Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

VROM Commissievergadering van 2 juni 2010

Archief Nieuws

Woordvoerders Jeroen Noordermeer en Leo Gelderland

- Agendapunt 6. Randvoorwaarden voor project Olaertsduyn

De plannen rond dit project werden uitgebreid besproken. In de bestuursrapportage viel nog te lezen dat dit project stil lag vanwege de moeilijke economische tijden (dat was meteen onze eerste vraag), maar de bestuursrapportage bleek achterhaald op dit punt. De bedoeling was de randvoorwaarden voor de herontwikkeling van deze prachtplek door Laurens aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Echter, staande de vergadering gaf wethouder Van Lith aan na de bespreking in de commissie eerst terug te willen gaan naar de omwonenden en andere belanghebbenden, om hen te informeren en te betrekken bij de plannen. Sinds het aantreden heeft dit college al enkele keren schoorvoetend moeten toegeven dat, ondanks toezeggingen, inwoners wéér niet of veel te laat waren betrokken bij besluitvorming waar ze direct belang bij hebben, maar deze keer doet de wethouder dus een stap achteruit, waarna hopelijk twee stappen vooruit zullen volgen.

Maar dan zijn er nog wel wat vragen te beantwoorden en obstakels uit de weg te ruimen. Om te beginnen viel de PW, maar ook andere partijen, over het voorbehoud dat Laurens nu al had gemaakt ten aanzien van de 30% sociale woningbouw (of financiële compensatie voor dergelijke bouw elders). Die voorwaarde zou het project wellicht onrendabel maken. Voor de PW is een dergelijk voorbehoud onacceptabel. Sterker nog, eigenlijk begrijpen we niet dat onze gemeenteraad zich moet buigen over de randvoorwaarden om duidelijkheid te scheppen voor Laurens, terwijl die partij dit voorbehoud meent te kunnen maken. Wethouder Van Lith gaf aan dat de gemeente geen risico zou dragen en slechts een faciliterende rol zou spelen. We  hebben de wethouder eraan herinnerd dat ook zo’n faciliterende rol de Westvoornaars veel geld kan kosten. Denk bijvoorbeeld aan de ’faciliterende rol’ van de gemeente bij het Formido project, waar de gemeente nu 1,2 miljoen van uw geld op tafel legt om te dure woningen betaalbaar te maken. Het is ook eigenlijk onbegrijpelijk dat de gemeente keer op keer aan het kortste eind lijkt te trekken als verslechterde omstandigheden tot opnieuw rekenen leiden. De gemeente ziet zich dan te vaak voor het blok gesteld door ontwikkelaars om het verlies te dragen en zo stilstand in de ontwikkeling te voorkomen. We hebben in de commissie voorgesteld dat het misschien een goed idee zou zijn, als men zich eens zou buigen over randvoorwaarden voor dergelijke onderhandelingen, ter ondersteuning van de wethouder.

Wat betreft Olaertsduyn voorziet Laurens een woonzorgcomplex met maximaal 60 appartementen,e en zorghotel en een vakantiehuis. Gelet op de zorgcompenent vindt de PW overigens dat deze plannen ook in de WOW commissie besproken moet worden. Op vragen vanuit de commissie of een andere partij, in het geval Laurens van ontwikkeling zou afzien, gehouden kon worden aan de afspraken en het bestemmingsplan, gaf Van Lith aan dat bij een mogelijke overdacht naar een derde partij het bestemmingsplan gehandhaafd zou worden. Handhaving die naar gebleken is in het recente verleden en heden niet zo stringent wordt doorgevoerd. De horeca activiteiten die werden en worden ontplooid zijn niet in overeenstemming met de bestemming, maar worden blijkbaar gedoogd. Naast een aantal praktische problemen (parkeren, verhoogde verkeersdruk) speelt ook de lastige kwestie van rechten van voormalige eigenaars die rusten op het betrokken gebied. Daarmee zal goed rekening moeten worden gehouden. Overigens zijn wat de bouw betreft grenzen gesteld aan bouwoppervlak en bouwhoogte. Zo hoort het, maar de PW heeft gevraagd of er naast die grenzen ook een architectonisch plan is opgesteld voor dit prachtige stukje Westvoorne. Eisen aan oppervlakte en hoogte zijn niet voldoende om te waarborgen dat op deze prachtplek met respect voor en in overeenstemming met de omgeving wordt gebouwd. Iets om zeker nader te bespreken met de omwonenden en andere inwoners van Oostvoorne.

- Agendapunten7, 8 en 9. Invoering WABO

Dit betreft verschillende punten die samenhangen met de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). De WABO introduceert een omgevingsvergunning, die in de plaats komt van een heleboel andere vergunningen. De bedoeling is dat het er allemaal beter beheersbaar, overzichtelijker en eenvoudiger op wordt, ook voor  de inwoners van Westvoorne. De aanpassingen in de regelgeving, om de WABO te volgen zijn door de ambtenaren voorbereid en worden aan de raad voorgelegd. Op zich is daar weinig op aan te merken, maar intussen is het de PW wel duidelijk geworden dat veel afhangt van hoe bestuur en ambtenaren (en de gemeenteraad) inhoud gaan geven aan de nieuwe voorschriften. Goede regels brengen helderheid en voorkomen willekeur, de manier waarop ze worden toegepast bepaalt of de regels vóór of tegen ons werken.

- Agendapunt 12. Stand van zaken Duinoord en Buitenlust

Op vragen van de PW gaf wethouder Van Lith een toelichting op de bouwplannen rond Duinoord en Buitenlust. Met name die laatste locatie is op het moment een schandplek voor onze gemeente. Waar eens een markant gebouw in volle glorie stond, is nu regelrechte verpaupering ingetreden. De ‘projectontwikkelaar’ die de locatie had gekocht, nadat de gemeente had afgezien van aankoop tegen een zeer lage prijs (ongeveer de helft van de marktwaarde?!), had op de plek van Buitenlust een klein complex met luxe appartementen voorzien. Iedereen wijst snel op de crisis om de leegstand of stopzetting van projecten te verklaren, maar we kunnen toch ook wel vaststellen dat al te enthousiast is ingegaan op de sterke lobby, die zo’n 10-15 jaar geleden werd gevoerd, voor woonruimte (Buitenlust dus) voor de welgestelde senioren van Westvoorne. De wethouder had gesproken met de eigenaar van de locatie en deze blijkt de appartementen in de ‘stille verkoop’ te hebben gedaan bij een locale makelaar. Daarnaast heeft de eigenaar ook oren naar verkoop van de locatie aan een andere geïnteresseerde partij. Een realistischer scenario, in ieder geval voor de korte termijn. Wellicht past een hernieuwde ontwikkeling van deze locatie in de plannen die de gemeente heeft voor de ontwikkeling van Westvoorne op het gebied van toerisme en recreatie. Ongetwijfeld zal de wethouder ook hier wel een ‘faciliterende rol’ willen spelen.

Overigens werd over Duinoord en de Noordelijke Uitbreiding van Rockanje weer niet gesproken in deze vergadering...

Pagina terug