Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Veiligheidscontour Europoort en Maasvlakte 1/2

Archief Nieuws
De fractievoorzitter van de Partij Westvoorne, Emma van Blom, hield in de Raadsvergadering van 28 januari 2014, bij het agendapunt over de Veiligheidscontour (VC) van de Maasvlakte, het volgende betoog: 
 
Westvoorne heeft tijdens de ontwikkeling van M 1 en 2 keer op keer kansen laten liggen. Dat die ontwikkeling op zich niet tegen te houden was, of we dat nu wel of niet gewild hadden, doet daarbij niet ter zake.
Maar, we hadden op heel veel momenten heel veel meer gebruik kunnen maken van onze rechten in het algemeen op een schone omgeving en in het bijzonder van ons recht op compensatie. In de eerste plaats hadden we als gemeente moeten eisen, dat het Havenbedrijf Rotterdam(HbR) al haar bedrijven voortdurend dwingt om hun fabrieken te ontwerpen volgens bbt+ (boven beste techniek) innovatieve technieken en wel zodanig dat er voor elke emissie aan de wettelijke normen en regels wordt voldaan: geluid, fijnstof, stank, enz., enz. Verder hadden onze colleges en onze vertegenwoordigers in de raad ons leefgebied moeten beschermen d.m.v. compenserende maatregelen. Er hadden al heel lang geleden extra duinen, natuurgebieden en fysieke overlastwerende obstakels aangelegd kunnen worden door gebruik te maken van de momenten waarop instemming van onze gemeente noodzakelijk was voor de verdere ontwikkeling van het havengebied.  Dan was Westvoorne nu inderdaad die prachtige groene oase binnen dat grote industriële complex geweest. Maar onze bestuurders lieten het afweten. Steeds weer.
En wat hebben nu? Dag en nacht geluidsoverlast, een strand dat geen strand meer is en een gemeente die haar status van prachtig woon- en recreatiegebied nauwelijks meer waar kan maken.

Dit college en deze coalitie laten nu opnieuw een kans voorbij gaan om compensatiemogelijkheden af te dwingen. Zij nemen in ruil voor het instemmen met de ligging van de VC op Westvoorns grondgebied genoegen met een intentieverklaring waarin geen enkele harde afspraak is opgenomen, behalve dat bedrag van maximaal 8 ton. Nee, zij kiezen nadrukkelijk voor samenwerking op basis van vertrouwen. Ze gaan veelvuldig op bezoek bij het HbR in plaats van met hun burgers over deze nieuwe ontwikkeling te spreken. Ze leken de afgelopen maanden meer op vertegenwoordigers van het HbR dan op volksvertegenwoordigers. De coalitie heeft blijkbaar niet alleen een onvoorwaardelijk vertrouwen in de eigen wethouders (wat niet past bij hun wettelijke controlerende taak) maar ook een onvoorwaardelijk vertrouwen in de goede wil van het HbR waar het gaat om onze belangen terwijl het HB toch echt andere belangen zal moeten behartigen die dan van Westvoorne. College en coalitie weten zeker dat er uitsluitend afspraken op basis van vertrouwen met het HbR gemaakt moeten worden en dat er juist geen harde vooraarden door Westvoorne aan die afspraken gekoppeld moeten worden.

Vreemd, wanneer er afspraken met burgers of met bedrijven en ontwikkelaars gemaakt worden, worden er wel contracten voorzien van harde juridische voorwaarden en boeteclausules opgesteld, maar wanneer met het grootste bedrijf uit deze regio, het HbR, afspraken gemaakt worden, moet dat uitsluitend op basis van vertrouwen gebeuren.
Het is spijtig dat zo weinig burgers op de hoogte zijn van hetgeen er nu weer te gebeuren staat. Dit was een goed onderwerp voor een burgerpanel geweest, maar dat had dan waarschijnlijk de gezellige onderonsjes met het Havenbedrijf verknoeid.
De Partij Westvoorne zal zich als bestuurder anders opstellen. Niet vijandig, niet uit op conflicten, maar zakelijk. Op basis van onze taak het belang van Westvoorne te dienen en met begrip voor en kennis van het belang van het HbR.
Helaas zullen de coalitiepartijen, voor wat vriendelijke intenties en maximaal 8 ton euro, instemmen met de ligging van de VC op het grondgebied van Westvoorne.

 
Ik wil graag nog een keer ons voorstel dat wij tijdens de vorige raadsvergadering uitvoerig toegelicht hebben herhalen:
- De raad stemt niet in met de ligging van de VC op het grondgebied van Westvoorne. De daarvoor reeds ingezette juridische procedure wordt voortgezet en de looptijd van de juridische procedure wordt gebruikt om ‘er alsnog met het HbR uit te komen’.
- In de eerste plaats worden bestaande en toekomstige bedrijven op de Hartelstrook en het Krabbenterrein waar mogelijk verplicht bbt+ innovatieve technieken te hanteren ter beperking van externe veiligheidsrisico’s en structurele huidige en toekomstige emissies.
- Verder, in het kader van het terugdringen van de nu reeds aanwezige structurele overlast en in het kader van het vaststellen van de VC wordt onderzocht wat het effect van de aanleg van een hoge duinenrij/de verhoging van de reeds aanwezige een duinenrij is.
- Na het nemen van al deze maatregelen moet de uiteindelijke ligging van de VC bepaald worden. 
Pagina terug