Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Commissie GG - 6 maart 2013

Archief Nieuws
Grondgebied
Op de herhaalde vraag van de PW naar de uitkomst van het door hem toegezegde onderzoek naar de gevarencirkel van de Maasvlakte en de eventuele servituten aldaar in verband met de voorgenomen ontwikkeling van de Stormvogel, antwoord Hans van Lith zeer ontwijkend en zelfs bits waar het ging om een tijdslimiet. Onterechte irritatie, wanneer je gewoon je huiswerk weer eens niet gedaan hebt…
Verder verzocht Emma van Blom bij de rondvraag het rapport ‘Groei…vergeet het maar’ van de vereniging Onderdak Westvoorne te agenderen en daarbij de vOW uit te nodigen aan tafel. Zij benadrukte, dat het van  belang is dit stuk zo snel mogelijk te bespreken, omdat krimp of groei de basis vormt voor heel veel andere beleidsstukken, zoals de detailhandel, de woonvisie en de toekomstvisie.
Opslag of Emissie?
Een uur durende presentatie, over de voorgenomen opslag van CO2 onder de bodem van de Noordzee op een locatie zo’n 25 kilometer voor de kust van Hoek van Holland, opende deze vergadering. Interessant, dat zeker, en goed gepresenteerd door een jurist van het ROAD project, maar als je het inhoudelijk vergelijkt met hetzelfde item dat Nieuwsuur toevallig later die avond uitzond, dan gaan je wenkbrauwen toch wel een tikkie omhoog. Want gaat dit project nu wel of niet door? Dat is toch wel de hamvraag. Zeker is in ieder geval, dat de twee nieuwe kolencentrales volgend voorjaar (2014) op zullen starten en dat de CO2 opslag op zijn vroegst in 2015, maar meer waarschijnlijk pas in 2016 in gebruik genomen kan worden. ‘If at all, moet je daar dus helaas aan toevoegen. En dan blijft de vraag hangen wat dit nou voor de omgeving al betekenen!?
Tinte voor Tinte…
De Partij Westvoorne verzocht wethouder Van Lith om de structuurvisie op een drietal punten aan te passen vóór de raadsvergadering van 26 maart: (i) Het eerder vermelde aantal van 35 benodigde extra woningen werd tijdens de bewonersavonden door Tinte verminderd tot hooguit 5, maar beter zou zijn om het exacte aantal te laten leiden door de nieuwe Woonvisie, als die er tenminste ooit nog gaat komen… (ii) Ook is door de inwoners van Tinte duidelijk aangegeven dat woonclusters niet primair gewenst zijn en het verzoek is dan ook om ze uit het structuurvisie document te verwijderen. (iii) Leg vast dat het essentieel is om de verkeerssituatie aan de Zuidkant van het dorp langs de Kade te verbeteren door met het Waterschap overeen te komen dat dit stuk weg binnen de bebouwde kom komt te liggen (zoals overigens bij de wijkveiligheidsbespreking enkele jaren gelden al door de wethouder werd beloofd).
Dan zal het ook voor de PW geen probleem zijn om dit document goed te keuren. De grote vraag is echter wat er dan vervolgens mee zal gaan gebeuren, omdat het duidelijk is dat de gemeente Westvoorne geen financiële middelen meer heeft om ook maar enigszins invulling te geven aan de in deze structuurvisie aangegeven mogelijkheden. Dat zal dus ‘Tinte voor Tinte’ moeten worden.
Het hele betoog van de PW  fractievoorzitter kunt u elders onder ‘Nieuws’ op deze website nalezen.
Ammehoela Toekomstvisie Westvoorne
De PW wenste de discussie, die reeds in de raad van 25 september 2012 gevoerd werd, niet over te doen, maar maakte duidelijk aan wethouder Van Lith dat hij voor de zoveelste keer niet serieus met de in die vergadering door de PW ingediende en op-/aanmerkingen en amendementen is omgegaan.
De opmerking dat een gebiedsvisie alleen maar een denkrichting is en dat daarom aanduidingen op een kaartbeeld geen absolute betekenis hebben is een, op zijn zachtst gezegd, magere verklaring voor het lukraak plaatsen van streepjes en tekentjes op een kaart. Dan kan je ze net zo goed weglaten en volstaan met een verhaaltje. De klap op de vuurpijl in deze commissie was toch wel dat de zogenaamd herziene kaart en de aangepaste tekst niet waren bijgevoegd bij de aangeleverde stukken…
De conclusie moet dus helaas zijn, dat een toekomstvisie op Westvoorne ontbreekt, een toekomstvisie, die broodnodig is voor de gemeenteraad om te kunnen vaststellen of zij zich in dit algemene beeld van Voorne-Putten kan vinden.
Pagina terug