Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Glastuinbouw intensiveringsgebied

Archief Nieuws

De Partij Westvoorne heeft besloten een zienswijze in te dienen inzake het ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte.

De zienswijze bestaat uit twee delen, omdat het ene gedeelte aan de gemeenteraad gericht moet zijn en het andere aan het college van B&W

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Tinte, 1 januari 2010

Betreft: Zienswijze inzakeontwerpbesluit hogere waarden glasintensiveringsgebied Tinte

Geacht College,

Hierbij deel ik u mee, dat ik, mevrouw E.W. van Blom, mede namens ondergetekenden en de Partij Westvoorne bezwaar maak tegen het Planmilieueffectrapport/Ontwerpbesluit hogere waarden, omdat:

1. de verbreding van de wegen, zoals opgenomen in het Ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte, het verkeer uit zal nodigen nog harder te rijden dan nu reeds het geval is, waarbij opgemerkt dient te worden dat de maximale toegestane snelheid van 60 km/h veelvuldig overschreden wordt;

2. harder rijden tot meer geluidsoverlast en een onveiliger verkeerssituatie leidt;

3. de verbreding van de wegen niet noodzakelijk is indien slechts uitgegaan wordt van een glasuitbreiding van maximaal 30 ha (18ha op grond van bestaande uitbreidingsrechten en 12 ha op grond van het Binnenduinrand convenant);

4. het een foutieve aanname is, dat er in het kader van mogelijke geluidshinder alleen voor de bestaande woningen langs de Konneweg, de Ruigendijk en voor nieuw te bouwen woningen binnen de in het plan aangegeven geluidscontouren hogere waarden moeten worden vastgesteld, aangezien geen rekening gehouden is met de weerkaatsing van geluid ten gevolge van nieuw op te richten kassen op alle andere locaties en dus eveneens langs de verschillende wegen ter plaatse van die locaties;

5. er geen rekening gehouden is met de weerkaatsing van industrielawaai ten gevolge van de installaties van nieuw op te richten kassen;

6. het onterecht is dat burgemeester en wethouders in een woongebied (en dat is het Intensiveringsgebied Tinte nog steeds) een hogere grenswaarde (meer dan 50 dB(A) kunnen vaststellen.

Bovenstaande zienswijze is gebaseerd op mijn huidige kennis van zaken. Mochten er in de toekomst nog andere gegevens blijken te zijn die deze zienswijze ondersteunen, dan behoud ik mij het recht voor die alsnog als behorend bij dit document in te dienen.

Hoogachtend,

E.W. van Blom, Partij Westvoorne

Aan de Raad van de GemeenteWestvoorne
Tinte, 1 januari 2010

Betreft :

Zienswijze inzake ontwerpbestemmingsplan glastuinbouwintensiveringsgebied Tinte, planmilieueffectrapport en ontwerpexploitatieplan

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Hierbij deel ik u mee dat ik, mevrouw E.W. van Blom, mede namens ondergetekenden en de Partij Westvoorne bezwaar maak tegen het Ontwerpbestemmingsplan Glastuinbouwintensiveringsgbied Tinte (OGT) en het bijbehorende ontwerpexploitatieplan, omdat:

1. het OGT met betrekking tot een duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw geen enkele meerwaarde heeft ten opzichte van het vigerende Bestemmingsplan Landelijk Gebied Westvoorne (BLW), aangezien (a) in beide plannen dezelfde voorschriften gehanteerd worden en (b) er met de wijzigingsbevoegdheden uit het BLW, mits deze toegepast zouden worden, evenveel mogelijkheden bestaan voor een duurzame bedrijfsvoering als met de verruimde wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in het OGT;

2. het OGT zelfs een duurzame ontwikkeling binnen het glasintensiveringsgebied tegenwerkt door de verplichting van een exploitatiebijdrage (zie hierover punt 17) bij de realisatie van glasuitbreidingen;

3. er uit de uitspraak van de Raad van State d.d. 9 december 2009 (zaaknummer 200801932/1/R1) duidelijk naar voren komt, dat het voor de levensvatbaarheid van bedrijven niet noodzakelijk is dat die bedrijven zich binnen het Intensiveringsgebied Tinte (IT) bevinden, aangezien een bedrijf van 2 ha (in het buitengebied) net zo levensvatbaar is als een bedrijf van 3 ha (in het IT), waaruit volgt dat het OGT vanuit het oogpunt van ‘levensvatbaarheid van glastuinbouwbedrijven’ niet noodzakelijk is

4. er geen dringende redenen zijn om, tegen de maatschappelijke wens van de Westvoornse bevolking in, al het glas vanuit het buitengebied naar het (IT) te verplaatsen;

5. er evenmin aangetoond is dat de saneringsopdracht van de Provincie inhoudt dat al het glas uit het buitengebied verplaats moet worden naar het IT,

6. de Provincie ten behoeve van de sanering van het glas uit het buitengebied de Ruimte voor Ruimte regeling ingevoerd heeft, welke tot op heden en voor zover toegepast, goed gefunctioneerd heeft;

7. de tuinders uit het buitengebied voor een groot deel aangegeven hebben liever gebruik te willen maken van de Ruimte voor Ruimteregeling (eventueel in verruimde vorm) dan van de verplaatsing van hun bedrijf naar het IT;

8. er op dit moment twee tuinders-collectieven zijn, die zelf woningbouwplannen ontwikkeld hebben waarmee twee derde van het glas uit het buitengebied gesaneerd kan worden;

9. er in het buitengebied in totaal 25 ha verspreid liggend glas aanwezig is, waarvan twee derde (16,6 ha) door de twee tuinders-collectieven zelf gesaneerd kan worden;

10. er op 15 december 2009 een raadsbesluit genomen is om 3 ha verspreid glas door middel van de Ruimte voor Ruimte regeling te saneren (raadsvoorstel 2009, volgnummer 119);

11. er derhalve van die 25 ha verspreid liggend glas, indien medewerking verleend wordt aan de uitvoering van de plannen van de tuinders collectieven, nog slecht 5,4 ha te saneren glas resteert

12. er bovendien naast de twee tuinders-collectieven een aantal individuele tuinders zijn die aangegeven hebben van de Ruimte voor Ruimte regeling gebruik te willen maken;

13. er op grond van het Binnenduinrandconvenant nog12 ha voor glastuinbouw beschikbaar zijn in het IT;

14. er op grond van de hierboven genoemde punten 3t/m 13 aangenomen moet worden, dat er geen enkele noodzaak bestaat om voor de saneringsopgave een nieuw bestemmingsplan voor het IT te ontwikkelen/vast te stellen;

15. er in het ontwerpexploitatieplan, zijnde de doorTwynstra & Gudde opgestelde ‘Businesscase glas Westvoorne’ gesproken wordt van de haalbaarheid van het plan, terwijl er:

(a) bij de berekeningen niet uitgegaan wordt van een ‘contante waardeberekening’, (b) de haalbaarheid volledig afhankelijk is van de verkoop van woningbouwkavels (in eerste instantie 113 met een ‘buffer capaciteit’ van 160 woningen), waarbij de financiële risico’s die de gemeente Westvoorne met dit plan loopt, bij de onverkoopbaarheid van de kavels of bij een stagnerende verkoop, niet in beeld gebracht zijn, terwijl het toch voor de hand liggend is dat bij onverkoopbaarheid van de eerste 113 woningen de volgende 160 ook niet verkocht zullen worden

(c) aan het begin van het project een (werk)kapitaal (van een totale investering van tenminste 119 miljoen) van 5 miljoen euro uitgegeven zal worden, zonder dat inzichtelijk gemaakt wordt waaraan dat bedrag uitgegeven zal worden en wanneer er om een volgend werkkapitaal gevraagd zal worden;

(d) er geen rekening gehouden is met een mogelijke claim van burgers voor planschade ten gevolge van het loslaten van de driehectaren regeling;

(e) er geen rekening gehouden is met een mogelijke claim van tuinders voor planschade ten gevolgen van gewijzigde omstandigheden/uitbreidingsrechten

16. er uit de uitspraak van de Raad van State d.d. 9 december 2009 (zaaknummer 200801932/1/R1) volgens Twynstra & Gudde volgt, dat de projectkosten het tot nu toe begrote budget van 119 miljoen euro met 10 procent zullen overschrijden

17. de eerder genoemde looptijd van het project van 10 jaar onzeker is geworden, omdat het door de voornoemde uitspraak van de Raad van State voor de tuinders uit het buitengebied aantrekkelijk geworden is om hun bedrijf voort te zetten;

18. het door voornoemde uitspraak van de Raad van State en de verplichting tot een bijdrage in de exploitatiekosten bij het realiseren van nieuwe glasopstanden binnen het IGT, in feite financieel aantrekkelijker wordt voor tuinders uit het ITG om buiten het IGT glas te realiseren omdat daar geen exploitatiekosten in rekening gebracht zullen worden.

19. er om de uitbreidingrechten van de glastuinders in IT te realiseren geen gemeenschapsgelden gebruikt moeten worden, ook niet in de vorm van uitgave van woningbouwkavels, omdat er geen sprake kan en mag zijn van subsidiëring van een bepaalde groep ondernemers;

20. het de vraag is waar het bedrag van 131 miljoen euro (119 miljoen + 10 %) aan uitgegeven gaat worden nu verplaatsing van glas uit het buitengebied naar het IT zo goed als zeker uitgesloten kan worden en het OGT een duurzame ontwikkeling binnen het IT tegenwerkt (zie punt 2 en 17);

21. er helaas geconcludeerd moet worden dat de enige zekere uitgaven zullen bestaan uit het bekostigen van de op te zetten projectorganisatie en het uitbetalen van schadeclaims en dat er daarnaast mogelijk grondaankopen gedaan worden om woningbouwkavels uit te kunnen geven zonder de zekerheid van de verkoop van die kavels.

Tenslotte wil ik nog enkele algemene opmerkingen maken bij het proces van totstandkoming van dit ontwerpbestemmingsplan.

De gemeente heeft haar doelstelling om een ruimtelijke oplossing te creëren waarin de verschillende belangen van tuinders, burgers en anderen zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, niet gerealiseerd. Het ontwerp leidt niet tot een vernieuwd landschap waarin het aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren. Het ontwerpbestemmingsplan leidt daarentegen juist tot een onaantrekkelijk landschap met veel glas en nauwelijks groen. Dit landschap vormt een schril contrast met het landschap op de plaatjes van bureau Urbland dat aan de burgers werd gepresenteerd tijdens de eerste informatieavond. Hierop was een landschap te zien, waarin het glas was omgeven met veel groene stroken, bomen, fietspaden en waterpartijen.

Het ontwerp bestemmingsplan is niet in overeenstemming met de uitgangspunten die tuinders en bewoners, in het zogenaamde interactieve ontwerpproces, met elkaar hebben vastgelegd in de gebiedsvisie. Het fundament van de gebiedsvisie, een groen landschappelijk raamwerk is niet opgenomen. Juist dit landschappelijk raamwerk vervult een belangrijke functie voor de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde van het gebied, zoals te lezen valt in de oorspronkelijke gebiedsvisie van de landschapsarchitect. Daarnaast wordt de afspraak om de ZO-hoek (daar waar de meeste burgers wonen) groen te houden, niet nagekomen.

De burgers waren tijdens de workshops zwaar ondervertegenwoordigd in vergelijking met het relatieve aantal burgers in het gebied. Bovendien zijn achteraf, op eenzijdig verzoek van tuinders, fundamentele wijzigingen aangebracht in de gebiedsvisie, waardoor eerder vastgelegde afspraken niet worden nagekomen en de positie van de burgers verder verslechtert.

Conclusies

De gemeente heeft de burgers misleid door een verkeerde voorstelling van zaken te geven.

De gemeente is eerdere toezeggingen niet nagekomen.

De gemeente heeft de belangen van de burgers onvoldoende behartigd.

Er moet rekening gehouden worden met een lastenverzwaring van vele miljoen euro’s om de burgers te compenseren voor geleden schade in de vorm van schadevergoeding, uitkopen en gedwongen verhuizen.

Bovenstaande zienswijze is gebaseerd op mijn huidige kennis van zaken. Mochten er in de toekomst nog andere gegevens blijken te zijn die deze zienswijze ondersteunen, dan behoud ik mij het recht voor die alsnog als behorend bij dit document in te dienen.

Hoogachtend,

E.W. van Blom, Partij Westvoorne

Pagina terug