Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 15 mei 2012 Moties Glasbeleid

Archief Nieuws
Motie Termijnen

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 15 mei 2012, sprekend over agendapunt 11 ‘Bijstellen uitvoeren glasbeleid door fasering’,

overwegende dat:

- de einddatum van de subsidiebeschikking van de Provincie 30 november 2014 is;

- uitbetaling aan tuinders pas geschiedt als de subsidie zeker gesteld is;

- door de mogelijk lange doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van saneringslocaties de einddatum van de subsidiebeschikking in gevaar komt;

- de gemeente verzocht heeft die einddatum met twee jaar te verlengen;

- de gemeente vanwege bovengenoemde einddatum contractueel wil vastleggen dat tuinders binnen drie maanden na afronding van de bestemmingsplanprocedure hun glasopstanden moeten slopen;

- de meeste gewassen een teelttijd van één jaar hebben;

- tuinders een groot financieel risico lopen wanneer zij contractueel verplicht worden binnen drie maanden na afronding van bestemmingsplanprocedure hun glasopstanden te slopen,     

    

is van mening dat:

- de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure ook bij een verlenging van de subsidiebeschikking cruciaal is voor het ontvangen van de subsidiegelden van de Provincie;

- door het voorontwerp uit de bestemmingsplan procedure te schrappen een tijdwinst van ongeveer drie maanden behaald kan worden;

- door contractueel vast te leggen dat tuinders één jaar na vaststelling van het bestemmingsplan hun glasopstanden gesloopt moeten hebben, het financiële risico van tuinders aanzienlijk beperkt wordt,

verzoekt het college:

- het voorontwerp uit de bestemmingsplanprocedure te schrappen;

- contractueel vast te leggen dat tuinders binnen één jaar na afronding van de bestemmingsplanprocedure hun glasopstanden gesloopt moeten hebben

en gaat over tot de orde van de dag.  
 
 
Motie extra woningen

 

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 15 mei 2012, sprekend over agendapunt 11 ‘Bijstellen uitvoeren glasbeleid door fasering’,
 
overwegende dat:
 
- de gemeentelijke bijbetaling eerste tranche, na financiële afwikkeling Van den Arend,  900.000 euro bedraagt;
- deze bijbetaling beperkt kan worden door kavels voor extra compensatiewoningen uit te geven,
 
is van mening dat:
 
- de financiële situatie van de gemeente zodanig is dat bijbetaling van 900.000 euro voorkomen moet worden;
- ieder extra bouwrecht de bijbetaling met 200.000 euro vermindert;
- uitstel van de einddatum tot 2016 de mogelijkheid biedt locaties aan te wijzen voor extra compensatiewoningen en/of de bouw van extra woningen op de reeds aangewezen locaties ten behoeve van de sanering van de eerste tranche saneringsgevallen,
 
verzoekt het college:
 
- bijbetalingen te voorkomen door extra bouwrechten uit te geven;
- zo spoedig mogelijk locaties aan te wijzen voor extra compensatiewoningen en/of extra woningen toe te staan op de reeds aangewezen locaties ten behoeve van de sanering van de eerste tranche saneringsgevallen 
 
en gaat over tot de orde van de dag.
Pagina terug