Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 23 april 2013 - Amendement 'Een goede visie op het strand biedt kansen voor heel Rockanje'

Archief Nieuws

Amendement: 'Een goede visie op het strand biedt kansen voor heel Rockanje'

De raad van de gemeente Westvoorne, in vergadering bijeen op dinsdag 23 april 2013, sprekende over agendapunt 12, Toekomstvisie badstrand,

overwegende dat:

- een breed gedragen, goed ontwikkelde visie in belangrijke mate kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling van onze recreatieve mogelijkheden;

- deze ontwikkeling broodnodig is voor de gehele gemeente, maar zeker voor het dorp Rockanje,

is van mening dat:

- het gerechtvaardigd en verstandig is te investeren in een goede visie ontwikkeling op onze recreatieve toekomst en dus ook op het badstrand;

- het van groot belang is om alle stakeholders, inclusief de inwoners, de gelegenheid te bieden zo nauw mogelijk bij het proces betrokken te zijn,

besluit:

in het uitgebreide beleidstraject de volgende veranderingen op te nemen:

- Voor het tweede deel van het traject (uitwerken gewenste richting) zal het participatieniveau co-productie worden gehanteerd;

- Als de uitkomsten van het traject tot dusver daar aanleiding toe geven, wordt de mogelijkheid opengehouden, in de tweede fase een werkgroep van stakeholders op te zetten om in gezamenlijk overleg de visie verder uit te werken;

- De kosten voor het participatieproces worden vooralsnog ingeschat op € 20.000,--;

- De uiteindelijke versie van de toekomstvisie zal in het voorjaar 2014 ter beoordeling en vaststelling worden voorgelegd aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad

en gaat over tot de orde van de dag.

Pagina terug