Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

1e Bestuursrapportage 2013

Archief Nieuws
De kern van het betoog van de fractie van de Parttij Westvoorne in de gecombineerde commissievergaderingen van 3 en 10 juni 2013 luidt als volgt:
 
Weerstandsvermogen en financiële ontwikkeling
Op bladzijde 9 van dit rapport staat dat ‘de conclusie is dat de vermogenspositie op dit moment ruim voldoende is om de risico’s in financiële zin af te dekken’. Echter, tegelijkertijd wordt er op bladzijde 5 gesteld dat ‘de economische vooruitzichten, net als vorig jaar, somber blijven, dat het perspectief voor 2014 tot en met 2017 niet rooskleurig is en dat er in de periode 2015-2017 nog eens cumulatief (??) een bedrag van 2 miljoen bezuinigd moet worden’.

Wat de PW betreft getuigt dat toch echt van een slecht financieel beleid: immers enerzijds wordt er nu gepocht dat we weer ruim voldoende in onze slappe was zitten en anderzijds wordt er geroepen dat de broekriem de komende jaar moet worden aan gehaald. Het onderstreept maar weer eens dat het vaststellen van het weerstandsvermogen, zoals wij ook vorig jaar opgemerkt hebben, een cijfermatige exercitie is, waarbij er voor gezorgd wordt dat de formule er voor de bühne goed uitziet, terwijl de werkelijke tekorten glashard naar de volgende raadsperiode worden doorgeschoven.

Tijdens de Technische Toelichting van 3 juni heeft de PW al gevraagd om in detail de berekeningen van het weerstandsvermogen te laten zien en het verloop tussen vorig jaar en nu, i.e. van 1,01 naar nu 1,61. Want aan de cijfers die op respectievelijk bladzijde 9  en 10 vermeld worden, is werkelijk geen touw vast te knopen, omdat er alsmaar dingen gezegd worden als ‘dat iets voornamelijk veroorzaakt wordt door…’ of ‘dat slechts een aantal op te heffen reserves genoemd worden…’ of ‘dat er slechts een aantal deelrisico’s niet langer een risico vormen’. Hoe je het ook wendt of keert, je kunt rekenen wat je wilt, maar de tot de totalen van de vermelde beschikbare weerstandscapaciteit kom je eenvoudigweg niet. Hetzelfde geldt voor de getallen in het hoofdstukje reservepositie, welke een onderdeel vormen van die beschikbare weerstandscapaciteit: zonder een totaal overzicht van de reserves (de PW heeft ook vorige jaar tevergeefs verzocht dat een onderdeel van de bestuursrapportage te maken) kom je met wat er op bladzijdes 9 en 10 staat niet tot het daar genoemde totaal van 6,77 miljoen in de Algemene Reserves. Tot kwart over vier vanmiddag was er nog steeds geen antwoord op deze vragen binnengekomen en de presentatie die wethouder Mulder aan het begin van deze vergadering over ons heeft uitgestort, verschaft eveneens geen opheldering van zaken.

Reservepositie
De reservepositie van de gemeente bedraagt 25,01 miljoen euro, op basis van de meest actuele gegevens. Zo staat dat zonder verdere toelichting in deze 1e bestuursrapportage 2013! Terwijl Deloitte in hun rapport over de jaarrekening nog spreekt over een eigen vermogen van 26.7 M per 1 januari 2012 en daarbij vermeldt dat tussen 2008 en 2012 het vermogen met slechts 10 M afgenomen is. Even: waarom tussen 2008 en 2012? à omdat 2008 de start van de crisis was… maar tussen 2008 en 2010 ging het vermogen wel met 5 M omhoog en tussen begin 2012 en heden ten dage ging het met 2 M omlaag, zodat er tussen het moment van aantreden van dit college en 1 januari 2013 een afname van 17 M heeft plaatsgevonden!! Maar kunnen we deze getallen nou wel geloven? Met al dit gegoochel en gepuzzel is dat helaas de vraag die de PW moet stellen en hierbij stelt. Met wat er op tafel in deze verschillende financiële rapportage kunnen wij er echt niet zeker van zijn. Misschien kan het college nog eens proberen het wel aannemelijk te maken. Ook hier heeft de presentatie van Mulder geen oplossing verschaft.

Budgettaire Mutaties
We worden er behoorlijk moe van onszelf alsmaar te moeten herhalen, zonder enige positieve reactie te zien van het college, maar, hier gaan we dan nog maar een keer: de PW is van mening dat ook in deze rapportage weer veel te gemakkelijk met geld geschoven wordt, terwijl ook de term budget neutraal weer in een aantal gevallen onterecht gebruikt wordt. Verder zijn we niet meer bereid daar nog weer een keer in detail op in te gaan. Het is te veel gepuzzel, er rijzen te veel vragen over de verschillende programma’s en mutaties, kortom we voelen ons als raad bijzonder onvolledig en laat geïnformeerd over tal van zaken.

Risicomanagement

De PW zet grote vraagtekens bij de Risicotabel op bladzijde 8. Tijdens de technische toelichting op 3 juni is al gevraagd om ook die tabel in detail toe te lichten: scores en berekening daarvan plus het verloop van de invloed op het weerstandsvermogen in euro’s tussen de rapporten Begroting 2013/2e Bestuursrapportage 2012/Jaarrekening 2012 en nu, de 1e Bestuursrapportage 2013.We hopen dat de belofte van wethouder Mulder om zijn presentatie van het begin van deze commissievergadering ook nog schriftelijk toe te lichten/te bevestigen gestand gedaan wordt, want de informatie wat er nu voorhanden is, kan de PW hier geen orde in scheppen.
 
Conclusie:
De Partij Westvoorne stoort zich er zeer aan dat zowel coalitie als PvdA zich achter deze rapportage scharen. Een rapportage die de werkelijke financiele status van de gemeente Westvoorne verbloemt en de tekorten keihard doorschuift naar de volgende raadsperiode: met de in dit rapport verschafte informatie is het onmogelijk de berekening en het verloop van het weerstandsvermogen gedurende de laatste jaren te verifiëren; verder ontbreekt voor de zoveelste maal in dit document een overzicht van de positie van de verschillende reserves, terwijl het schuiven tussen potten wederom ongebreideld plaatsvindt, de term budget neutraal ongenuanceerd gebruikt wordt, de gerapporteerde mutaties het format van een puzzelboek hebben en de ogenschijnlijk uitgevoerde risicoanalyse in nevelen gehuld is en blijft.  
 
Pagina terug