Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Raad 23 april 2013 - Moties ten aanzien van het handhavingsbeleid

Archief Nieuws
Motie humaan handhavingsbeleid

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 23 april 2013,

overwegende dat:

- het college bevoegd is om een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang op te leggen;

- handhaving in welke vorm dan ook geen verplichting maar een bevoegdheid van het college is;

- het college vrij is in de wijze waarop aan deze bevoegdheid vorm gegeven wordt,

is van mening dat:

- het college een humaan handhavingsbeleid moet voeren;

- er altijd eerst naar oplossingen voor het gesignaleerde probleem gezocht moet worden voordat tot handhaving overgegaan wordt en voordat er een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opgelegd wordt;

- het belang dat gediend wordt met het inzetten van zware handhavingsmiddelen als bestuursdwang en een last onder dwangsom altijd aangetoond dient te worden;

- er altijd sprake moet zijn van het afwegen van het belang van handhaving ten opzichte van het belang van diegene die de handhaving opgelegd krijgt,

spreekt de wens uit:

- in de gemeente Westvoorne een humaan handhavingsbeleid te voeren;

- bij het opleggen van handhavingsmaatregelen het belang van de maatregel aan te tonen;

- bij de inzet van handhavingsmiddelen als bestuursdwang en/of een last onder dwangsom het belang van handhaving af te wegen tegen het belang van diegene die de handhavingsmaatregel opgelegd krijgt

en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
 
Motie “denken in oplossingen”

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 23 april 2013,

overwegende dat:

-       de bewoner van de Westerlandseweg 5 een vooraankondiging handhaving heeft gehad, aangaande de bewoning van het aldaar sinds lange tijd aanwezige bouwwerk;

-       volgens deze brief legalisatie van de situatie niet mogelijk is vanwege strijdigheid met de Nota Ruimtelijke Kwaliteit,

is van mening dat:

-       Volgens de vastgestelde regels van de gemeente Westvoorne er voldoende oplossingen zijn om ruimtelijke knelpunten sociaal op te lossen, bijvoorbeeld: welstandsadvies niet opvolgen, aanwijzen van welstandsvrije situatie, gedoogbeschikking afgeven bestaande situatie, etc etc..,

verzoekt het college:

een passende oplossing te verzorgen voor het voortzetten van het huidige gebruik van het bouwwerk aan de Westerlandseweg 5 te Tinte

en gaat over tot de orde van de dag.
 
 
 
Motie “Ruimte voor ruimte 2013”

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op 23 april 2013,

overwegende dat:

-       de gemeente Westvoorne beleid heeft voor het saneren van volwaardige glastuinbouwbedrijven, door middel van het glasbeleid Westvoorne;

-       de ruimte voor ruimte regeling derhalve nauwelijks meer toegepast wordt;

-       voor andere agrarische bebouwing dan glastuinbouwbedrijven de verordening ruimte middels de ruimte voor ruimte regeling voorziet,

is van mening dat:

-       het landschap een kwaliteitsimpuls krijgt door saneren van agrarische bebouwing;

-       oplossingen kunnen worden gevonden voor ruimtelijke problemen in Westvoorne door het toepassen van een saneringsregeling,

verzoekt het college:

op basis van de vastgesteld verordening ruimte van de provincie Zuid-Holland, van 30 januari 2013, sanering van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, kassen of andere gebouwen toe te staan in ruil voor compensatiewoningen ter plekke of in de directe omgeving of op een andere passende locatie, conform de voorwaarden van voornoemde regeling

en gaat over tot de orde van de dag

Pagina terug