Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 23 april 2013 - Besteding reserve Speelplaatsen voor jeugdvoorzieningen

Archief Nieuws
Het betoog van Alice Vermeer bij agendapunt 9 van deze raadsvergadering luidde als volgt:
 
Op 6 juni 2010 hebben wij in de raad uitvoerig gesproken over de JOP in Rockanje. Even terzijde: In het archief op de website van de PW vindt u onze standpunten terug.
Op 7 april 2011 kwam er een brief binnen namens de kinderen uit Rockanje om te vragen naar een goede skatebaan in Rockanje. De raadsleden hebben uitvoerig en enthousiast gesproken met de jeugdraad en de wethouder gevraagd tot snelle actie te komen! De partij Westvoorne  is blij dat er nu  op 23 april 2013 eindelijk tot actie overgegaan wordt en juicht de geplande voorzieningen voor de skatebaan toe. 

Maar er moet mij iets van het hart: ‘het feit dat een dergelijk proces zoveel tijd kost en niet effectief is, vraagt om een andere aanpak. De gemeente Westvoorne begint vaak achterste voren, bij de uitvoering. Er wordt te weinig gedacht aan: ‘wat willen we met onze jeugd’?

Wie heeft er enig idee wat wij kunnen verwachten als de jongeren uit het zicht zijn? Vandaag heeft de PW nog iemand gesproken die namens de gemeente belast is met veiligheid: er is middelen (lees drugs) gebruik bij het Zwanenmeertje en waarschijnlijk dus ook handel. Dat moet  onderzocht worden. Ik heb al eerder gezegd: het puberbrein is moeilijk bestand tegen groepsdruk en criminelen maken gebruik van de onzekerheid van jongeren. De Ruy is een beter alternatief. Dat is dichtbij het dorp, er is toezicht vanuit de hoogbouw en de jongeren worden niet weggestopt. (dat trouwens ook onderzocht moet worden, en besproken met jeugd, omwonenden en toezichthouders).
 
Op 10 mei 2011 werd de motie integraal jeugdbeleid aangenomen (Het Integraal Jeugdbeleid Westvoorne 2012, waarin  ook de beleidsvelden jeugd en veiligheid, onderwijs, sport en verenigingen, jeugdparticipatie, jeugd en arbeidsparticipatie, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang opgenomen worden) en ik zeg het nogmaals: begrijp het belang van eerst denken dan doen! De wethouder zei destijds tegen mij: ‘besef hoeveel werk het is om deze motie te verwezenlijken’. Echter nu kost het nog weer meer tijd en we vliegen alle kanten op. Ineens worden we als commissie geconfronteerd met bijvoorbeeld de Hofwei.
 
Wat betreft de JOP zou ik het volgende willen zeggen:
In Oostvoorne was meteen weerstand tegen de Hofwei, vanwege de evenementen aldaar, het zicht op de burcht, en wat de Partij Westvoorne betreft de nabijheid van twee cafés.
In Rockanje  vonden de jongeren De Drenkeling niet geschikt voor een JOP omdat het te ver van het centrum was. De locaties zijn ongelukkig gekozen en in de commissie was door meerdere partijen gevraagd om onderzoek naar alternatieven te doen. Maar heeft de wethouder dit nou gedaan? Het antwoord is helaas nee. En daar komt dan nog bij dat ons beter lijkt om de skatebaan, het Pannaveldje en de JOP samen te brengen, dat wil zeggen op dezelfde locatie te bouwen.
Tot slot: om het jeugdbeleid snel vorm te geven kan de gemeente bij het Nederlands Jeugdinstituut een format verkrijgen, waarmee je in korte tijd tot het formuleren van een gedragen visie komt. Dan kan de besluitvorming over dit soort onderwerpen veel sneller plaatsvinden. Ik zou dit graag in de commissie willen doen!
 
Conclusie:
Samengevat zou je kunnen zeggen dat er, hoewel het college hier nou al ettelijke jaren mee bezig is en er uitgebreid in de jeugdraad en in verschillende commissie- en raadsvergaderingen over gedebatteerd is, nog steeds verwarring alom is. Waar moet die JOP in Oostvoorne nou komen? En waarom wordt er over een pannaveld in Oostvoorne nog helemaal niet gesproken? Waarom zijn skatebaan, JOP en pannaveld in Rockanje nou niet bij elkaar, op dezelfde locatie, gepland? Erger nog is, dat er goed beschouwd nog steeds niets gerealiseerd is. Er zijn geen tekeningen, niet van een JOP, niet van een pannaveld, laat staan van de skatebaan. Over die skatebaan wordt achteloos gezegd dat er een paar elementen bij zullen komen. Maar hoe alles er uit zal zien en waar alles nou uiteindelijk gaat komen is nog volslagen onduidelijk.
Wethouder Nico Groenewegen doet er triest genoeg dus jaren over om chaos te creëren en in stand te houden!! De fractie van Gemeentebelangen draagt daar aan bij door ook nog eens een amendement in te dienen met het voorstel de JOP in Oostvoorne bij het Zwanenemeer te plaatsen. Dit amendement werd gelukkig met 2 tegen 13 stemmen verworpen, maar merkwaardig genoeg werd het raadsvoorstel wel aangenomen...
Merkwaardig, want er blijft absoluut een verschil van mening tussen de verschillende raadsfracties onderling en tussen de raad en de wethouder over de locatie van de verschillende onderdelen. Het raadsvoorstel vraagt de raad een krediet te voteren van ruim 61.000 euro, maar geeft verder geen enkele detail over JOPPEN, pannaveld of skatebaan. Bovendien vermeldt het voorstel ten onrechte dat de jeugdraad zich positief heeft uitgesproken, terwijl er ook door de jeugdraad nog steeds kritiek wordt geuit. Toch wordt het voorstel met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.
De Partij Westvoorne is zonder meer tegen deze hele gang van zaken en dus ook tegen dit raadsvoorstel. De meerderheid van de fractie, Emma van Blom, Leo Gelderland en Rien Huisman, maakt dat klip en klaar door tegen te stemmen en uitleg te geven in stemverklaringen die er niet om liegen (luister terug via 'raad in beeld' op de gemeentelijke website), maar die tegelijkertijd uitspreken dat de PW het wel broodnodig vindt, dat de jeugd in Westvoorne nu eindelijk eens bediend zou worden, op een systematische en professionele wijze!!
 
Het is opmerkelijk dat een week na de raadsvergadering het bericht bij de PW fractie binnnenkomt  dat wethouder Groenewegen verschillende instanties, zoals onder meer politie, brandweer, bestuur van de Bos en Burchtfair, Push, heeft uitgenodigd om in week 19 van 2013 over de speelplaaatsen met hem van gedachten te komen wisselen... Noem je dat nou mosterd na de maaltijd??
Dan vallen de klompen je toch van de poten. Saillant detail is dat op hetzelfde moment ook duidelijk wordt, dat de omwonenden van de Hofwei, inclusief de nieuwe bewoners van Buitenlust, op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij de keuze van deze lokatie voor de nieuwe JOP in Oostvoorne. Met als gevolg een heftig protest en een oprechte verbazing dat zij nota bene ook in week 19 niet zijn uitgenodigd...
 
Pagina terug