Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Openbare bijeenkomst 'Takendiscussie 2011' van 21 juni 2010

Archief Nieuws
Vertegenwoordiging Fractie Partij Westvoorne: Emma van Blom en Hans Kraaijeveld

De gemeenteraad van de gemeente Westvoorne heeft in onderling overleg besloten het college een aantal kaders mee te geven, aan de hand waarvan zij kan komen tot één of meerdere begrotingsscenario’s. De raad zou deze scenario’s graag bespreken in de periode september/oktober 2010, om vervolgens te komen tot een voorkeursscenario met bijbehorende begroting. In de scenario’s zal het college aan de hand van de door de raad aangegeven kaders komen met concrete plannen. Om de creativiteit van het college niet nadelig te beïnvloeden heeft de raad besloten de kaders niet te eng te definiëren.

De PW is  van mening dat investeringen in Westvoorne niet alleen beter zijn voor de financiële positie van onze gemeente, maar dat die investeringen ook maatschappelijke gezien een vooruitgang betekenen.Vanuit die gedachte hebben wij ons alternatieve plan opgesteld en aan de raad voorgelegd. Dit plan sluit aan bij de hierboven genoemde bestuurlijke kaders. De PW heeft de door de raad vastgestelde bestuurlijke kaders Westvoorne 2011-2014 als volgt samengevat:

- Benut de efficiency verbetering die de ambtenaren aangegeven hebben
- Stimuleer het lokale bedrijfsleven door gerichte investeringen
- Stimuleer het lokale verenigingsleven
- Stimuleer de toeristische aantrekkelijkheid van Westvoorne
- Zet het SVB in ter ondersteuning van de financiële behoefte
- Bewaak de positie van de minder bedeelden in Westvoorne (Huisvesting, WMO)
- Bezuinig op zinvolle zaken (takendiscussie), die voor de burgers van Westvoorne ook acceptabel zijn.

Hieronder volgt de financiële onderbouwing van de kaders, zoals door de PW voorgesteld. De financiële middelen zijn slechts bedoeld om richting te geven en zijn in die zin niet absoluut:
 

Kosten in euro’s x 1.000

            Jaar                                          2011                2012                2013

Training ambtelijk apparaat                       100

Renovatie Merel  (1 mio)                            90                    90                    90

Sportaccommodaties (3 mio)                    135                  270                  270

Stimulering verenigingen                          250                  250                  250

Starterswoningen  Tinte                            uit SVB

Starterswoningen Rockanje                       uit SVB

Zekerstellen WMO                                    100                  100                  100

Quality Coast label (1,8 mio)                      90                  135                  165

Overheidsopgave                                     350                  1.200               2.000

Totaal kosten                              1.115            2.045            2.875

 

Financiering in euro’s x 1.000

Verhoogde ambtelijke eff.                         100                  200                  300

Draagkrachtafh. Inkomsten                        50                    50                    50

Inkomsten QCL                                                                                      165

Inkomsten SVB                                        915               1.545               2.075

(9 won.) (15 won.) (20 won.)

Verkoop openbaar groen                             50                    50                    50

Bezuinigingen                                              0                  200                  235

Totaal financiering                           1.115               2.045               2.875

 

De PW heeft zich,onder leiding van Hans Kraaijeveld, tot het uiterste ingespannen om het bovenstaande plan (de bestuurlijke kaders en de financiële dekking daarvoor) aan de andere raadsfracties uit te leggen. Helaas bleek dat een onmogelijke opgave te zijn. Men wilde of kon het niet begrijpen. Het werd simpelweg van tafel geveegd, met het argument dat voor structurele tekorten, structurele bezuinigingsmaatregelen getroffen moesten worden. Het leek wel of de coalitiepartijen die zin uit het hoofd geleerd hadden, want hij werd door allemaal keer op keer herhaald. Dat de PW vanuit een ander perspectief (het investeringsperspectief) gekeken heeft naar de financiële problemen waar Westvoorne zich voor geplaatst ziet, was voor de coalitiepartijen niet de moeite van het luisteren waard. Zij kiezen voor drastische bezuinigingen ook als die, zoals wethouder Klok opmerkte, pijn zullen doen.
Volgens de PW zullen ze niet alleen pijn doen, maar zijn ze ook slecht voor de toekomst van onze gemeente. Bovenal zijn ze voor een groot deel niet nodig en dat is wat de Partij Westvoorne met haar alternatieve plan duidelijk aangetoond heeft. 
Pagina terug