie tot het bovengenoemde amendement.

Participatieprocessen dorpskernen Oostvoorne en Rockanje

Er wordt een budget van 75.000 euro voor participatieprocessen ten behoeve van de dorpskernen Oostvoorne en Rockanje gevraagd (p.27).  Het is voor ons niet duidelijk wat er met de reeds vastgestelde visies voor de dorpscentra gebeurt. Voor al die visies zijn bovendien reeds participatietrajecten doorlopen.

Onze vraag hierover is: Wat gaat er gebeuren met de reeds vastgestelde visies, gaan we nu alles weer overdoen en verwacht het college dat burgers dat zullen waarderen?

Sociaal domein

Onder Sociaal domein (p.31) wordt aangegeven dat er een lokaal Westvoorns gebiedsteam zal komen. Daar zijn wij blij mee en, hoewel de gevraagde 50.000 voor een gebiedsteam ons nogal krap lijkt, zijn wij graag bereid dat budget beschikbaar te stellen. Maar wij begrijpen niet goed wat er allemaal nog meer uit de weergegeven activiteitenlijst van die 50.000 gerealiseerd moet worden. Kan de wethouder ons dat duidelijk aangeven en kan hij daarbij ook aangeven hoeveel budget er nodig is voor het gebiedsteam?

Wij zullen een aantal moties indienen waarmee volgens ons verbeteringen binnen het sociaal domein bereikt kan worden:

- het opzetten van een inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige;

- de aansluiting bij een actie van de ANWB onder de naam ‘auto-maatje’;

- het opzetten van een digitale hulp- en zorgwijzer

Woonlasten

De woonlasten gaan omhoog (p.50). Het ingezette beleid van de afgelopen vier jaar waarmee we als behoorlijk dure gemeente steeds een beetje minder duur werden, wordt daarmee nu gestopt. We zullen daarom een amendement indienen waarmee die woonlasten gelijk blijven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Graag willen wij aandacht vragen voor een punt dat niet in de begroting genoemd staan.

Dit betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.

In onze gemeenten zijn veel arbeidsmigranten woonachtig, die zowel in de glastuinbouw als in het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het zijn arbeidskrachten die wij hard nodig hebben en voor wie fatsoenlijke en betaalbare woonruimte beschikbaar zou moeten zijn. Helaas is daar niet altijd sprake van en daarnaast levert de huidige wijze huisvesting soms problemen op voor de omgeving. Daarom denken wij dat het hoog tijd wordt om daarvoor beleid te ontwikkelen. We zullen daartoe een motie indienen.

Tot slot

Tot slot willen wij eindigen met wat wij reeds naar aanleiding van het collegebeleid zeiden:

Wij doen een dringend beroep op dit college, maar zeker ook op de coalitiepartijen: kom met plannen, neem de leiding en voorkom dat door gebrek aan visie en sturing ad-hoc beleid gevoerd gaat worden.

Vorm de kreten om tot concreet beleid!

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht

Emma van Blom

Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

Nieuws

Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

De afgelopen week werd na heel lang wachten en diverse keren uitstellen eindelijk een besluit genomen over stukjes gemeentegrond in Rockanje, waar ooit in een grijs verleden afspraken werden gemaakt door de gemeente Rockanje met een vijftigtal toenmalige bewoners van Singelpercelen over gebruik van de grond.

Probleem opgelost, zou je denken, maar tot verrassing van de Partij Westvoorne besloot de wethouder op de valreep om in tegenspraak met eerdere afspraken met de raad en tegen alle (juridische) adviezen die we hadden gekregen in, de desbetreffende groep financieel tegemoet te komen, door de kosten gemoeid met de overdracht voor rekening van de gemeente te laten komen.

Om te beginnen nog even kort over de bijzondere situatie van deze groep bewoners. De gemeentegrond was in veel gevallen al heel lang in gebruik, langer dan 20 jaar zelfs, zodat aanvankelijk gedacht werd dat sprake zou zijn van verjaring, wat zou betekenen dat de bewoners de grond in bezit zouden krijgen zonder ervoor te hoeven betalen. Alleen de kosten van overdracht zouden dan moeten worden betaald.

Maar omdat er dus ooit een overeenkomst was gesloten tussen toenmalige bewoners en de gemeente Rockanje en er ook gebruikers-OZB was betaald, was er geen sprake van verjaring. Gewoon, omdat de wet zo in elkaar zit.

Dat was een tegenvaller voor de groep bewoners en ze vonden het ‘niet eerlijk’ en in sommige gevallen was dat ook wel te begrijpen. Diverse bewoners die door de jaren heen bij de gemeente hadden aangeklopt over een bouwvergunning of het kappen van een boom, hadden steevast te horen gekregen dat het hun eigen grond was. 

De gemeenteraad vond het ook niet fair voor deze groep en eind vorig jaar werd een PW-motie aangenomen waarbij de wethouder werd gevraagd ervoor te zorgen dat deze groep zoveel mogelijk een gelijke behandeling zou krijgen als de andere bewoners.

Daarna volgde een moeizaam traject waarbij de wethouder onder andere tijdens twee informatieavonden uitgebreid aan de raad liet uitleggen door deskundigen en juristen dat veel niet mogelijk was: grond weggeven, verjaring simuleren, het zou leiden tot belastingaanslagen voor betrokkenen, ongeoorloofde staatssteun en ongewenste precedentwerking vanwege ongelijke behandeling, met mogelijk hoge kosten voor de gemeente.

De oplossing was simpel: voor deze groep bewoners zou het mogelijk worden gemaakt de grond gratis te blijven gebruiken, door voortzetting van de gebruiksovereenkomst.

Daarmee werd tegemoet gekomen aan de ‘bijzondere’ situatie dat er geen sprake was van verjaring, zonder andere inwoners tekort te doen of financiële ongelijkheid te creëren met een mogelijke precedentwerking. . De mogelijkheid tot kopen voor 80 euro per vierkante meter, zoals die voor alle Westvoornaars gold, was er nog steeds, maar wie niet wilde kopen, kon toch de grond blijven gebruiken.

Niet ideaal, maar de beste oplossing, vond de wethouder en het overgrote merendeel van de aanwezigen deelde die mening.

Groot was onze verbazing toen tijdens de commissievergadering IZ/AZ terloops werd gemeld dat de grond VRIJ OP NAAM zou worden verkocht, nog steeds voor €80 per vierkante meter, terwijl dat niet was opgenomen in het raadsbesluit dat we voorgelegd hadden gekregen.

De Partij Westvoorne was verrast en kon zich uiteindelijk ook niet vinden in deze wending, die haaks stond op wat de wethouder eerder had beweerd en die bovendien niet paste binnen de kaders die de raad eerder had meegegeven of  bij de motie die eind vorig jaar werd aangenomen. Immers, we hadden duidelijk een projectprijs van €80 KOSTEN KOPER afgesproken en de raad had zich bij herhaling, ook in de motie, uitgesproken voor gelijke behandeling van alle inwoners.

We dienden tijdens de raadvergadering een amendement in, om deze vergissing van de wethouder te repareren en het besluit weer binnen de eerder meegegeven kaders te laten passen. De Partij Westvoorne was (en is) namelijk van mening dat voor alle inwoners een zelfde prijs hoort te gelden, zoals afgesproken, met dezelfde voorwaarden.

En laten we wel zijn, met de mogelijkheid om de gemeentegrond te kopen voor €80 K.K. per vierkante meter of de grond gratis te blijven gebruiken, ook al is die niet hun bezit, hadden de betrokken Singelbewoners toch niets te klagen?! We hebben het immers over gemeentegrond, gemeenschappelijk bezit dus.

Wij zijn van mening dat nu alle inwoners een beroep kunnen doen op gelijke behandeling en aanspraak kunnen maken op levering VRIJ OP NAAM. En dan hebben we het niet alleen over de kopers van gemeentegrond die ze al langer ‘oneigenlijk’ in gebruik hadden, maar ook over de mensen die tijdens het project een stukje snippergroen van de gemeente kopen om bij hun perceel te trekken. In Rockanje of Oostvoorne. De wethouder heeft namelijk bij herhaling nadrukkelijk aangegeven dat het om 1 project ging en zo staat het ook te lezen op de website van de gemeente. Er is 1 project met 1 projectprijs van €80 (tot 150 vierkante meter) of een getaxeerde prijs (voor grotere stukken. En het staat er duidelijk: KOSTEN KOPER. En dat wordt nu dus voor een selecte groep VRIJ OP NAAM, zonder dat daar wat ons betreft een gegronde reden voor is. En U mag met zijn allen de notaris en het kadaster gaan betalen voor deze groep.  

De uitvoering van het project tot nu toe is verre van vlekkeloos geweest, dat zeker, maar het is al te dol dat de wethouder dit compenseert met dit goedmakertje voor het wachten en de onzekerheid, zoals ze zelf aangaf, op kosten van de inwoners van Westvoorne.

De wethouder zei ook nog niet te weten hoeveel deze verandering in de voorwaarden voor de Singelbewoners de gemeente zou gaan kosten en van mogelijke  precedentwerking (met veel grotere financiële gevolgen) wilde ze niet weten.

Tot onze verbazing, want het zou per geval wel eens om een bedrag rond €1000 kunnen gaan en dat kan met meer dan 300 gevallen in Westvoorne dus aardig oplopen.

Helaas haalde het amendement het niet. Naast de 5 PW-stemmen werd het slechts gesteund door twee VVD-ers  die de moed hadden in lijn met de eerder gepresenteerde feiten en de meegegeven kaders te stemmen. Anderen konden de draai van de wethouder helemaal volgen en stemden tegen het amendement. Maar ja, de tribune zat dan ook vol met Singelbewoners en sympathisanten.

De gemeente gaat dus bij de uitvoering van dit project zonder reden een kleine groep bevoordelen ten opzichte van de andere inwoners die een stukje gemeentegrond hebben gekocht of zullen gaan kopen. De Partij Westvoorne vindt het niet juist dat de gemeente de rekening oppakt voor een groep die zich organiseert en zich luid laat horen en anderen gewoon zelf laat betalen.

Bovendien denken we dat iedereen die heeft gekocht of gaat kopen een succesvol beroep zal kunnen doen op een gelijke behandeling. En dat kan de gemeente veel geld gaan kosten.

Terwijl de raad en wethouder het er eerder over eens waren, dat €80 K.K. per meter een prima projectprijs was, ook voor de Singelbewoners, die aanvullend de mogelijkheid kregen tot hun vertrek de grond gratis te blijven gebruiken.

 

 

Pagina terug