Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

De vijf moties van de Partij Westvoorne bij de Algemene Beschouwingen 2011

Archief Nieuws
Vijf moties besloten we in te dienen.
 
Om te proberen de jeugd in Rockanje een fijne skatebaan te geven en ze niet, zoals het college van plan is, tot Sint Juttemis te laten wachten. De jeugdraad had zich er breed voor gemaakt. Maar het college ligt dwars, zoals te doen gebruikelijk, en de coalitie stemt tegen. Verworpen...
 
Om er voor te zorgen dat De Rots in Rockanje niet een massieve klomp stenen wordt teneinde het financiële wanbeleid van het college te verbloemen. Er moest al 7 ton bij en het is dus al een rampenkoers. Geef dan nog maar wat meer uit en zorg in de eerste plaats dat het een ruim en leefbaar pareltje wordt. Het college ontraadt en de coalitie stemttegen. Verworpen...
 
Ook de drie moties over het grote geld, over het verlies van meer dan 10 miljoen op de grote projecten, omdat deze gemeente niet weet hoe ze projecten moet doen, over de ondoorzichtige brei rond de reservepotten, waarin zo'n 40 miljoen pegeltjes van ons gemeenschapsgeld, en over de zogeheten doorberekende uren, waarmee lustig wordt geschoven en waarvan een half miljoen zoek is, haalden het niet. Ontraden, onnodig, onterecht of overbodig, er werd van alles bijgehaald om maar te voorkomen dat er ooit duidelijkheid gaat ontstaan. Die over projectmanagement hebben we kunnen aangehouden, maar veel animo was er niet voor. De andere twee werden keihard platgestampt. Verworpen... 

 
We hadden ons weer eens een rotje gewerkt. Maar we zullen doorgaan. Aanvallen...
 
 

Motie reservepotten

De raad van de gemeente Westvoorne bijeen op 27 oktober en 1 november 2011,  sprekend over de Begroting 2012,

overwegende dat:

- er behalve het jaarlijkse budget van circa 40 miljoen euro 55 reserves en voorzieningen zijn die in totaal nog eens zo’n 40 miljoen euro bevatten;

- de nota reserve en voorzieningen 2009-2012 gericht was op het ‘in de komende jaren’ opheffen van 10 reserves en 6 voorzieningen;

- de begroting 2012 aangeeft dat er ten opzichte van bovengenoemde nota 5 reserves en 3 voorzieningen, zijn bijgekomen, waarbij aangetekend moet worden, dat voorziening V11 uit 7 onderdelen bestaat;

- het totaal van de saldi reserve, de algemene reserve en de reserve Woonbedrijf ruim 15% van het gemeentelijk jaarbudget bedragen, hetgeen ruim voldoende zou moeten zijn om onvoorziene uitgaven te dekken;

- de combinatie van de begroting 2012 en de nota reserve en voorzieningen 2009-2012 geen tot slecht inzicht verschaft in de verschillende geldstromen tussen al deze potten;

- veel van de informatie in de begroting 2012 afwijkt van wat er in bovengenoemde nota staat,

is van mening dat:

- er veel te veel geld vastzit in de reserves en voorzieningen;

- het onderliggende beleid van de reserves en voorzieningen in de meeste gevallen niet aanwezig is of onvoldoende gedefinieerd is;

- het handhaven van een adequate algemene reserve, ter hoogte van 10 tot 15 % van het jaarbudget toereikend zou moeten zijn om onvoorziene uitgaven te dekken;

- de 40 miljoen die nu voortdurend achter de hand gehouden wordt, voor andere doeleinden zou moeten worden ingezet, voordat dit bedrag door een herindeling wordt opgeslobberd;

- het totale beeld van de reserves en voorzieningen tegenover de begroting van alle jaarlijks activiteiten bijzonder onduidelijk en zelfs verwarrend is;

- de onduidelijkheid en de grote hoeveelheid reservepotten in principe ruimte biedt aan creatief boekhouden, hetgeen ongewenst is, 

verzoekt het college om:

- orde op zaken te stellen wat betreft het systeem van reserves in het algemeen en de aantallen van en bedragen in de verschillende reservepotten in het bijzonder;

- de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over de hiervoor gevraagde aanpassingen in de situatie rond de reserves en voorzieningen;

- de raad nog voor het zomerreces 2012 alle informatie te verschaffen met betrekking tot de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen 2013-2017

en gaat over tot de orde van de dag   

 

 
 
 
Motie doorberekende uren

De raad van de gemeente Westvoorne bijeen op 27 oktober en 1 november 2011,  sprekend over de Begroting 2012,

overwegende dat:

- in alle Programma’s sprake is kostenstijgingen en/of kostendalingen als gevolg van verschuivingen in doorberekende uren;

- er in totaal sprake is van 27 wijzigingen ten opzichte van de uren zoals vastgesteld per Kadernota 2012;

- het totale bedrag dat gemoeid is met deze verschuivingen 1.856.639 euro betreft;

- er in totaal 483.737 euro meer aan doorberekende uren begroot is dan vastgesteld per Kadernota 2012,

is van mening dat:

- het onduidelijk is hoe al deze verschuivingen veroorzaakt zijn;

- het onduidelijk is hoe de extra uitgave aan doorberekende uren van in totaal 483.737 euro is ontstaan;

- het onduidelijk is waaruit de dekking van de extra uitgave aan doorberekende uren van het 483.737 euro bestaat;

- het onduidelijk is hoe de extra uitgave aan doorberekende uren van 483.737 euro zich verhoudt tot de taakstellende bezuinigingsafspraken,

verzoekt het college:

- per onmiddellijk een schriftelijke uitleg over kostenstijgingen en/of kostendalingen als gevolg van verschuivingen in doorberekende uren op te stellen;

- deze uitleg te voorzien van alle relevante cijfers;

- daar in aan te geven hoe de extra uitgave aan doorberekende uren van 483.737 euro ontstaan is;

- daar in aan te geven hoe de extra uitgave aan doorberekende uren van 483.737 euro zich verhoudt tot de taakstellende bezuinigingsafspraken

- deze uitleg zo spoedig mogelijk aan de raad te doen toekomen in de raadsvergadering

- deze uitleg in de raadsvergadering van 6 december ter bespreking voor te leggen

en gaat over tot de orde van de dag

 

 
 
Motie Woningbouw Locatie De Rots

De raad van de gemeente Westvoorne bijeen op 27 oktober en 1 november 2011,  sprekend over de Begroting 2012,

overwegende dat:

- het college al 0.7 miljoen euro extra heeft uitgegeven om de locatie De Rots aan te kopen en aldus te voorkomen dat de locatie te vol en te hoog bebouwd zou worden; 

- het college het totale verlies voor woningbouw op de locatie De Rots nu krampachtig tracht te beperken tot 1 miljoen euro;

- deze beperking zo goed als zeker alsnog zal leiden tot een te volle en te hoge bebouwing van deze kleine locatie, die het aanzien van Rockanje-dorp zal schaden, 

is van mening dat:

- het geen zin heeft om een verlies van 1 miljoen euro te accepteren en dan alsnog de locatie geheel vol te moeten bouwen;

- de plannen die momenteel ontwikkeld worden financieel de ruimte moeten krijgen om een in elk opzicht verantwoorde bebouwing op de locatie De Rots mogelijk te maken;

- de hiervoor benodigde extra fondsen onttrokken kunnen worden aan de reserve dorpsvernieuwing R22, welke rijkelijk gevuld is met bijna 3 miljoen euro en waaraan geen specifiek beleid ten grondslag ligt,

verzoekt het college

- voldoende geld beschikbaar te maken uit de reserve dorpsvernieuwing voor het ontwikkelen van een ruim, kwalitatief goed, esthetisch verantwoord en bij Rockanje-dorp passend bouwplan voor De Rots

 

en gaat over tot de orde van de dag
 
 
 
 

Motie Skatebaan

De raad van de gemeente Westvoorne bijeen op 27 oktober en 1 november 2011,  sprekend over de Begroting 2012,

Motie audit projecten/grondexploitaties

De raad van de gemeente Westvoorne bijeen op 27 oktober en 1 november 2011,  sprekend over de Begroting 2012,

overwegende dat:

- er op grote projecten en grondexploitaties in de gemeente Westvoorne veelvuldig aanzienlijke tijdsvertragingen en kostenoverschrijdingen optreden;

- de uiteindelijke kosten van projecten en grondexploitaties jaarlijks tot verliesposten van ettelijke miljoenen euro’s leiden,

is van mening dat: 

- dit te maken heeft met de wijze waarop de projecten en de grondexploitaties gemanaged worden;

- door de manier waarop projecten en grondexploitaties gemanaged worden te veranderen de gemeente jaarlijks heel veel geld kan besparen,

verzoekt het college:

- het project management proces van grote projecten en grondexploitaties zo snel mogelijk te onderwerpen aan een externe audit;

- de daartoe benodigde fondsen, die geschat worden op maximaal 100.000 euro, te betrekken uit de algemene reserve

en gaat over tot de orde van de dag

overwegende dat:

- de bestaande skatebaan in Rockanje al geruime tijd niet meer compleet is en recentelijk door het circus opnieuw beschadigd is;

- het college al voor de zomervakantie 2011 de jeugdraad beloofd heeft de skatebaan zo snel mogelijk volledig te herstellen,

is van mening dat:

- het college zijn toezegging dat hij voor april 2013 een nieuwe locatie voor de skatebaan zal realiseren gestand moet doen;

- het college in de tussenliggende tijd, in afwachting van die nieuwe locatie, op de kortst mogelijke termijn nieuwe skatebaan onderdelen moet aanschaffen ter vervanging en ter aanvulling van de onvolledige en half kapotte skatebaan die er nu staat,

verzoekt het college:

- de huidige skatebaan onmiddellijk te repareren en compleet te maken;

- de daartoe benodigde fondsen te onttrekken aan de reserve speelplaatsen R55, waarin op dit moment een totaal bedrag van ruim 69.000 euro beschikbaar is;

- de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de skatebaan prioriteit te geven;

- de nieuwe skatebaan mobiel, d.w.z. goed verplaatsbaar te maken, indien ook de nieuwe locatie voor ander doeleinden gebruikt gaat worden 

en gaat over tot de orde van de dag

Pagina terug