Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Partij Westvoorne - Algemene Beschouwingen 2014, tweede termijn

Archief Nieuws

Reactie op betogen wethouders:

Deel twee van een nieuwe lente, een nieuw geluid

Mulder

Wij vinden het vreemd, dat een wethouder financiën ons opdraagt de cijfers uit een begroting niet in twijfel te trekken. Het is immers onze wettelijke taak de cijfers te controleren en daar hoort een gezonde portie twijfel nu eenmaal bij.

Wethouder Mulder stelt, dat de begroting en de onlangs vastgestelde jaarrekening het ‘echte’ beeld geven en dat de provincie dat beeld ook nog eens controleert. Dat laatste klopt. De provincie heeft de jaarrekening 2012 gecontroleerd en niet in orde bevonden, ‘materieel niet in evenwicht’ zoals dat officieel heet. Onze kritiek op die jaarrekening was dus terecht. De Ruy en De Drenkeling hebben een te hoog risicoprofiel volgens de Provincie en dat dient met deze begroting gecorrigeerd te worden. Maar, in plaats van een hogere voorziening voor de Ruy te treffen is deze juist naar beneden bijgesteld en van een nieuw exploitatieplan voor De Drenkeling  is ook al geen sprake. De wethouder heeft het advies van de Provincie derhalve niet opgevolgd. En wij mogen niet twijfelen aan de juistheid van dat besluit…

De getallen waarmee aangegeven wordt hoe het met de schuldpositie van de gemeente Westvoorne gesteld is, zijn niet afkomstig van de Partij Westvoorne maar van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Met die getallen wordt heel specifiek aangegeven hoe Westvoorne er voor staat. De wethouder ontkent bovendien niet dat onze schuldpositie met 1000 euro per inwoner toegenomen is. Door die toename staat Westvoorne nu op plaats 369 van de lijst ‘schuldpositie gemeenten’. Ter verduidelijking er zijn 408 gemeenten,  Brielle staat op plaats 3 en zelfs Bernisse met plaats 367 zijn we gepasseerd.

Wanneer u op de kaart van de VNG ‘netto schuldquote per gemeente’ kijkt zult u zien dat de gemeente Westvoorne in rood aangegeven wordt. Dat wil zeggen dat we een schuldquote van tussen de 100 en 130 % hebben. Om specifiek te zijn bij ons is die quote 120%.

Tenslotte zou ik willen opmerken dat het altijd goed is stukken zorgvuldig te lezen voor er een oordeel over te vellen. Wij hebben namelijk nergens in ons betoog gesteld, dat wij de samenwerking in de commissie woonbedrijf het afgelopen jaar slecht vonden. In tegendeel. Wij hebben alleen gezegd, dat het te betreuren is dat die samenwerking niet twee jaar eerder plaatsvond.

Als het aan de PW ligt, en dat hebben wij bewezen met onze inzet in de commissie woonbedrijf, dan zal die vorm van samenwerking in de volgende raadsperiode het nieuwe geluid tijdens alle debatten in de raad worden. Open, eerlijk en feitelijk.

Van Lith

Hans Van Lith is al meer dan 10 jaar wethouder. Hij stelt nu, dat het duidelijk is dat woningbouw in Rockanje hoog op de agenda staat, maar al die 10 jaar is daar niets van terecht gekomen. En nu, 3 maanden voor de verkiezing, komt de wethouder met deze uitspraak?!

Wij hopen eerlijk gezegd niet, dat de wethouder nu nog met projectontwikkelaars op de proppen komt, laat staan dat hij er geld aan uit gaat geven. Het lijkt ons toch echt beter om nieuwe ontwikkelingen onder leiding van een nieuw college te laten plaatsvinden. Deze wethouder is tot nu toe immers niet verder gekomen dan het idee voor en boom en een bank en een veel te duur parkeerterrein. Iets gerealiseerd heeft hij niet.

Ten aanzien van het glasdossier zegt de wethouder zijn best gedaan te hebben om het door de PW genoemde bedrag van 12 miljoen aan kosten voor het Glasplan te achterhalen. Hij kwam, zei hij ‘ bij lange na niet op 12 miljoen uit’. Wij hebben de cijfers voor hem op een rijtje gezet. We rekenen het hem even voor:

Voor de aankoop van glasgronden in Tinte en onroerend goed in Rockanje heeft het college, inclusief rente en verkoopverliezen, ruim 4,6 miljoen uitgegeven.

De plankosten, ambtelijk en inhuur, bedragen, vanaf 2005 tot nu, meer dan 2,8 miljoen. Uitgaven voor planschades, bijdragen aan de sanering en geleden verliezen bedragen meer dan 5,3 miljoen.

De optelling van deze drie bedragen komt uit op meer dan 12,9 miljoen euro. Kortom het is goed dat Wethouder van Lith geen financiën in zijn portefeuille heeft….. Wanneer je voor ruim 12,9 miljoen, na 8 jaar, een glassanering van 9,3% bereikt, dat is 2,3 ha en daar ook nog trots op bent, is er echt iets mis.

Voor de goede orde de getallen zijn niet door ons verzonnen maar ze zijn afkomstig uit het glasdossier. Wij hebben ze slecht opgeteld.  U zult begrijpen dat wij meer dan deze korte samenvatting hebben. Dat is deze specificatie, die u op onze website kunt vinden. Dus voorzitter als de wethouder, onze man van 12 miljoen, ze hier in huis niet kan vinden, moet hij even op onze website kijken.

Groenewegen

Gezien de ons gegeven tijd om te reageren, zullen wij niet ingaan op het betoog van wethouder Groenenwegen, maar wij willen wel graag van de gelegenheid gebruik maken om de afdeling inwonerszaken een compliment te maken over de wijze waarop zij met de drie decentralisaties aan het werk gegaan zijn. Wij hebben er alle vertrouwen in, dat onder leiding van deze afdeling die zware nieuwe opgave tot een goed einde gebracht zal worden.

De opdracht aan de politiek is om een eigen visie op de decentralisatietaken te formuleren. Wat willen we bereiken, met wie gaan we daarvoor een samenwerkingsverband aan en welke taken kunnen wij beter zelf ter hand nemen?

Tot slot

Tot slot kan ik u mededelen dat wij geen nieuwe moties of amendementen zullen indienen. Van de 129  die wij de afgelopen drie en een half jaar hebben ingediend, liggen er nog 81, die u als college en coalitie respectievelijk ontraden en verworpen hebt. Wij raden u aan daar alsnog uw voordeel mee te doen. Van de 34 die u wel heeft aangenomen zijn er overigens nog heel aantal die niet uitgevoerd zijn. Ook daar kunt u alsnog iets mee doen. 

Wij verheugen ons op de nieuwe lente en wij willen iedereen uitnodigen om ons nieuwe geluid, in vorm van een toekomstvisie op Westvoorne, welke wij in ons Politiek Café van januari 2014 zullen presenteren, te komen beluisteren.

De fractie van de Partij Westvoorne dankt u voor uw aandacht.

Pagina terug