Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Onderbouwing kosten/financiering d.d. 9 juni 2010

Archief Nieuws

Zoals alle overheidsinstellingen staat ook de gemeente Westvoorne de komende jaren voor een uitdagende en omvangrijke opgave. Vandaag de dag kun je geen krant openslaan of het gaat over bezuinigen. In Westvoorne heeft het ambtelijk apparaat op aangeven van het vorige college een aanzienlijke prestatie geleverd door met een uitgebreid en goed onderbouwd stuk te komen met mogelijke bezuinigingen. De Partij Westvoorne heeft hier kennis van genomen en constateert dat de aangegeven bezuinigingsvoorstellen de burgers in Westvoorne pijn zullen doen. Het ene voorstel overigens meer dan het andere. Daarnaast hebben onze ambtenaren ook het lef gehad zelf eens goed in de spiegel te kijken en conclusies getrokken over de efficiëntie van hun eigen werkzaamheden. Hun constatering, dat er ook op het gebied van efficiëntie nog stappen te maken zijn, is eerlijk en moedig en getuigt van het aanwezig zijn van de nodige zelfreflectie.

Zoals u ongetwijfeld weet, beschikt onze gemeente nog als één van de weinige gemeenten in Nederland over een eigen woonbedrijf. Recent is hier het instrument van Strategisch Voorraad Beleid (SVB) geïntroduceerd. Door dit instrument is het mogelijk met behoud van het sociale karakter van het woonbedrijf gedurende langere tijd (tientallen jaren) extra inkomsten te genereren door verkoop van woningen.

In tegenstelling tot andere politieke partijen is de PW van mening dat je in deze tijd, waarin iedereen al de broekriem moet aanhalen, niet aan de voorzieningen moet morrelen wanneer dat niet echt nodig is. In Westvoorne stellen wij voor om niet, zoals de overheid nu verplicht is om te doen, op de rem te gaan staan, maar om gas te geven.

In concreto komen de plannen van de PW op het volgende neer :
- Verhoog de efficiëntie van het ambtelijk apparaat.
- Verhoog de lokale bedrijvigheid door extra investeringen in onder andere  renovatie/vernieuwing van de Merel, uitbreiding van sportaccommodaties, bouw van starterswoningen, met name in Tinte en Rockanje, stimulering van het verenigingsleven en het zekerstellen van de zorg voor diegenen die dat nodig hebben.
- Stem voorzieningen af op de draagkracht van de burger (wist u dat in Westvoorne voorzieningen aan uw woning op grond van medische indicatie door de gemeente worden vergoed onafhankelijk van uw eigen financiële mogelijkheden).
- Stimuleer de toeristische aantrekkelijkheid door in overleg met het lokale bedrijfsleven hiertoe de mogelijkheden te onderzoeken met als doel het Quality Coast label in 2012 binnen te halen.

Om dit te financieren is geld nodig. Daarnaast is geld nodig om de afnemende rijksondersteuning op te vangen; ambtelijk is berekend dat Westvoorne de komende drie jaar (vanaf 2011) moet rekenen op een vermindering van de inkomsten van ruim 1.6 miljoen euro. De totale kosten van de aangegeven plannen raamt de PW voorzichtig op iets meer dan 10 miljoen euro. De financiering van de plannen realiseert de PW door verhoging van de efficiëntie van het ambtelijk apparaat, en het verhoogd inzetten van het SVB. Dit laatste houdt in dat de PW er van uit gaat de komende jaren in zijn totaal ca. 10 % van de woningen van het woonbedrijf te zullen verkopen, waarbij zittende huurders voorrang hebben.

In bijgaand overzicht ziet u de voorlopige schatting van de PW  van de kosten en de financiering gedurende de komende vier jaar. Deze getallen zullen in samenwerking met de ambtelijke organisatie verder doorgerekend worden.   

Kosten in eurosx1000:

            Jaar                                          2010                2011                2012                2013

1.Trainen ambtelijk apparaat                   100

2. Renovatie Merel                                                        1000

3. Sportaccomadaties                                                    1500                1500

4. Stimulering verenigingsleven               250                  250                 250                  250     

5. Starterswoningen Tinte                                                                     1000

6. Starterswoningen Rockanje                                                               1500

7. Zekerstellen WMO                                                      100                 100                  100

8. Quality Coast label                                                     1000               500                  300

9. Overheidsopgave                                                         nog in te vullen

10. Toevoeging reserves                                                                                               350

Totaal                                                   350                   3850               4850                1200
 
 

Financiering in eurosx1000:

            Jaar                                          2010                2011                2012                2013

11. Verhoogde ambtelijke efficiëntie                                100                  200                 300

12. Draagkrachtafhankelijke inkomsten                           100                  100                 100

13. Inkomsten Quality label                                                                                          500

14. Inkomsten SVB                                350                  3550                4350                0

15. Verkoop openbaar groen                                          100                  200                  300

Totaal                                                   350                  3850                4850                1200

 

 

Verklaring aangegeven posten:      

1. Trainen ambtelijk apparaat
Het ambtelijk apparaat heeft aangegeven de efficiëntie verder te kunnen verhogen. De Partij Westvoorne verwacht dat de efficiëntie van de ambtelijke organisatie aanmerkelijk kan worden verbeterd door het inzetten van gerichte trainingen op het gebied van onder andere :
- Bedrijfsstructuren in ambtelijke omgeving
- Organisatie en samenwerken
- Communiceren in klare taal
- Ondersteunen van bestuurders
- Planmatig werken
Al met al zal dit leiden tot meer doen met minder mensen en het leveren van kwalitatief betere producten. De begrote post van 100.000 euro heeft betrekking op externe kosten en de aan de opleiding te besteden kosten van eigen uren.

2. Renovatie Merel
De Merel dient in Rockanje weer de functie te vervullen die ooit was bedoeld. Om dit te realiseren is een ingrijpende renovatie met een kleine uitbreiding noodzakelijk. Naast onderdak voor bestaande verenigingen moet de Merel ook onderdak gaan bieden aan indoorsporten als basketbal en volleybal. Tevens moet het mogelijk zijn in de Merel theatervoorstellingen te houden. De begrote post van 1 miljoen euro dient bezien te worden vanuit een exploitatie gedachte. Dit wil zeggen dat de PW bereid is 1 miljoen euro te investeren mits een exploitant door middel van een vijfjarig contract en een investering van minimaal 1 miljoen euro bereid is de exploitatie van de Merel over te nemen tegen een gelijke bijdrage van de gemeente, zoals men die gewend was te betalen.

3. Sportaccomodaties
Westvoorne heeft voor haar outdoorverenigingen (VV Rockanje, OVV, Forcial) dringend behoefte aan uitbreiding c.q. verbetering van de accommodaties. VV Rockanje dient verplaatst te worden om de bouw van (starters)woningen op haar plaats mogelijk te maken, OVV en Forcial hebben behoefte aan extra veldruimte. Omdat de PW sport ziet als één van de pijlers van de Westvoornse samenleving is zij van mening dat in de verenigingen fors geïnvesteerd moet worden. Voorwaarde is wel dat de verenigingen na deze investering voorzien in een sluitende exploitatie. Hiertoe zal de gemeente een soepel beleid hanteren voor het introduceren van aanvullende activiteiten door de verenigingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zomerkampen, trainingskampen enz.

4. Stimulering verenigingsleven
Door de komende jaren een vast subsidiebedrag van 250.000 euro te benoemen kunnen de locale verenigingen hierop ook hun beleid afstemmen. De PW is voorstander van het verstrekken van meerjarige subsidies op basis van goed onderbouwde plannen.

5. Starterswoningen Tinte
Het sympathieke plan van het CDA om in Tinte woningbouw te realiseren met name voor starters wordt ondersteund door de PW door het beschikbaar stellen van 1 miljoen euro ter financiering van de onrendabele top, dit naar analogie van de projecten Valweg/Hoefweg en Voorweg/Formido. De  PW is er overigens van overtuigd dat het in deze markt mogelijk moet zijn duurzame woningen te bouwen zonder additionele gemeentelijke subsidie.

6. Starterswoningen Rockanje
Door geld beschikbaar te stellen voor deze woningen helpt de PW de coalitie doelstelling “Rockanje is aan de beurt” waar te maken. Ook hier is de PW van mening dat het bouwen van woningen zonder gemeentelijke subsidie mogelijk moet zijn. Om te voorkomen dat we daar een breekpunt van maken, reserveren we wel een fors bedrag om Rockanje inderdaad de mogelijkheid van nieuwe woningen te geven.

7. Zekerstellen WMO
Hoewel de WMO pot nog steeds goed is gevuld wil de PW de zorg voor de burgers in Westvoorne ook de komende jaren zekerstellen. Hiertoe wordt vanaf 2010 elk jaar 100.000 euro extra gereserveerd.

8. Quality Coast label
Dit onderdeel uit het rapport ‘Westvoorne  natuurlijk actief’ zal onze gemeente een boost geven op het gebied van nationaal en internationaal toerisme. De PW trekt hier fors geld voor uit, maar zoals u kunt zien verwacht zij vanaf 2013 dat dit label haar vruchten gaat afwerpen en gaat zorgen voor een positief saldo richting de gemeentekas.
 
9. Overheidsopgave
De overheidsopgave is nog niet bekend voor de komende jaren. Om deze opgave te dekken zoekt de PW het in eerste instantie niet in het ‘sec’ bezuinigen. Veel meer ziet de PW creatieve ideeën als oplossing.

10. Toevoeging reserves
Een sluitpost van 350.000 euro’s is toegvoegd voor het jaar 2013, teneinde op dit moment de kosten/baten analyse sluitend te maken.

11. Verhoogde ambtelijke efficiëntie
De door onze ambtenaren aangegeven verbetering van efficiëntie zal volgens de PW leiden tot enerzijds een behoorlijke kostendaling, en anderzijds tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening. De kostendaling is in dit overzicht opgenomen als opbrengst.

12.  Draagkrachtafhankelijke inkomsten
Door vergoedingen in het kader van de WMO afhankelijk te maken van het inkomen zal Westvoorne aanzienlijk kunnen besparen op de WMO uitgaven. Deze manier van draagkrachtafhankelijk ondersteunen is al zeer gebruikelijk in andere gemeenten.

13. Inkomsten Quality label
Na forse investeringen zal dit label zich gaan uitbetalen door meer toeristen, meer inkomsten uit toeristenbelastingen, meer inkomsten uit door gemeentelijke subsidies ondersteunde initiatieven. De PW is voor het quality label, mits dit op de middel lange en lange termijn structureel zorgt voor een surplus aan inkomsten in relatie tot de kosten.

14. Inkomsten SVB
Het gemeentelijk woonbedrijf hanteert sinds kort het zogenaamde Strategisch Voorraad Beleid. Het gemeentelijk woonbedrijf heeft momenteel zo’n 1.000 woningen in haar bezit met een gemiddelde boekwaarde van ca. 30.000 euro. Door het SVB te richten op verkoop van vrijkomende woningen en/of afstoten van specifieke woningen aan zittende huurders kan er geld worden vrijgemaakt voor het doen van de hiervoor aangegeven investeringen. Een andere optie is dat de gemeente op basis van de overwaarde in haar woonbedrijf kredieten uit de kapitaalmarkt aantrekt ter dekking van de investeringsbehoefte.
Al met al is het zo dat de reserve in het woonbedrijf is opgebouwd door de burgers van Westvoorne en dat we daar in moeilijke tijden zoals we nu doormaken  gebruik van kunnen en in de ogen van de PW moeten maken.
De PW stelt dus concreet voor het gemeentelijk woonbedrijf op een rustige en verantwoorde manier te gelde te maken, ter dekking van de  te maken kosten.

15. Verkoop openbaar snippergroen
Dit is een punt waar blijkbaar al een meerderheid voor is en waar de PW graag in mee gaat.

Pagina terug