Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 15 mei 2012 Amendement verkoop gemeentelijk Woonbedrijf

Archief Nieuws

Amendement erfpacht

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 15 mei 2012, sprekend over de Randvoorwaarden verkoop gemeentelijk woonbedrijf,

Overwegende dat:

- de WOZ waarde van het gemeentelijk woonbedrijf ca. 200 miljoen (201.000.000) euro bedraagt;

- 70 % van deze waarde, zijnde honderdveertig miljoen (140.500.000) euro, de waarde van de 1107 woningen in verhuurde staat vertegenwoordigt;   

- het bodembedrag (minimale biedprijs), d.m.v. een gewogen waardebepaling (Atrivé: 74,6 miljoen), echter vastgesteld is op 74 miljoen euro;

- er geen taxatierapport van een beëdigd taxateur overlegd is;

- deze bodemprijs gebaseerd is op de bedrijfswaarde;

- de waarde van de gronden behorende bij de huurwoningen, met uitzondering van de gronden behorende bij de 200 direct voor verkoop in aanmerking komende woningen, buiten de waardebepaling van het gemeentelijk woningbezit en buiten de minimale verkoopprijs van 75 miljoen euro gehouden is;

- gesteld wordt (4.6 Concept Convenant Volkshuisvesting en Prestatieafspraken) dat in principe alle huurwoningen verkocht mogen worden, mits de verkoop onder Koopgarant geschiedt;

- de waarde van de gronden behorende bij de 6 nog te realiseren woningbouwprojecten, eveneens buiten de waardebepaling van het woonbedrijf gehouden is;

- de middels het convenant gemaakte prestatieafspraken juridisch niet te borgen zijn;

- het heffen van erfpacht de gemeente de mogelijkheid biedt om gemaakte afspraken af te dwingen en/of het niet nakomen van prestatieafspraken financieel te compenseren,    

 
is van mening dat:

- de totale waarde van het woonbedrijf zou moeten bestaan uit de bedrijfswaarde plus de grondwaarde;

- er een taxatierapport van een beëdigd taxateur overlegd had moeten worden met daarin opgenomen de waarin bedrijfs- en grondwaarden;

- de door Atrivé berekende gewogen waarde van het woonbedrijf, dat wil zeggen de bedrijfswaarde met inbegrip van de gronden behorend bij de 200 te verkopen woningen, min of meer overeenkomt met de minimale biedprijs van 74 miljoen euro;

- er derhalve geen rekening gehouden is met de waarde van de gronden behorend bij 907 huurwoningen van de kernvoorraad;

- er evenmin rekening gehouden is met de waarde van de gronden behorende bij de 6 nog te realiseren woningbouwprojecten;

- aangezien de nieuwe eigenaar van het woningbedrijf niet zal betalen voor de gronden behorende bij de kernvoorraad van 907 woningen en voor de gronden behorende bij de 6 nog te realiseren woningbouwprojecten, er mogelijk sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde staatssteun;

- aangezien bovengenoemde gronden niet in de waardebepaling noch in de minimale biedprijs opgenomen is, deze gronden niet voor verkoop in aanmerking behoren te komen;

- de betreffende gronden derhalve in eigendom van de gemeente moeten blijven;

- deze gronden derhalve niet verkocht zouden moeten worden maar in erfpacht aan de nieuwe eigenaar van het gemeentelijk woonbedrijf uitgegeven zouden moeten worden;

- aangezien juridische borging van prestatieafspraken niet mogelijk is, de gemeente met de mogelijkheid tot heffen van erfpacht, niet nagekomen prestatieafspraken financieel zou kunnen compenseren,    

Besluit:

- in de verkoopovereenkomst vast te leggen, dat de gronden behorende bij de kernvoorraad van 907 woningen en de gronden behorende bij de nog te realiseren bouwprojecten in eigendom van de gemeente zullen blijven en dat deze gronden derhalve niet verkocht zullen worden maar in erfpacht uitgegeven zullen worden;

- de voorwaarden en uitgangspunten, zoals geformuleerd in het tenderprogramma en het concept convenant volkshuisvesting en prestatieafspraken, conform de inhoud van dit amendement als volgt aan te passen:

In Raadsvoorstel:

p.4: Hoogte minimale biedprijs: ‘inclusief’ wijzigen in ‘exclusief’. Toevoegen: de bijbehorende gronden van de kernvoorraad van de 907 woningen, evenals de gronden behorende bij de nog te realiseren projecten, blijven in eigendom van de gemeente en zullen in erfpacht uitgegeven worden.

In Opdracht:

p.2, 3. Opdracht: ‘inclusief’ wijzigen in ‘exclusief’. Toevoegen: de bijbehorende gronden van de kernvoorraad van de 907 woningen, evenals de gronden behorende bij de nog te realiseren projecten, blijven in eigendom van de gemeente en zullen in erfpacht uitgegeven worden.

p.12 randvoorwaarden Financieel, 22: ‘inclusief’ wijzigen in ‘exclusief’.

p.14, Biedprijs: ‘inclusief’ wijzigen in ‘exclusief’

In Concept Convenant:

p.10, 13 Monitoring: punt 13.4 toevoegen: ‘De gemeente behoudt zich het recht toe middels het heffen van erfpacht prestatieafspraken af te dwingen/niet nagekomen afspraken financieel te compenseren’

en gaat over tot de orde van de dag.

Pagina terug