Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

PW amendementen uit de raadsvergadering van 10 mei 2011

Archief Nieuws

Bij het amendement Windmolens:

Het amendement over de windmolens behoeft enige toelichting in verband met het verlenen van een bouwvergunning in het kader van de natuurbeschermingswet.

Er wordt gesteld op pagina 23 van het BP dat: “de windmolens net buiten het Natura 2000-gebied Voordelta en binnen het Natura 2000-gebied Voornes Duin liggen”; dat “ de beschermde soorten (met name vogels) van de Voordelta zich bevinden in de meer extensieve delen van het plangebied” en dat “naar verwachting de plaatsing van twee windmolens niet leidt tot negatieve effecten op de beschermde soorten van het Natura 2000-gebied Voordelta.

In de paragraaf over de natuurbeschermingswet (p.22) wordt echter nadrukkelijk gesteld dat “de speciale beschermingszones een externe werking hebben, zodat ook ingrepen die buiten deze zones plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats.

Met andere woorden, dat de windmolens net buiten de Voordelta liggen, in een bij uitstek ‘speciale beschermingszone’, is geen reden om aan te nemen dat daarvoor een vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet afgegeven kan worden. Nader onderzoek is noodzakelijk (dat wordt ook in dit BP gesteld). Wij zijn van mening dat de raad de resultaten van dat onderzoek moet afwachten en niet bij voorbaat in moet stemmen met de bouw van de windmolens. Vandaar ons amendement. Ik lees het nu voor, vooral voor de mensen die thuis de moeite nemen om deze vergadering te volgen.  

Bij amendement strandhuisjes:

Wanneer de raad nu de wijzigingsbevoegdheid en de criteria voor de strandhuisjes vaststelt, kan zij op een later moment niet meer zeggen dat het plan bijgesteld moet worden, b.v. omdat het te grootschalig is. De grootschaligheid, namelijk de mogelijkheid voor de realisering van 85 huisjes, heeft ze dan immers al goedgekeurd. Een projectontwikkelaar moet er toch vanuit kunnen gaan dat wanneer de raad criteria voor de huisjes vaststelt en de beslissingsbevoegdheid verder d.m.v. een wijzigingsbevoegdheid aan het college uit handen geeft, dan daarna niet gaat zeggen: we vinden het plan te grootschalig”. Dan komt deze raad immers niet erg betrouwbaar over terwijl van ons als raad toch verwacht mag worden dat wij betrouwbaar en duidelijk zijn, zodat burgers en ontwikkelaars weten aan welke criteria hun plannen moeten voldoen.

Ook het indienen van een motie, waarover de wethouder eerder gezegd heeft dat hij die dan zeker zal uitvoeren, wordt mosterd na de maaltijd. Immers, door de criteria aan de wijzigingsbevoegd te koppelen, is de normale beleidsvrijheid die bij een wijzigingsbevoegdheid hoort volledig zoek. De raad geeft niet alleen haar bevoegdheid uit handen met het afgeven van de wijzigingsbevoegdheid, maar door ook de bijbehorende de criteria vast te stellen, wordt het college min of meer gedwongen om, indien aan de criteria voldaan wordt, de wijzigingsbevoegdheid ook toe te passen.

Met andere woorden: met het voorliggende plan kunnen 85 huisjes gebouwd worden van elk 30 vierkante meter en is de weg terug naar kleinschaligheid en bijvoorbeeld 20 huisjes van elk 15 vierkante meter, zo goed als onmogelijk. Want, indien een ontwikkelaar aan de gestelde criteria voldoet en zich desnoods tot de rechter went om zich op zijn recht te beroepen, zal de rechter hem hoogstwaarschijnlijk in het gelijk stellen.

Indien deze raad, zoals sommige fracties eerder aangegeven hebben, overweegt om bij de presentatie van de plannen eventueel via een motie wijzigingen in die plannen aan te brengen, dan heeft dat alleen kans van slagen (zelf als de wethouder die motie aanneemt), wanneer u nu de wijzigingsbevoegdheid en de criteria niet in het BP opneemt.

Bedenk, dat u ook zonder het opnemen daarvan, op een later moment, goedkeuring aan een plan kunt verlenen voor de ontwikkeling van het gewenste aantal strandhuisjes van de gewenste afmetingen.

Er zijn dus twee mogelijkheden: u spant het paard achter de wagen of u houdt het paard nog even op stal zodat u het op het juiste moment voor de wagen kunt spannen. 

Verder zou ik u willen vragen hier geen prestige kwestie van te maken maar gewoon uw gezond verstand te gebruiken.

 

Amendement Strandhuisjes

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 10 mei 2011 sprekend over het bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne,

overwegende dat:

- met het voorliggende bestemmingsplan de wettelijke regels voor het grondgebruik van het zeegebied Westvoorne vastgesteld worden;

- de daarin opgenomen regels en voorschriften het toetsingskader voor bouw- en aanlegvergunningen vormen;

- ontwikkelaars op grond van de opgenomen regels en voorschriften bouwplannen kunnen realiseren;

- de gemeente wettelijk verplicht is een bouw- of aanlegvergunning af te geven indien aan de regels en voorschriften van het bestemmingsplan voldaan wordt;

- de raad geen wettelijke mogelijkheden heeft om, na vaststelling van het bestemmingsplan, een plan dat voldoet aan de regels en de voorschriften, te wijzigen of tegen te houden;

- het, met de in artikel 6.5.2 opgenomen criteria mogelijk is vijfentachtig strandhuisjes tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje te realiseren,

is van mening dat:

- de beleidsvrijheid om de wijzigingsbevoegdheid niet toe te passen, indien voldaan wordt aan de criteria uit artikel 6.5.2, zeer gering is;    

- een motie van de raad aangaande artikel 6.5.2, na vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan, geen juridische consequenties zal hebben;

- de realisatie van vijfentachtig strandhuisjes tussen de Eerste en Tweede Slag in Rockanje voor deze locatie als grootschalig beschouwd moet worden; 

- onvoldoende onderzocht is of een dergelijke grootschalige ontwikkeling noodzakelijk en gewenst is;

wenst:

haar bevoegdheid te behouden om eventueel tot het ontwikkelen van een kleinschaliger project te kunnen besluiten,

besluit:

artikel 6.5.2 betreffende de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het oprichten van de strandhuisjes en de criteria onder a t/m k uit het Bestemmingsplan te schrappen
 
 
 

Amendement windmolens

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 10 mei 2011 sprekend over het Bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne,

overwegende dat:

- met het voorliggende bestemmingsplan de wettelijke regels voor het grondgebruik van het zeegebied Westvoorne vastgesteld worden;

- de daarin opgenomen regels en voorschriften het toetsingskader voor bouw- en aanlegvergunningen vormen;

- het volgens artikel 6.1.b en artikel 6.2.2.d van het bestemmingsplan toegestaan is twee windturbines met een hoogte van twintig meter te bouwen bij het strandpaviljoen aan de Brielse Gatdam;

- dit paviljoen gelegen is in het Natura 2000 gebied Voornes Duin in de onmiddellijke nabijheid van het vogelbroed-, rust- en fourageergebied de Slikken van Voorne,

is van mening dat:

- onvoldoende onderzocht is of het plaatsen van de windturbines schadelijke gevolgen zal hebben voor de doelstellingen van Natura 2000 en voor de vogelstand van het aangrenzende gebied de Slikken van Voorne;

- het nader onderzoek in verband met de wettelijk verplichte habitattoets ter verlening van de natuurbeschermingswetvergunning moet worden afgewacht;

- er vooruitlopend op dat onderzoek geen goedkeuring verleend kan worden aan de opgenomen bouwregels voor de realisatie van de windturbines, 

besluit:

artikel 6.1.b en artikel 6.2.2.d uit het Bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne te schrappen

Pagina terug