Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Strandhuisjes: enkele relevante passages in raadsvergadering van 3 februari 2011

Archief Nieuws

Enkele relevante passages uit eerdere besluiten en documenten met betrekking tot de ontwikkeling van de strandhuisjes en de discussie daarover in de raad van 3 februari 2011

(samenstelling Emma van Blom)

Onderstaande passages heb ik bijgevoegd zodat we duidelijk voor ogen hebben welke besluiten er in het verleden genomen zijn t.a.v. de toekomstige recreatieve ontwikkeling van Westvoorne en hoe en op welk moment de strandhuisjes hun intrede gedaan hebben in de visieontwikkeling/besluitvorming.

De passages uit het rekenkameronderzoek heb ik bijgevoegd, omdat de PW van oordeel is dat we ons meer zouden moeten aantrekken van de aanbevelingen die daarin gedaan zijn, met name waar het gaat om de kaderstellende rol van de raad. 

1. Visie beheer en inrichting gemeentelijk duinterrein Rockanje

     maart 2008

Inleiding

Als vertrekpunt in het proces waarin het Natura 2000 beheerplan wordt opgesteld, wil de gemeente Westvoorne een eigen visie op het gebied formuleren. Naast doelstellingen met betrekking tot natuur dient hierin ook de recreatief-toeristische functie van het gebied nadrukkelijk een plaats te krijgen (p.4).

Kaders

Bestemmingen zijn vastgelegd in het Streekplan (RR2020) en het BP Landelijk gebied Westvoorne uit 2007 (p.12).

Nieuwe ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan Natura 2000 doelen (p.12).

Visie op hoofdlijnen

In grote lijnen liggen de functies en de ruimtelijke verdeling daarvan (gemeentelijk duinterrein) vast; er is weinig reden deze ter discussie te stellen. Wel is vanuit de beide functies – recreatie en toerisme en natuur en landschap – een duidelijke kwaliteitsverbetering mogelijk. (p.14).

Functiewijzigingen of grootschalige plannen zijn hierbij niet aan de orde (p.14).

Uitwerking

Recreatie en toerisme (p.15)

-       recreatief-toeristische hoofdstructuur

-       ingangen

-       verbetering padennet en samenhang met aangrenzend duingebied

-       speelmogelijkheden in duin en bos

-       toegangsvoorwaarden honden

Recreatief-toeristische hoofdstructuur

De recreatief-toeristische hoofdstructuur wordt bepaald door de ligging van en toegangswegen naar de 1e en de 2e Slag. Hiermee is het strand uitstekend ontsloten voor dagrecreanten (p.16).

2. Beleidsnotitie strand Rockanje

         september 2008

1. Inleiding

1.1 Toekomstvisie voor de komende vijf jaar

Tot nu toe bestond er nog geen beleidsmatig kader voor het strand. Wel is een aantal regels vastgelegd in de Verordening van het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

1.2 Natura 2000 Voordelta

Het strand bij Rockanje valt binnen twee aanwijzingsbesluiten in het kader van Natura 2000, te weten Voornes Duin en de Voordelta. Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Nederland heeft 162 van dergelijke natuurgebieden die onder Europese bescherming vallen.

Deze beleidsnotitie zal worden gebruikt als input voor het beheerplan voor dit natuurgebied.

2. Aanbevelingen

2.1 Evenwicht tussen natuurwaarden en recreatie

De gemeente Westvoorne wil langs de kust van Rockanje een goed evenwicht creëren

tussen natuurwaarden (zee, strand en duinen) en recreatie. Dat betekent dat niet alles

zomaar kan en mag op het strand. Toch wil de gemeente de mogelijkheden voor bepaalde groepen recreanten en sporters verruimen en stelt voor om:

  • Kitesurfen, windsurfen, plankzeilen in het hoogseizoen toe te staan vóór acht uur 's morgens en na zes uur 's avonds en in het laagseizoen de hele dag.
  • Het berijden van paard, pony of menwagen in het hoogseizoen toe te staan vóór acht uur 's morgens en na zes uur 's avonds en in het laagseizoen de hele dag.

Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen in overleg met het Recreatieschap Voorne- Putten-Rozenburg, Politie Rotterdam-Rijnmond, de Vrijwillige Reddingsbrigade Rockanje en EBHO Rockanje

3. Toekomsvisie Westvoorne

     oktober 2009

De gemeente heeft, naast de bestaande recreanten, nadrukkelijk gekozen voor het verbreden van het recreatief profiel.

De verblijfsaccommodatie is over de gehele linie verbeterd en kent ook meer kwaliteitsniveaus.

11. De kwaliteit van de verblijfsrecreatie wordt samen met ondernemers in de toeristische sector verbeterd: betere kwaliteit en meer kwaliteitsniveaus in de verblijfsaccommodatie.

12. De gemeente kiest voor een verbreding van het recreatief profiel, waarbij wordt ingezet op een groeiende groep recreanten (o.a. watersport en hippische sport) en nieuwe vormen van recreatie (o.a. haventoeristen en businessleisure).

Bij beide scenario’s geldt dat een betrouwbare, voorspelbare overheid op basis van heldere keuzes een absolute randvoorwaarde is. Heldere en breed gedragen keuzes gaan vooraf aan voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.

4. Inrichting gemeentelijk duingebied Rockanje

    5 januari 2010 en Raad 16 februari 2010

1. Gevraagd besluit

Een krediet voteren ad € 734.550,-- exclusief BTW voor de inrichting van het gemeentelijk duingebied en het onderhoud gedurende de eerste periode van vijf jaar.

3. Aanleiding

Het gemeentelijk duinterrein maakt deel uit van Natura 2000-gebied ‘Voornes Duin’. Onder regie van de provincie dient voor dergelijke terreinen een beheerplan te worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd op welke wijze de zogenaamde instandhoudingsdoelen door de beheerders moeten worden gerealiseerd. In dit kader is het wenselijk gebleken een visie voor het gemeentelijk duinterrein te Rockanje te ontwikkelen. Daarvoor is opdracht verstrekt aan Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek te Leiden. Deze heeft d.d. maart 2008 de ‘Visie beheer en inrichting Gemeentelijk Duinterrein Rockanje’ gemaakt. In de vergadering van de commissie ABZ/M d.d. 6 oktober 2008 is deze visie gepresenteerd. Van de in deze visie uitgewerkte scenario’s heeft ons college zich uitgesproken voor scenario 3: een ‘ambitieuze inrichting’. Dit scenario is verder uitgewerkt in een inrichtingsplan met bestaande en nieuw aan te leggen wandel- en ruiterpaden en de aanleg van twee speelweiden/speelbos. Daarnaast is het plan gericht op het herstellen alsmede het creëren van de duinvegetaties.

4. Argumenten

Het inrichtingsplan doet zowel recht aan de aanwezige natuurwaarden binnen het gebied als aan het recreatief gebruik daarvan. Voor beide aspecten is er sprake van een versterking. Daarmee is er sprake van een kwaliteitsimpuls, die ook in breder verband een positieve bijdrage levert aan zowel de natuur- en recreatiebeleving van onze gemeente. Bovendien biedt het plan een invulling voor het beheer van het gebied, daar waar anderszins de provincie in het kader van Natura 2000 een beheerplan voor ook dit gebied moet opstellen. Door de provincie is aangegeven er rekening mee te houden als de gemeente zelf met een invulling daarvoor komt.

6. Communicatie

Aan de start en de vordering van de werkzaamheden zal regelmatig op de gebruikelijke wijze bekendheid worden gegeven. Om het project specifiek onder de aandacht te brengen kan overwogen worden om incidenteel een aparte publicatie (bijvoorbeeld in de vorm van een Projectkrant) uit te brengen.

5. Zienswijze + bijlage op het Voorontwerp bestemmingsplan Zeegebied Rockanje

Libeton & Partners

2 maart 2011 

Zie hiervoor het complete document.

6. Nota Westvoorne natuurlijk actief

maart 2010

2.8 Conclusies van de marktscan  

Westvoorne beschikt over een gevarieerd aanbod van toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Het strand is in verblijfskwaliteit de afgelopen jaren versterkt door de uitbreiding van het aantal strandpaviljoens, ontwikkeling van de strandpleinen (inclusief kwaliteitsverbetering van strandovergangen en parkeervoorzieningen) en de grote hotels hebben geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van hun product.

De traditionele rol die Westvoorne had, was altijd die van uitloop- en recreatiegebied voor het groot Rijnmond gebied. In 2010 blijven de traditionele doelgroepen die hiermee samenhangen een belangrijke rol spelen in het gebied. Het gaat dan om de dagrecreanten, verblijfsrecreanten (op de bungalow- en stacaravanparken) en natuurliefhebbers uit groot Rijnmond die graag naar Westvoorne komen. Er lijkt echter een verbreding te ontstaan in de doelgroepen voor het gebied. De laatste jaren zijn de volgende doelgroepen in opkomst:

·   duikers, wind- en kitesurfers;

· meerdaagse zakelijke markt; zowel zakelijk individueel als groepen (MICE1 markt);

·  natuurliefhebbers (fietsers, ‘gewone’ wandelaars, Nordic walkers); 

·  binnenlandse en buitenlandse verblijfsgasten.

3. Ontwikkeling kusttoerisme

Strandhuisjesrage bereikt piek

Enkele jaren geleden werden er in veel kustgemeenten kleine strandhuisjes in de duinen gebouwd. Hier was, en is, onder echte zee- en strandliefhebbers, veel behoefte aan. Aan de groei in strandhuisjes langs de Nederlandse kust is nu een einde gekomen, omdat de meeste gemeenten geen nieuwe bouwvergunningen meer afgeven voor dit soort vakantiewoningen  Dit gebeurd om verschillende redenen, maar vaak omdat gemeenten geen eenzijdig beeld van relatief veel strandhuisjes aan hun kust willen zien, de vraag naar strandhuisjes is namelijk groot.

(N.B. In de hiernavolgende SWOT analyse (p.20) komt de behoefte aan strandhuisjes op het strand van Westvoorne nog steeds niet naar voren.)

5. Visie, ambitie en beleidsdoelen

5.2 Doelen

2. Imago en uitstraling: behoud en versterking oorspronkelijk karakter (p.28)

Het oorspronkelijke karakter van Westvoorne is te benoemen als een groen-recreatief en dorps. Toekomstige ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve voorzieningen moet aansluiten bij de keuze van Westvoorne om vast te houden aan het oorspronkelijke karakter van de gemeente. De certificering met QualityCoast ondersteunt hierbij. In de Toekomstvisie voor de gemeente, zoals vastgesteld in de raad op 15 december 2009, wordt gesproken over ‘handhaving van het authentieke dorpse karakter van de verschillende kernen, het behoud van het toegankelijke groene karakter van de gemeente evenals het open buitengebied. Westvoorne blijft, met zijn unieke natuur, de groene buffer tegen het havengebied.’

5.5 Strategie

A. Bevorderen van diversiteit in verblijfsrecreatie

Aansluiting bij doelen 1,3,4

De huidige verblijfsvormen in Westvoorne verschillen onderling in kwaliteit, maar hebben wel gemeen dat er niet veel bijzondere of innovatieve verblijfsproducten zijn. 

Het streven is daarom ook om meer diversiteit in het aanbod van verblijfsvoorzieningen tot stand te brengen. Bij voorkeur gaat het om relatief kleinschalige eenheden, waar een drievoudige reden voor is:

- passend bij de schaal en het karakter van Westvoorne

- beperkte aantasting van concurrentiekracht bestaand aanbod

- kleinere bedrijven zijn voor voorzieningen meer op de omgeving aangewezen en passen beter binnen de duurzaamheidsdoelstelling. Dit in tegenstelling tot grootschalige bungalowparken of hotels, die in veel gevallen eigen restaurants, bars en voorzieningen gericht op ontspanning onder hun dak verenigen.

6. Actieplan

Project 2. Nieuwe vormen van verblijfsrecreatie 

In hoofdstuk 4 is geconstateerd dat er marktruimte is in Westvoorne voor nieuwe, bijzondere en bijvoorkeur kleinschalige verblijfsrecreatie.  

Belangrijke criteria waar dit nieuwe verblijfsrecreatieve vormen aan moet voldoen zijn:

· Gericht op korte termijn verblijf; 

· diversiteit en verrijking van het toeristisch-recreatieve verblijfsproduct;

· kwaliteit is van groot belang (boven kwantiteit);    

· kleinschaligheid met voldoende economisch perspectief (daarmee wordt bedoeld geen massale vakantieparken met allerlei voorzieningen bij het park zelf); 

· duurzaamheid; dus passend bij de ‘natuurlijk-actief’ visie voor toerisme in de gemeente;

· voldoende aandacht voor ontwikkelingsruimte voor de bestaande bedrijven;

Een aandachtspunt voor de gemeente is het aanpassen van regelgeving zodat grotere (en luxere) kavels voor tijdelijk verblijf mogelijk worden.   

Voorbeelden en initiatieven voor nieuwe verblijfscrecreatie zijn er genoeg:

· nieuwe minicampings (in de duinen of in de open polder)

· nieuwe kleinschalige vakantiehuisprojecten 

· strandhuisjes 

· een drijvend hotel (botel) of drijvende bungalows voor het Oostvoornse meer (met name bedoeld voor watersporters).

· een hotel (deels) gericht op paardenbezitters, dus gecombineerd met een manege of stallen voor paardenverblijf.

Projectvoorbeeld

Het bouwen van strandhuisjes betekent bouwen in het kwetsbare en veelbezochte duingebied. Bij een eventuele ontwikkeling zal rekening gehouden moeten worden met aantasting van natuurwaarden en de gevolgen voor uitstraling van het strand. Er zal daarom een zorgvuldige afweging tussen de natuurwaarden en de meerwaarde van de ontwikkeling worden gemaakt. Tijdens de werkateliers in het proces van totstandkoming van deze nota is gebleken dat de meeste ondernemers en betrokken organisaties positief staan tegenover het toelaten van strandhuisjes. Belangrijk (aansluitend op de bovenstaande criteria) is wel dat uitgegaan wordt van een bijzonder concept en een relatief beperkt aantal. Verder is het van belang dat de strandhuisjes gebouwd worden van duurzame materialen. Het exploitatiemodel gaat uit van één eigenaar waarvan de huisjes voor kortere of langere tijd gehuurd kunnen worden. Om de ontwikkeling bedrijfseconomisch haalbaar te maken is naar verwachting een hoeveelheid van 50-60 huisjes noodzakelijk.

7. Coalitie-akkoord voor de raadsperiode 2010 – 2014,

‘Samen werken aan verbetering’

Algemeen

Een van de elementen die bij het vertrouwen van de burgers in hun lokale overheid een rol speelt is dat er niet wordt teruggekomen op recent genomen raadsbesluiten, zonder dat daar nieuwe feiten of omstandigheden aan ten grondslag liggen.

Mondige en verantwoordelijke burgers willen meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die hen raken. Zij zijn bereid daarvoor ook verantwoordelijkheid te nemen. Zij vragen ook van hun bestuur om meer vanuit het perspectief van de burger te werken en meer oplossingsgericht te zijn.

Leidraad voor het opstellen van dit akkoord is onder andere de toekomstvisie Westvoorne geweest die op 15 december 2009 door de raad werd vastgesteld.

Wij nodigen iedereen uit zijn of haar bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit programma. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat gezamenlijkheid de beste garantie is om te komen tot daadwerkelijke verbetering.

Burgerparticipatie

Directe betrokkenheid van burgers bij beleid- en besluitvorming is steeds meer een belangrijke randvoorwaarde om concrete resultaten te bereiken voor ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Het gemeentebestuur zal nadrukkelijk de samenwerking met de burgers zoeken en hun denkkracht en inzet benutten bij het zoeken naar oplossingen voor problemen. Op deze manier vindt co-productie van beleid plaats. Ook bij de fase van uitvoering en beheer zullen burgers nadrukkelijk betrokken worden.

Natuur en recreatie

De gemeente zet zich in voor een verbreding van het recreatief profiel, waarbij ingezet wordt op een groeiende groep recreanten op onder andere het terrein van de watersport en de hippische sport en nieuwe vormen van recreatie (bijvoorbeeld businessleisure). Extra aandacht is er voor de natuur als mogelijkheid voor recreatie. Aanleg van wandel- en fietspaden langs en door natuurterreinen is daarvoor belangrijk en wordt door de gemeente bevorderd en mogelijk gemaakt.

8. Advies en besluitenlijst 28 september 2010

Agendapunt 9

VROM

Criteria strandhuisjes.

Registratiekenmerk 36908

Afzender

Advies

1. Instemmen met de bijgevoegde criteria voor vestiging strandhuisjes.

2. Een discussie voeren met de commissie ABZM over de criteria.

Besluit 1. Aanhouden.

Het college staat in principe positief tegenover het idee, maar is

van mening dat eerst enige duidelijkheid moet komen over de

houding van andere betrokken partijen (Waterschap, Rijkswaterstaat,

WVS etc.) voordat een discussie in de commissie gevoerd

kan worden.

2. S.v.p. communicatie naar geïnteresseerde partijen over te volgen

traject.

9. Advies en besluitenlijst 16 november 2010

Agendapunt 19

VROM

Ontwerpbestemmingsplan "Zeegebied Westvoorne".

Registratiekenmerk 34933

Afzender

Advies - Kennis nemen van ingekomen inspraak- en overlegreacties op het

voorontwerp.

- Instemmen met beantwoording van inspraak- en overlegreacties.

- Instemmen met ontwerpbestemmingsplan "Zeegebied Westvoorne",

inclusief opname wijzigingsbevoegdheid strandhuisjes en mogelijkheid

appartementen De Stormvogel.

- Instemmen met concept raadsbesluit

- Ontwerpbestemmingsplan ter kennisname brengen van de raadscommissie

VROM en daarna ter inzage leggen.

- Indieners inspraakreacties schriftelijk informeren over beantwoording

van de reacties.

- Start inzagetermijn verder op de gebruikelijke wijze bekendmaken.

Besluit Conform advies.

10. Ontwerpbestemmingsplan Zeegebied Westvoorne

     15 december 2010

2.3. Toekomstige situatie (pagina 11 en 12)

Het bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne is grotendeels gericht op het vastleggen van de bestaande situatie. In verband daarmee wordt de zonering, zoals die uitgangspunt vormde voor het bestemmingsplan Zeegebied 1999, in belangrijke mate gevolgd. Uitgangspunt is daarbij de profilering van de beide badplaatsen Oostvoorne en Rockanje. In Oostvoorne ligt, meer dan in Rockanje, het accent op natuurgerichte vormen van recreatie.

Rockanje zal haar functie als familiebadplaats kunnen versterken, met behoud van haar eigen karakter. Voor beide badplaatsen geldt dat behoud en verbetering van de kwaliteit van voorzieningen en accommodaties het uitgangspunt is. 

Gezien de relatief geringe ontwikkelingsmogelijkheden voor natuurwaarden en de grote recreatieve potenties van het zeegebied bij Rockanje, worden hier weinig beperkingen opgelegd aan de gebruiksmogelijkheden, mits het huidige karakter behouden blijft. In verband hiermee is een uitbreiding van het aantal strandpaviljoens niet aan de orde. Zowel voor de paviljoens bij Rockanje als voor de paviljoens bij het Oostvoornse Meer geldt dat wel de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering moeten worden geboden. Wellicht worden in de toekomst op het strand van Rockanje ook strandhuisjes gerealiseerd. De mogelijkheden hiertoe worden nog nader onderzocht, op basis van de resultaten van nog uit te voeren onderzoek zal een nadere afweging worden gemaakt.  

5.2.3. Bestemmingen

Nieuwe bouwvlakken

Voor de noordoever van het Oostvoornse Meer wordt - gelet op de belangrijke

recreatieve functie - de mogelijkheid geboden om in de toekomst de dagrecreatieve voorzieningen in beperkte mate uit te breiden. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om ten hoogste 2 nieuwe bouwvlakken te creëren. Daarnaast is er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een zone tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje. Op de verbeelding is deze zone aangeduid met 'Wro-zone-wijzigingsgebied'. Ter plaatse kunnen door middel van de wijzigingsbevoegdheid strandhuisjes worden toegestaan. De wijzigingsbevoegdheid omvat wel de nodige regels daarvoor, die betrekking hebben op zaken als goot- en bouwhoogte en aan te leggen parkeerplaatsen.

6.5.2  Wijzigingsbevoegdheid strandhuisjes

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding

'Wro-zone-wijzigingsgebied' het plan wijzigen naar de bestemming 'Recreatie -

Verblijfsrecreatie', ten behoeve van het oprichten van strandhuisjes, met inachtneming van de volgende regels:

a. deze bevoegdheid mag uitsluitend worden toegepast voor de realisering van

strandhuisjes bestemd voor de verhuur; 

b. het totaal aantal te realiseren strandhuisjes bedraagt ten hoogste 85; 

c. de bouwhoogte van strandhuisjes bedraagt ten hoogste 3,5m;

d. de hoogte van de begane grondvloer van strandhuisjes bedraagt ten hoogste 2m;

e. de oppervlakte van strandhuisjes, inclusief terras, bedraagt ten hoogste 30m2;

f. de breedte van strandhuisjes bedraagt ten hoogste 3,5m;

g. de onderlinge afstand tussen strandhuisjes bedraagt ten minste 1,5m;

h. de afstand tussen strandhuisjes en andere bebouwing bedraagt tenminste 50 m;

i. per strandhuisje dient te worden voorzien in 1,4 parkeerplaats;

j. aangetoond dient te worden dat de beoogde functie geen significant negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit Voornes Duin;

k. aangetoond dient te worden dat de bodem geschikt is voor de beoogde functie.

11. Aankondiging d.d. 5 januari 2011 dat het Ontwerp bestemmingsplan zeegebied Rockanje ter inzage ligt

Het plangebied beslaat het hele zeegebied van Westvoorne, inclusief het Oostvoornse Meer, met de daarbijbehorende stranden en oevers. Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de geldende bestemmingslegging aangepast aan de eisen uit de Wet ruimtelijke ordening. Ook wordt een vereenvoudiging in regelgeving doorgevoerd.     

12. Rekenkameronderzoek Swinshoek

       raadsbesluit 30 juni 2009

Conclusies (p.6):

De raad had actiever moeten zijn in het uitvoeren van zijn controlerende taak. Ze had moeten verzoeken om informatie.

Aanbevelingen (p.8):

 1. formuleer (als raad) beleid of ten minste een opdracht bij grootschalige projecten.

Door zich te beperken tot het louter faciliteren van initiatiefnemers heeft de gemeente minder grip op het proces en minder invloed op de uitkomst (zie ook p.34 en p.44 n p.48).

3. Raadstukken dienen alle informatie te bevatten die ten behoeve van de kaderstellende of controlerende rol van de raad relevant is.

Toetsing aan normenkader (p.46):

Er werd niet aan de norm van de kaderstellende rol voldaan (geen beleid vastgesteld).

Er is niet gestart met en formeel vastgestelde opdracht. (doel/werkzaamheden/tijd/kosten).

De risico’s zijn niet geïnventariseerd.

De haalbaarheid werd niet diepgaand onderzocht (p.49).

Er was geen concreet geformuleerd beleid en er zijn geen alternatieven onderzocht.

Wacht niet met communicatie tot definitieve uitkomsten kunnen worden medegedeeld (p.50).

 
Pagina terug