Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Amendementen Takendiscussie

Archief Nieuws

I. Amendement kadernota 2011
m.b.t. het Coalitieprogramma 2010-2014

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- het coalitieprogramma 2010-2014 nog niet geschreven is;
- er derhalve niet verwezen kan worden naar een coalitieprogramma,
is van mening dat:

- het onjuist is dat in de kadernota gesproken wordt over het coalitieprogramma als zou deze kadernota daarop gebaseerd zijn,
besluit:
de volgende wijzigingen in de tekst van kadernota 2011 aan te brengen:
- op pagina 7 onder ‘Algemene uitgangspunten’ het eerste deel van de zin onder punt 1 als volgt te wijzigen: Uitvoering van het nog op te stellen beleidsprogramma 2010–2014 heeft prioriteit.
- op pagina 8 onder‘Algemene uitgangspunten’ het eerste deel van de zin onder punt 1 als volgt te wijzigen: Uitvoering van het nog op te stellen beleidsprogramma 2010–2014 iseen leidraad.
- op pagina 8 onder 'Financiële uitgangspunten', de tweede zin onder punt 5 als volgt te wijzigen: Het nog op te stellen coalitieprogramma 2010–2014 en de nota locale heffingen zijn leidend.
- op pagina 19 onder punt 4 de term ‘Coalitieprogramma 2010-2014’ te vervangen door:  ‘Concept Coalitieprogramma 2010-2014’,    

en gaat over tot de orde van de dag.

 
II. Amendement kadernota 2011
m.b.t. Algemene uitgangspunten kadernota 2011

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- het beleidsprogramma 2010–2014 nog niet opgesteld is;
- de handhaving van het voorzieningen niveau door de voorgestelde bezuinigingen niet haalbaar geacht moet worden,
is van mening dat:
- teneinde de in de kadernota opgenomen twee algemene uitgangspunten waar te kunnen maken daaraan een derde uitgangspunt toegevoegd moet worden,
besluit:
aan paragraaf 2.1 (pagina 7) ‘Uitgangspunten kadernota 2011’ onder Algemene uitgangspunten de volgende tekst toe te voegen:
3. Uitwerking van de volgende bestuurlijke kaders:
- Benut de efficiency verbetering die de ambtenaren aangeven
- Stimuleer het lokale bedrijfsleven door gerichte investeringen
- Stimuleer het lokale verenigingsleven
- Stimuleer de toeristische aantrekkelijkheid van Westvoorne
- Zet het SVB in ter ondersteuning van de financiële behoefte
- Bewaak de positie van de 'minder bedeelden' in Westvoorne (huurders, Wmo)
- Bezuinig op zinvolle zaken (takendiscussie), die voor de burgers van Westvoorne  ook acceptabel zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.
 

III. Amendement Takendiscussie 2011
m.b.t. bezuinigingsvoorstellen op het gebied van recreatieve voorzieningen

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- er gesteld wordt dat er een meerderheid is voor bezuinigingen op de reddingsbrigade en op de EHBO op het strand;
- dat deze bezuiniging strijdig is met de opvatting van alle fracties dat Westvoorne zich op het gebied van recreatie verder moet ontwikkelen,
is van mening dat:
- bovengenoemde bezuiniging slecht is voor een verdere recreatieve ontwikkeling van Westvoorne;
- bovengenoemde bezuiniging op zichzelf afdoet aan de huidige kwaliteit van Westvoorne als recreatieve gemeente, 
besluit:
- bovengenoemd bezuinigingsvoorstel niet in te voeren;
- in plaats van deze bezuinigingsmaatregel extra inkomsten uit het Strategisch Voorraad Beleid te genereren,

en gaat over tot de orde van de dag.

IV. Amendement kadernota 2011
m.b.t. Ontwikkelingen Glas

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- de wijzigingen op grond van de ingediende bezwaren op het Ontwerp Bestemmingsplan Glastuinbouw-intensiveringsgebied Tinte zodanig zijn dat het college geconstateerd heeft dat het onmogelijk is de bestemmingsplanprocedure voort te zetten;
- er derhalve een nieuw voorontwerp bestemmingsplan voor het intensiveringsgebied opgesteld dient te worden, 
is van mening dat:
- het onjuist is te stellen dat het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied in 2010 de procedure zal doorlopen,
besluit:
- de volgende tekst op pagina 13, onder 3.6. Ontwikkeling Glas: “In 2010 zal het bestemmingsplan glasintensiveringsgebied de procedure doorlopen” te vervangen door “In 2010 zal de projectorganisatie opgezet worden”;
- de zin “Voor 2011 verwachten wij dat het bestemmingsplan kan worden vastgesteld” te vervangen door “Voor 2011 verwachten wij dat een nieuw ontwerp bestemmingsplan kan worden opgesteld”,

en gaat over tot de orde van de dag.


V. Amendement Takendiscussie 2011
m.b.t. bezuinigingsvoorstel openbare orde en veiligheid

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:
- er gesteld wordt dat er een meerderheid is voor een bezuiniging op het integraal veiligheidsbeleid;
- hierdoor, zoals in de takendiscussie aangegeven staat, een belangrijke basis voor veiligheidsbeleid wegvalt;
- dit in strijd is met het concept coalitieprogramma;
- onlangs uit onderzoek is gebleken dat Westvoorne de op één na onveiligste gemeente uit de regio is;
- er door de veiligheidsfocus op Rotterdam sprake is van een verdere uitwaaiering van criminaliteit naar de regio,
is van mening dat:
- deze bezuinigingsmaatregel ongewenst is;
- deze bezuinigingsmaatregel mogelijk een toename van onveiligheid tot gevolg zal hebben,
besluit:
- bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen niet in te voeren;
- in plaats vandeze bezuinigingsmaatregelen extra inkomsten uit het Strategisch Voorraad Beleid te genereren,

en gaat over tot de orde van de dag.

VI. Amendement Takendiscussie 2011
m.b.t. bezuinigingsvoorstellen jeugd en onderwijs

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- er gesteld wordt dat er een meerderheid is voor de volgende bezuinigingen:
speelplaatsen, vakleerkrachten gymnastiek, Push, godsdienst- en vormingsonderwijs;
- deze bezuinigingen in strijd zijn met de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen,
is van mening dat:
- bovengenoemde bezuinigen niet ingevoerd moeten worden,
besluit:
- bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen niet in te voeren;
- in plaats van deze bezuinigingsmaatregelen extra inkomsten uit het Strategisch Voorraad Beleid te genereren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

VII. Amendement Takendiscussie 2011
m.b.t. bezuinigingsvoorstellen bestuurondersteuning en communicatie

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- er gesteld wordt dat er een meerderheid isv oor bezuinigingen ten aanzien van rekenkameronderzoeken, doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoeken en communicatie;
- deze bezuinigingen van invloed zijn op de controle van het gevoerde beleid en op de communicatie tussen de burgers en gemeentebestuur,
is van mening dat:
- het noodzakelijk is de communicatie tussen de burgers en het gemeentebestuur te verbeteren;
- voor het vertrouwen van burgers in de overheid goede controle onderzoeken voorhanden dienen te zijn;
- bezuinigingen op rekenkameronderzoeken en op doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoeken niet zullen leiden tot een groter gevoel van vertrouwen,
besluit:
- bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen niet in te voeren;
- in plaats van deze bezuinigingsmaatregelen extra inkomsten uit het Strategisch Voorraad Beleid te genereren,

en gaat over tot de orde van de dag.


VIII. Amendement Takendiscussie 2011
m.b.t. bezuinigingsvoorstellen RO beleid

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- er gesteld wordt dat er een meerderheid is voor een bezuiniging inzake RO adviezen;
- een dergelijke bezuiniging directe gevolgen heeft voor een snelle en goede dienstverlening aan burgers;
- alle fracties van mening zijn dat de diensverlening aan burgers verbeterd moet worden,
besluit:
- bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen niet in te voeren;
- in plaats van deze bezuinigingsmaatregelen extra inkomsten uit het Strategisch Voorraad Beleid te genereren,

en gaat over tot de orde van de dag.


IX. Amendement Takendiscussie 2011
m.b.t. bezuinigingsvoorstellen op milieu

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- er gesteld wordt dat er een meerderheid is voor een bezuiniging op procedurekosten Europoort;
- door deze bezuinigingen de milieuvergunningen ten behoeve van de ontwikkeling van Europoort niet langer beoordeeld of van commentaar voorzien;
- deze bezuiniging strijdig is met hetgeen de fracties daarover in hun programma’s opgenomen hebben;
is van mening dat:

- gemeentelijke beoordeling van milieuvergunningen absoluut noodzakelijk is om de schadelijke gevolgen voor het milieu ten gevolge van een verdere ontwikkeling van Europoort te beperken;
- goede controle op de naleving van milieuverordeningen slechts mogelijk is indien daarover vooraf door alle partijen afspraken gemaakt zijn, 
besluit:
- bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen niet in te voeren;
- in plaats van deze bezuinigingsmaatregelen extra inkomsten uit het Strategisch Voorraad Beleid te genereren,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

X. Amendement kadernota 2011
m.b.t. bezuinigingsvoorstellen openbaar groen

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 22 juni 2010,
overwegende dat:

- er gesteld wordt dat er een meerderheid is voor een bezuiniging op plantsoenen;
- er daarbij uitgegaan wordt van het omvormen van bosplantsoen en heestervlakken tot gazons;
- daardoor in 2012 en 2013 in totaal € 89.000 bezuinigd zal worden;
- er echter een investering van in totaal € 95.000 noodzakelijk is;
- er weliswaar na 2013 jaarlijks minder aan onderhoud uitgegeven behoeft te worden;
- dit echter niet opweegt tegen de verarming van het groene karakter van Westvoorne,
is van mening dat:

- bovengenoemde bezuiniging afbreuk doet aan het groene karakter van Westvoorne;
- het onduidelijk is of een bezuinigingsmaatregel die pas na 2013 van invloed zal zijn, wel noodzakelijk is;
- het, in betere tijden, opnieuw aanplanten van bosplantsoen en heestervlakken vele malen kostbaarder is, dan het onderhouden daarvan,
besluit:

- bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen niet in te voeren;
- in plaats vand eze bezuinigingsmaatregelen extra inkomsten uit het Strategisch Voorraad Beleid te genereren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pagina terug