Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

De PW over de ligging van de veiligheidscontour

Archief Nieuws

Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad met 8 tegen 7 ingestemd met de ligging van de veiligheidscontour (VC) over de noordzijde van het Oostvoornse Meer. De VC is onderdeel van een nieuw bestemmingsplan voor het havengebied.

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) maakt het mogelijk dat aan de noordzijde van het Oostvoornse Meer, op de 110 ha van de Hartelstrook en de Krabbeplaat, nieuwe bedrijven komen die naast de structurele overlast door emissies, zoals lawaai, stank en fijnstof, ook extra gevaar met zich meebrengen. Omdat de hiermee samenhangende Veiligheidscontour (VC) op Westvoorns grondgebied komt te liggen, moet de gemeente Westvoorne daar officieel mee instemmen.

Aangezet door alle raadsfracties, heeft het college aanvankelijk formeel geprotesteerd tegen deze ligging van de VC. Echter in vervolggesprekken tussen HbR en college plus individuele coalitieleden is middels een intentieovereenkomst door het HbR beloofd emissies terug te zullen dringen en is een compensatie van maximaal 8 ton euro aangeboden. College/coalitie hebben dit geaccepteerd ondanks de feiten dat de VC op Westvoorns grondgebied komt te liggen, de overlast in Westvoorne zal toenemen en de intenties om deze overlast terug te dringen geen enkele juridische onderbouwing kennen. De oppositiepartijen (PW en PvdA) vonden dat onvoldoende en stemden tegen.

De Partij Westvoorne heeft daarbij het volgende aangegeven:

1. Wanneer er met het grootste bedrijf uit deze regio, het HbR, afspraken gemaakt worden, moet dat volgens de coalitie uitsluitend op basis van vertrouwen gebeuren. Dat is vreemd en onverstandig, want met ieder ander worden wel juridische contracten afgesloten. 

2. De eerdere afspraken ten aanzien van het terugdringen van de structurele overlast (bijv. geluid) zijn door het HbR niet nagekomen. De intentieovereenkomst stelt nota bene expliciet dat een deel van de toezeggingen in de toekomst ook niet waargemaakt zal worden.

3. Nieuwe en bestaande bedrijven moeten verplicht worden tenminste de best beschikbare technieken te hanteren ter beperking van externe veiligheidsrisico’s en structurele emissies.

4. Er moet onderzoek gedaan worden naar de effecten op de overlast van een aan te leggen duinenrij tussen de Hartelstrook/Krabbeplaat en het Oostvoornse Meer. Eventueel effect daarvan op de VC moet onderzocht worden. Kosten zijn voor rekening van het HbR.

5. Er moet nu niet ingestemd worden met de ligging van de VC, maar er moet voor de juridische procedure gekozen worden. Gedurende de looptijd van die procedure moeten harde, juridische onderbouwde afspraken gemaakt worden met het HbR over de in punt 3 en 4 genoemde maatregelen.

6. Tot slot heeft de Partij Westvoorne nadrukkelijk aangegeven het HbR graag als goede buurman en betrouwbare gesprekspartner te willen beschouwen. Maar, de gesprekken en de  onderhandelingen met het HbR, hoe vriendelijk ook, moeten desondanks een zakelijk karakter hebben.

Pagina terug