Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 23 april 2013 - Handhavings beleid van de gemeente Westvoorne

Archief Nieuws
Bij de opening van deze raadsvergadering, naar aanleiding van het verslag van de vorige raadsvergadering (26 maart 2013), brent PW's fractievoorzitter Emma van Blom het volgende te berde (bladzijde 20 van de besluitenlijst): 

Wethouder van Lith zegt bereid te zijn de kwestie Windgatseweg te bespreken in de commissie GG.
Vervolgens regelt hij een bijeenkomst met De Wit na de commissie GG. Een bijeenkomst waar gesproken zal worden over mogelijke oplossingen. Een bespreking in de commissie is dan natuurlijk niet zo zinvol. Tijdens en na het gesprek tussen Van Lith en De Wit wordt echter geen enkele uitspraak over oplossingen gedaan. Alleen de termijn wordt verlengt. Verder is er tot op heden niets gebeurd.
Behalve dan dat er nog een andere burger met uitzetting  bedreigd wordt. U hebt het vandaag allemaal in het AD kunnen lezen. Dit keer gaat het om een tuinder die al 20 jaar in een stacaravan woont.
Handhaving was en is een speerpunt van dit college, zegt Van Lith. Wie verzint zoiets. Handhaving is soms een noodzakelijk kwaad, een uiterste middel om de orde te handhaven. Welk bestuur wil van zo’n middel een speerpunt maken?
Twee burgers worden nu bedreigd met uitzetting en de wethouder gaat op vakantie. Hij zegt daarom doodleuk een afspraak met een van die burgers af. Aangezien de  beroepstermijn van die burger, wonende aan de Windgatseweg, eindigt terwijl de wethouder lekker op vakantie is, wordt hij dus gedwongen een beroepsprocedure te starten. En dat kost geld.
Met de tuinder, die 2 weken de tijd gekregen heeft om met een voorstel te komen om zijn stacaravan aan de eisen welstand aan te passen, zegt Van Lith ook in gesprek te zijn en dat er meegedacht wordt. Vanaf zijn vakantieadres dan waarschijnlijk. En die 2 weken zijn om lang voordat de vakantie van Van Lith om is.
Ik begin me toch ernstig af te vragen waar de naam ‘Gemeentebelangen’ op slaat. Blijkbaar niet op het belang van burgers.
Nog een advies aan het college: Ga de hondenpoep eens drastisch aanpakken en zet daar uw handhavers voor in.

Bij deze willen we graag een drietal moties indienen in verband met deze uitzettingskwesties.
 
Conclusie:
De voorzitter van de raad blijkt geïrriteerd te zijn omdat er naar aanleiding van de besluitenlijst een uitgebreide discussie op gang dreigt te komen over dit onderwerp 'handhaving'. Desalniettemin vindt de discussie plaats en kondigt de PW aan een drietal moties in te willen dienen met als doel om (i) specifiek de ontstane situatie rond de zaken Henk de Wit en Herman Oudwater recht te zetten en (ii) in het algmeen een humaner handhavingsbeleid te introduceren in de gmeente Westvoorne dan nu het geval is. Het moment daarvoor wordt vervolgens door de voorzitter verschoven naar een 'later moment ' in de vergadering. Uiteindelijk gebeurt dit aan het eind van de vergadering, vóór de rondvraag.
Op dat punt aangekomen besluit de Partij Westvoorne om de drie moties aan te houden tot het onderwerp in de volgende raadsvergadering besproken zal worden, omdat wethouder Groenewegen onder druk van de discussie toezegt, dat hij het huidige beleid van handhaving betreffende deze twee en alle andere discutabele zaken, de vraagteken dossiers, zal stopzetten tot aan de commissievergadering in de eerste week van juni 2013 (waarin deze zaken dan besproken zullen worden) plus twee maanden na deze bespreking.
Groenewegen benadrukt dat het nu in gang gezette proces gestopt zal worden, dat er dan een discussie zal plaatsvinden en dat een en ander dan waar nodig geleidelijk vervolgd zal worden, dat er geen heksenjachten plaatsvinden in Westvoorne, dat er met de uiterste zorgvuldigheid naar oplossingen gezocht wordt en dat hij dit alles nog in deze week 17 van 2013 in een brief aan de betrokkenen bevestigen zal! 
Emma van Blom probeert op dit punt zeker te stellen dat ook de dwangsom procedure die aan Henk de Wit is opgelegd zal worden ingetrokken, maar zij ontvangt telkens een ontwijkend antwoord van de wethouder en uiteindelijk ontneemt de voorzitter haar het woord, omdat 'zij nu lang genoeg aan het woord is geweest'.  
 
Post meeting verslag:
De waarheid gebiedt om hier ook het vervolg van deze discussie te verslaan. Met heel veel vijven en zessen, een behoorlijkeaantal E-mails tussen de Van Blom, Noordermeer, Groenewegen en De Jong, en een gesprek op het gemeentehuis in week 17 tussen De Wit, Swieb, De Winter, De Jong en Groenewegen, ploft er pas op 6 mei, dus twee weken later dan er was beloofd, een brief bij de heer De Wit in de bus, getekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris, waarin hem medegedeeld wordt, dat de handhavingsbeschikking niet ingetrokken wordt... Kort samengevat geeft men daarvoor als reden op, dat de juridische positie van het  college niet in gevaar gebracht kan worden...  Een regelrechte draai van honderdtachtig graden dus op de in de raad van 23 april gedane belofte!!
Dit krijgt natuurlijk een vervolg, dat is wat de PW betreft zeker. Ondertussen borrelen er allerlei andere handhaving zaken op die onderstrepen dat deze gemeente niet bepaald zorgvuldig bezig is met handhaven en daarmee haar zorgplicht aan haar inwoners te verzaken. Lees ook nog maar even het stukje 'Een fijn stelletje' op onze Weblog.  
 
 
Pagina terug