Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Verantwoording Coalitievorming

Archief Nieuws

Verantwoording Partij Westvoorne

Geachte inwoners van Westvoorne,

Door middel van dit schrijven willen wij u inzicht geven in de gebeurtenissen tijdens de coalitieonderhandelingen die er uiteindelijk toe geleid hebben dat de Partij Westvoorne de verkiezingswinst tot haar spijt niet heeft om kunnen zetten in bestuurlijke verantwoordelijkheid.  

Na een eerste ronde goede gesprekken met alle partijen, behalve met D66 die voorafgaande aan de gesprekken reeds aangegeven had niet met de PW te willen samenwerken, liepen de onderhandelingsgesprekken vast. Niet op inhoudelijke programmapunten, maar vooral op vertroebelde verhoudingen tussen sommige partijen, de verdeling van de portefeuilles, het aantal wethouders, de samenstelling van de coalitie en vooral op de onwil van bijna alle gevestigde politieke partijen om met de Partij Westvoorne samen te werken.

In eerste instantie was de Partij Westvoorne op grond van de verkiezingsuitslag uitgegaan van samenwerking met de VVD, eventueel met een derde coalitiepartner. De VVD gaf al in het eerste gesprek aan per se een derde coalitiepartner te willen en wel het CDA. Dit werd zelfs als eis gesteld, omdat de VVD en het CDA elkaar als betrouwbare partners zagen. Aangezien de VVD Gemeentebelangen (GBW) niet als betrouwbare partner zag, wenste de VVD niet met GBW als derde coalitiepartner samen te werken. Een tweepartijencoalitie, bestaande uit PW en VVD, werd door de VVD eveneens afgewezen vanwege de in hun ogen te krappe meerderheid van acht tegen zeven raadszetels. Hierbij werd tevens gesteld dat de Partij Westvoorne, als nieuwe partij, een risico vormde voor de stabiliteit van het college. Een totaal van vier wethouders, waarbij de Partij Westvoorne een wethouder VROM en een wethouder voor de nieuwe portefeuille communicatie, samenwerking, burgerparticipatie en organisatie (CSBO) zou leveren, werd door de VVD eveneens afgewezen. Dit omdat, aldus de VVD, de machtsverhouding in het college dan oneerlijk zou zijn (teveel macht bij de PW), omdat de kosten voor Westvoorne met vier wethouders te hoog zouden worden en omdat de burgemeester dan als vijfde collegelid mogelijk in een moeilijke positie zou kunnen komen.

De Partij Westvoorne heeft steeds aangegeven niet vanwege een machtspositie twee wethouders te willen leveren, maar omdat het, wil Westvoorne als zelfstandige gemeente kunnen blijven bestaan, noodzakelijk is bestuurlijke veranderingen in te voeren. Daarvoor was nu juist die nieuwe portefeuille CSBO noodzakelijk. Tevens heeft de PW duidelijk gesteld genoegen te nemen met lagere salarissen voor de wethouders zodat de kosten niet zouden stijgen en zij heeft de mogelijkheid van twee VVD en twee PW wethouders geopperd om die onterecht gevreesde macht eerlijk te verdelen. Dit alles was niet bespreekbaar. Er mochten maar drie wethouders komen, één van de PW, één van de VVD en één van het CDA. Waarmee de portefeuille CSBO zou komen te vervallen.

Het waren harde eisen van de VVD waarover niet te onderhandelen viel. Dat gegeven leidde er toe dat de PW opnieuw gesprekken aanging met GBW en PvdA om te onderzoeken of er met die partijen wel een coalitie te vormen was op basis waarvan de noodzakelijke veranderingen in Westvoorne ingevoerd konden worden.  

Toen bleek dat GBW niet samen wilde werken met de PvdA en dus ook een coalitie van GBW, PvdA en PW niet mogelijk bleek te zijn, heeft de Partij Westvoorne voorgesteld een informateur aan te stellen. Daartoe was reeds met een burgemeester van een andere gemeente contact opgenomen.

Tijdens de tweede openbare coalitiebijeenkomst meldde mevrouw Krajenbrink (VVD) echter dat een informateur niet meer nodig was, omdat zij zelf zou gaan formeren. D66, CDA en GBW ondersteunden dat initiatief. Alleen de PvdA gaf te kennen in te stemmen met het aanstellen van een informateur. Eerder hadden zowel Krajenbrink als Littooij (CDA) via de krant laten weten de benoeming van een informateur wel noodzakelijk te achten.

Mevrouw Krajenbrink liet weten dat zij binnen een week een coalitie zou formeren en dat, mocht haar dat onverhoeds toch niet lukken, er alsnog een informateur aangesteld zou worden. Bovendien gaf zij in eerste instantie aan de Partij Westvoorne niet uit te zullen nodigen voor een gesprek. Een uitspraak die zij later nuanceerde door te stellen dat de PW als laatste uitgenodigd zou worden. Die uitnodiging is echter nooit ontvangen. Zij bleek zelf bovendien wel de hulp van een externe voorzitter bij de coalitiegesprekken ingeroepen te hebben, namelijk de voorzitter van de Bezwaarschriftencommissie van de gemeente Westvoorne. De door de VVD in gang gezette coalitiebesprekingen zijn uitgemond in de nu gevormde coalitie van VVD, CDA, GBW en D66.

Alle harde eisen van de VVD die er toe hadden geleid dat de gesprekken tussen de VVD en de PW vastliepen, te weten: geen krappe meerderheid van acht tegen zeven, geen vier wethouders en geen samenwerking met GBW, bleken plotseling als sneeuw voor de zon verdwenen. Westvoorne heeft nu vier wethouders, een krappe coalitiemeerderheid van acht tegen zeven en de VVD heeft plotseling het volste vertrouwen in de samenwerking met GBW.

Er zijn mensen die somber zullen concluderen dat dit dus politiek is. Dat is gelukkig een onjuiste conclusie, want de politiek is geen fatsoenlijk of onfatsoenlijk handelend persoon, maar een maatschappelijk structuur zonder moreel besef. Het blijven de mensen die politiek bedrijven. Zij zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop dat gebeurt.

De Partij Westvoorne betreurt deze hele gang van zaken en met name het feit, dat zij het vertrouwen van de kiezers niet heeft kunnen omzetten in bestuurlijke verantwoordelijkheid. De PW betreurt het eveneens niet meteen bij het begin van de onderhandelingen de hulp van een informateur ingeroepen te hebben, want wellicht had deze eerder onderkend dat er in de bekende achterkamertjes al lang andere coalitiegesprekken gevoerd werden.

De verkiezingsuitslag die resulteerde in vijf zetels voor de Partij Westvoorne had kunnen leiden tot een coalitie van twee partijen, de VVD en de PW. Met een meerderheid van acht zetels en twee of drie wethouders was dat een prima coalitie geweest om een gemeente met 14000 inwoners te besturen. Het was ook mogelijk geweest een drie partijencoalitie te vormen die recht had gedaan aan de verkiezingsuitslag. Er is echter één coalitie die geen recht doet aan die uitslag, namelijk de coalitie die nu gevormd is. Daarin zitten immers alleen maar verliezende partijen. Dat deze partijen van mening zijn dat zij Westvoorne een dienst verlenen door gezamenlijk de Partij Westvoorne buiten spel te zetten, is betreurenswaardig. Maar wij staan niet buiten spel, want wij zullen in de oppositie net zo hard werken voor het welzijn van onze gemeente als we dat als besturende partij gedaan zouden hebben. Wij zullen onze verkiezingsbeloften, waarin de samenwerking en de communicatie met de burgers centraal staan, ook vanuit de oppositie waar maken. Daartoe zullen onze vijf raadsleden samen met de fractieachterban, het PW bestuur, onze leden en de door ons op te zetten burgerdenktanks zich tot het uiterste inspannen.

De Partij Westvoorne

Pagina terug