Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Betoog over 'Strandhuisjes' in de extra raadsvergadering van 3 februari 2011

Archief Nieuws
1. Inleiding

Graag wil ik u eerst uitleggen waarom de Partij Westvoorne om deze extra raadsvergadering verzocht heeft.

Ten eerste, omdat er in de raad van Westvoorne tot op heden geen discussie of debat heeft plaatsgevonden over de mogelijke ontwikkeling van de strandhuisjes tussen de 1e en de 2e Slag van het badstrand van Rockanje en ten tweede omdat de burgers in het totaal niet betrokken zijn geweest bij  dit, voor de schaal van onze gemeente, grootschalige, recreatieve project.

Wij hebben gedurende de afgelopen maanden enkele malen getracht het onderwerp op de agenda van een reguliere raadsvergadering te krijgen, echter zowel college als coalitie hielden dit tegen. Ook onze poging om de bevolking van Westvoorne om hun mening te vragen middels bijvoorbeeld een referendum werd verworpen.

Er bleef ons vervolgens geen ander middel over dan bij wet het verzoek te doen voor een extra raadsvergadering. Bovendien hebben de Partij Westvoorne en de PVDA het initiatief genomen om zelf een enquête te houden door middel van een advertentie in de lokale kranten. Met als resultaat circa 400 ontvangen stemmen van inwoners van Westvoorne, waarvan ongeveer 96% zich uitgesproken heeft tégen de bouw van de strandhuisjes.

Natuurlijk vinden wij dat een signaal vanuit de bevolking dat niet terzijde gelegd kan en mag worden. Maar in de eerste plaats zijn wij van mening, dat, omdat de tot nu gevolgde procedure om eventueel tot een besluitvorming te komen over deze strandhuisjes niet correct geweest is, er in de raad formeel over de wenselijkheid en de haalbaarheid van de strandhuisjes gesproken moet worden en dat de burgerij van Westvoorne in  deze formeel om haar mening gevraagd moet worden. 

Wij hopen dan ook dat wij om te beginnen vanavond op een goede manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van dit plan en over de communicatie daarover met de burgers.

Wat wij uiteindelijk bereiken willen is dat de besluitvorming over de mogelijke ontwikkeling van de strandhuisjes vanaf vanavond op een open en transparante wijze zal verlopen en dat de raad in dat besluitvormingsproces haar verantwoordelijkheden neemt.

De raad behoort, volgens haar kaderstellende taak, de randvoorwaarden voor de strandhuisjes, d.m.v. een raadsbesluit, vast te stellen. Dat is niet gebeurd. Sterker nog, dit college en deze coalitiepartijen hebben zich er nadrukkelijk over uitgesproken dat niet te willen, waarbij wij wel de indruk hebben dat niet alle fracties op de hoogte waren van de fase waarin het traject zich bevond en dat hun kaderstellende verantwoordelijkheid in gevaar was. Iedereen weet dat de raad bij de ontwikkeling van de Swinshoek precies op dit punt, en waarschijnlijk ook niet opzettelijk, gefaald heeft. Dat kwam uiteindelijk duidelijk uit het rekenkamer onderzoek aan het licht. De belangrijkste aanbeveling uit het rekenkameronderzoek was dan ook: ‘raad gij zult uw kaderstellende rol beter vervullen’ en dat hebben we plechtig, d.m.v. een raadsbesluit beloofd. Laten we die belofte dan ook waar maken.

En er is meer beloofd. Er is door college en  coalitie de belofte van burgerparticipatie gedaan. Recentelijk heeft de burgemeester nog in de kranten gezegd: ‘tijdens de vorige coalitieperiode is het betrekken van de bevolking bij de besluitvorming reeds in gang gezet en sinds de nieuwe gemeenteraad is aangetreden is er sprake van ‘coproductie’. Het bepalen van beleid vindt nog meer in samenwerking met de burgers plaats.

Helaas is het strandhuisjesproject daar tot nu toe niet echt een voorbeeld van, maar het is nog niet te laat en wij gaan er van uit dat het nog goed gaat komen.    

Dus, kort samengevat:

  1. Wij willen graag een grondig debat in een formele raadsvergadering over de haalbaarheid en de wenselijkheid van strandhuisjes tussen Rockanjes 1e en 2e Slag. 
  2. Wij willen dat de raad de kaders voor dit eventuele plan vaststelt. Hierbij zou wat ons betreft minimaal de volgende zaken aan bod moeten komen:

-       een kosten/baten analyse

-       een financiële en juridische risico analyse

-       de belangen van ruimtelijke ordening en de natuur  

  1. Wij willen  dat het college een formeel raadsbesluit voorlegt, zodat er formele besluitvorming door de raad kan plaatsvinden.
  2. En wij willen de burgerij van Westvoorne tijdig bij deze besluitvorming betrekken 

2. Historisch overzicht

Dan wil ik u nu graag een beeld schetsen van debesluiten die er in de vorige raadsperiode genomen zijn t.a.v. de toekomstige recreatieve ontwikkeling van Westvoorne en hoe, door wie en op welk moment de strandhuisjes hun intrede gedaan hebben in de visieontwikkeling op recreatie en op ons duingebied en destranden.

2008

In de ‘Visie beheer en inrichting gemeentelijk duinterrein Rockanje’ van  maart 2008staatdat de functies en de ruimtelijke verdeling van het gemeentelijk duinterrein in grote lijnen vastliggen in het Provinciaal Streekplan (RR2020) en het BP Landelijk gebied Westvoorne uit 2007 en dat er weinig reden is deze ter discussie te stellen. Voorts dat nieuwe ontwikkelingen getoetst dienen te worden aan Natura 2000 doelen (die onder nationale en internationale natuurbeschermingswetten vallen), maar dat vanuit ‘recreatie en toerisme’ en ‘natuur en landschap’ wel een duidelijke kwaliteitsverbetering mogelijk is (p.12+14).

Voor alle duidelijkheid, nergens wordt in de uitwerking van die kwaliteitsverbetering over de ontwikkeling van strandhuisjes gesproken.

In de Beleidsnotitie strand Rockanje van september 2008, waarin de Toekomstvisie voor de komende vijf jaar vastgelegd wordt (tot 2013 dus), staat nog eens nadrukkelijk dat het strand bij Rockanje binnen twee aanwijzingsbesluiten in het kader van Natura 2000 valt, te weten Voornes Duin en de Voordelta en dat het strand daarmee valt binnen het netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Dat betekent dat niet alles zomaar kan en mag op het strand. Toch wil de gemeente, zo staat in de beleidsnota, de mogelijkheden voor bepaalde groepen recreanten en sporters verruimen en stelt daarom in die beleidsnota voor om: Kitesurfen, windsurfen, plankzeilen en het berijden van paard, pony of menwagen binnen bepaalde tijden toe te staan.

Wederom is van voorzieningen om op het strand te overnachten, in b.v. strandhuisjes totaal geen sprake.

2009

In de Toekomsvisie Westvoorne van oktober 2009wordt vervolgens gekozen voor

het verbreden van het recreatief profiel. Er wordt gesteld dat de kwaliteit van de verblijfsrecreatie samen met ondernemers in de toeristische sector verbeterd gaat worden en dat er meer kwaliteitsniveaus in de verblijfsaccommodatie zullen komen.

Voorts kiest de gemeente voor een verbreding van het recreatief profiel, waarbij wordt ingezet op een groeiende groep recreanten (o.a. watersport en hippische sport) en nieuwe vormen van recreatie waaronder haventoeristen en businessleisure.

Daarnaast wordt gesteld dat een betrouwbare, voorspelbare overheid op basis van heldere keuzes een absolute randvoorwaarde is. Heldere en breed gedragen keuzes gaan vooraf, zo staat er, aan voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.

Er wordt wederom duidelijk en helder niets over de ontwikkeling van strandhuisjes gezegd.

2010

In januari 2010 wordt het Voorontwerp bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne ter inzage gelegd.

Eigenlijk kan van dit voorontwerp gezegd worden, dat het in overeenstemming is met wat er in de hierboven genoemde documenten over de recreatieve ontwikkeling van Westvoorne beschreven staat. Hetgeen er op neer komt dat natuur en recreatie op evenwichtige manier samen moeten gaan en dat er gestreefd moet worden naar een verbetering van zowel de natuurlijke kwaliteiten als de recreatieve voorzieningen binnen onze gemeente. Van strandhuisjes is geen spoor te bekennen.

In februari  2010 wordt de visie ‘Inrichting gemeentelijk duingebied Rockanje’ vastgesteld.

Van de in deze visie uitgewerkte scenario’s is gekozen voor scenario 3: een ‘ambitieuze inrichting’. Dit scenario is verder uitgewerkt in een inrichtingsplan met bestaande en nieuw aan te leggen wandel- en ruiterpaden en de aanleg van twee speelweiden/speelbos. Daarnaast is het plan gericht op het herstellen alsmede het creëren van de duinvegetaties.

Er staat onder de paragraaf Communicatie wel iets bijzonders, namelijk:

Aan de start en de vordering van de werkzaamheden zal regelmatig op de gebruikelijke wijze bekendheid worden gegeven. Om het project specifiek onder de aandacht te brengen kan overwogen worden om incidenteel een aparte publicatie (bijvoorbeeld in de vorm van een Projectkrant) uit te brengen.

Die publicaties hebben wij niet kunnen vinden, dus dat plan is kennelijk niet door gegaan.

Op dit punt in dit historisch overzicht zou ik de aandacht willen vestigen op een parallelle ontwikkeling ten aanzien van strandhuisjes op het badstrand van Rockanje:

In de periode augustus 2008 en september 2009 zijn er gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de heer van Buuren en zijn BV Mebuma Hospitality over het plaatsen van strandhuisjes op het Rockanese strand. In de betreffende correspondentie heeft de gemeente Westvoorne tot oktober 2009 volgehouden, dat extra bebouwing in de vorm van strandhuisjes binnen het geldende bestemmingsplan Zeegebied 1999 niet was toegestaan, omdat de maximale bebouwingsmogelijkheden van de betreffende gronden reeds nagenoeg volledig waren gebruikt. Naast recreatieve belangen zouden ook de belangen van de ruimtelijke ordening en natuur in overweging genomen moeten worden.

En dan is daar plotseling een omslagpunt een wel rondom het moment van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 (misschien is dat toeval).

Voordat ik  verder op het omslagpunt in ga, kan samenvattend over de besluiten vanaf 2008 tot aan begin 2010 gezegd worden dat het behoedzaam omgaan met onze natuur de leidraad vormde voor verdere recreatieve ontwikkelingen, dat de besluiten zorgvuldig genomen zijn, dat er sprake is geweest van consistent beleid en dat de burgers voldoende over besluiten geïnformeerd werden.

Zo hoort dat ook en dat is dan ook precies waar wij voor pleiten. Helaas is daar,  volgens ons, op dit moment geen sprake van, zoals uit de schets van het vervolg zal blijken.

Gelukkig kunnen we nog steeds bijsturen en wij gaan er dan ook vanuit dat de raad dat zal doen.

Het omslagpunt vormt de Zienswijze op het Voorontwerp bestemmingsplan Zeegebied Rockanje van Libeton & Partners, gedateerd 2 maart 2010 en de daarbij behorende bijlage.

Dit is een opmerkelijk document, want tot onze verbazing zien we dat het gevolg van deze zienswijze is, dat het Ontwerpbestemmingsplan Zeegebied Westvoorne (van 15 december 2010), dat op dit moment nog ter inzage ligt, volledig aangepast is aan de door Libeton & partners ingediende zienswijze. En niet alleen dat, de aanpassing gaat zo ver dat er geen apart bestemmingsplan meer nodig is om de strandhuisjes te realiseren, omdat speciaal daarvoor een wijzigingsbevoegdheid opgenomen is (dat geldt overigens ook voor ontwikkelingen rond het Oostvoornse Meer).      

In de tussentijd is ook de Nota Westvoorne natuurlijk-actief van maart 2010 door de raad vastgesteld.

In deze notavervullen de strandhuisjes niet meer dan de functie van een ‘projectvoorbeeld’. Een voorbeeld, niet eens een aanbeveling. Er staat namelijk: ‘Het bouwen van strandhuisjes betekent bouwen in het kwetsbare en veelbezochte duingebied. Bij een eventuele ontwikkeling zal rekening gehouden moeten worden met aantasting van natuurwaarden en de gevolgen voor de uitstraling van het strand. Er zal daarom een zorgvuldige afweging tussen de natuurwaarde en de meerwaarde van de ontwikkeling worden gemaakt.

Voor alle duidelijkheid van het maken van deze afweging is tot op heden niets gebleken. Ook wordt er dus duidelijk gesproken van een ‘eventuele ontwikkeling’.

De Partij Westvoorne stemde niet in met de nota omdat wij, ondanks de verzekering van wethouder Klok staande de vergadering, dat deze nota slechts een visie was en dat onderwerpen zoals de strandhuisjes apart ter besluitvorming aan de raad voorgelegd zouden worden, bang waren dat met deze nota een blanco cheque gegeven zou worden aan het college

Dat met het vaststellen van de nota ook het besluit genomen is de huisjes te gaan ontwikkelen, is  absoluut niet het geval.   

Toch is die ontwikkeling nu in gang gezet, zoals te lezen is in het persbericht van de gemeente van 17 januari 2011, en wel zonder dat daar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt.

Wij vinden dat een onjuiste gang van zaken. Vandaar de volgende vragen over de bestemmingsplannen, de zienswijze, de Nota Westvoorne Natuurlijk-Actief, de kaderstellende taak van de raad  en de betrokkenheid van de burgers bij dit project:

3. Vragen

1. Op de voorlichtingspagina van de gemeente staat bij zowel de Aankondiging van de ter inzage legging van het Voorontwerp als van het Ontwerpbestemmingsplan Zeegebied Rockanje het volgende:

Het plangebied beslaat het hele zeegebied van Westvoorne, inclusief het Oostvoornse Meer, met de daarbijbehorende stranden en oevers. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de geldende bestemmingslegging aangepast aan de eisen uit de Wet ruimtelijke ordening. Ook wordt een vereenvoudiging in regelgeving doorgevoerd.

Sinds wanneer volgt uit het aanpassen aan de Wro of uit het vereenvoudigen van regels dat er nieuwe bouwvlakken voor strandhuisjes uitgegeven worden?

En welke burger zal zich op grond van deze informatie realiseren dat hij het Bestemmingsplan Zeegebied moet nakijken op de ontwikkeling van strandhuisjes?

Is het college en met name de verantwoordelijk wethouder, dit keer de heer Van Lith, zich bewust van het verstrekken van deze onvolledige of onjuiste informatie?  

2. De zienswijze van Libeton & Partners is voor zien van een bijlage met de titel: “Initiatief strandhuisjes Libeton en Partners woningontwikkeling”.

Daarin wordt verwezen naar een ‘oriënterend gesprek met de gemeente op 28 januari 2010’. Noch van dit gesprek, noch van de bijlage is ooit enige melding gemaakt en gezien de consequenties had dat ,volgens  ons, wel gemoeten. Het gaat namelijk om een redelijk compleet uitgewerkt voorstel.

Zelfs bij het bespreken van de criteria voor de strandhuisjes in de ABZM vergadering van 29 november 2010 heeft de wethouder daar niets over gezegd. Er werd wél duidelijk gesteld, dat het niet bedoeling was dat de raad de criteria d.m.v. een besluit zou vaststellen.

Waarom is de raad nooit op de hoogte gesteld van dit initiatief voor de ontwikkeling van de strandhuisjes, terwijl dat wel de reden geweest is om het bestemmingsplan aan te passen?

3. In de Advies en Besluitenlijst van 16 november 2010, 2 weken vóór de betreffende ABZM vergadering, wordt gesteld dat het college besloten heeft in te stemmen met het Ontwerpbestemmingsplan "Zeegebied Westvoorne", inclusief de opname van de  wijzigingsbevoegdheid voor de strandhuisjes en de mogelijkheid van de appartementen bij De Stormvogel. Voorts staat er dat het Ontwerpbestemmingsplan ter kennisname gebracht zal worden aan de raadscommissie VROM en daarna ter inzage zal worden gelegd. Het was de taak van de wethouder geweest om de commissie tijdens de ABZM vergadering van 29 november specifiek in te lichten.

Het Ontwerpbestemmingsplan is op 6 januari 2011 ter inzage gelegd en in december zat het plan bij de ingekomen stukken. Zonder enige toelichting waaruit bleek dat er vergaande aanpassingen t.o.v het Ontwerpbestemmingsplan ingevoerd waren.

Het college is verplicht de raad actief informatie te verschaffen over alles wat de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft (artikel 160, 169 en 180).

Waarom heeft het college dan in dit geval de raad niet actief geïnformeerd?  

4. Ook over de opgenomen vrijstellingsbevoegdheid in het BP, op grond waarvan de raad, na het vaststellen van het BP helemaal geen recht van spreken meer heeft als het over die huisjes gaat, heeft de wethouder gezwegen.

Hoewel de wethouder in een interview gezegd heeft dat voor de plaatsing van de strandhuisjes het bestemmingsplan moet worden veranderd en dat er dan nog genoeg mogelijkheden zijn om bezwaar te maken, heeft hij daarbij niet vermeld dat dat dan wel uiterlijk 17 februari 2011 gedaan moet worden in de vorm van een zienswijze op het BP Zeegebied Westvoorne.

Is  het college van mening dat het de raad en de burgers volledig en juist geïnformeerd heeft over de mogelijke ontwikkeling van de strandhuisjes?

Tenslotte hebben wij drie vragen voor alle fracties:

1. bent u van mening dat wij, als raad, onze taak naar behoren uitoefenen wanneer wij niet zelf de kaders voor het strandhuisjesplan stellen?

2. bent u van mening dat wij de burgers, conform onze belofte van burgerparticipatie, voldoende bij dit project betrokken hebben?

3. bent u van mening dat het feit dat de strandhuisjes als een ‘projectvoorbeeld’  genoemd worden in de Nota Westvoorne Natuurlijk-recreatief voldoende rechtvaardiging is voor de ontwikkeling van dit project is?       

Pagina terug