Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Amendement Actief Saneringsbeleid

Archief Nieuws

Amendement Actief Saneringsbeleid

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 26 juni 2012, sprekend over agendapunt 13 Bijstellen saneringsbeleid Glas,

overwegende dat:

- het glasbeleid de gemeente in de periode 2005 tot 1 januari 2012, volgens de beantwoording van vragen van GBW (P.Kraaijenbrink) 7,5 (7.543.760) miljoen euro gekost heeft;

- in de periode januari 2012 tot heden de volgende bedragen zijn/zullen worden toegevoegd:

- afwaardering gronden Quaksedijk Rockanje:            € 345.000 euro

- voorliggende raadsbesluit t.b.v. sanering                 € 1,1 miljoen euro     

- voorliggende jaarrekening 2011                              € 1,38 miljoen euro

- de totale uitgave ten behoeve van het saneringsbeleid Glas daarmee ruim 10,3 miljoen (10.368.760) euro bedraagt,                             

is van mening dat:

- na alle voorbereidende werkzaamheden en een totale uitgave van 10,3 miljoen euro ten behoeve van de sanering van de totale 25 ha glas in het buitengebied, het niet te rechtvaardigen is om de gesprekken met de resterende tuinders uit het buitengebied vervolgens te temporiseren;

- de kans, zeer groot is, dat de resterende Provinciale subsidie van 2 miljoen euro met die voorgestane temporisatie uit zal blijven;

- daardoor niet voldaan zal kunnen worden aan de totale door de raad vastgestelde saneringsopgave;

- dientengevolge de gesprekken/onderhandelingen met de resterende tuinders uit het buitengebied niet getemporiseerd maar juist geïntensiveerd moeten worden,

besluit:

I. punt a van het voorliggende raadsbesluit als volgt te wijzigen:

a. naast de afwikkeling van de gesprekken/onderhandelingen met de eerste tranche tuinders vanaf heden intensief met alle andere tuinders uit het buitengebied de gesprekken/onderhandelingen over de sanering van hun bedrijf voort te zetten;

de resultaten van die gesprekken uiterlijk in december 2012 aan de raad te presenteren;

a.1. om een kostenpositief resultaat te behalen extra compensatiewoningen toe te staan op de saneringslocaties;

a.2. de daaruit voortvloeiende extra opbrengsten onder te brengen in de Reserve businesscase glas;

II. aan punt b de volgende gedachtestreep toe te voegen:

-  met een toekomstig positief eindresultaat van de Reserve businesscase glas de Reserve bestemmingsplannen en indien van toepassing de Reserve opplussen huurwoningen weer aan te vullen met respectievelijk € 482.402 en € 207.717 (inclusief rente)     

en gaat over tot de orde van de dag.

Pagina terug