Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Formatie coalitie gemeente Westvoorne

Archief Nieuws

Wim van Noord, oude gemeentesecretaris van buurgemeente Brielle, leidde de vele en intensieve formatiegesprekken tussen de vertegenwoordigers van PW, VVD en D66 en gezamenlijk werd een coalitieovereenkomst op hoofdlijnen, inclusief een interne samenwerkingsovereenkomst, opgesteld en overeengekomen. Drie wethouders traden naar voren, te weten, namens respectievelijk de PW, de VVD en D66, Bert van der Meij, Jan van Rij en Erik Mulder. Een portefeuilleverdeling tussen deze drie heren en burgemeester Peter de Jong kwam tot stand en nadat op woensdagavond 23 april in de Algemene Leden Vergaderingen van alle drie de partijen goedkeuring verkregen was, werd op donderdagmorgen 24 april de pers ingelicht over de stand van zaken: Westvoorne heeft een nieuwe coalitie die voornemens is de komende vier jaar in harmonie voor onze mooie gemeente aan de slag te gaan.  

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Naar een sterke bestuurlijke toekomst’ neemt zoals de titel aangeeft, de bestuurlijke toekomst van Westvoorne in al haar facetten een centrale plaats in. De doelstelling die de coalitiepartijen daarbij voor ogen hebben is een sterke gemeente Westvoorne, die vanuit een krachtige positie in staat is haar eigen toekomst vorm te geven. Daarbij zet de gemeente ook in op een verdergaande samenwerking, zowel intern als extern, op beleidsmatig organisatorisch en uitvoerend niveau. Waar het de externe samenwerking betreft, is de blik in het bijzonder gericht op de gemeenten op Voorne.

Enkele andere speerpunten uit het coalitieakkoord zijn:

-       (Startende) ondernemers worden optimaal gefaciliteerd;

-       Aan een brede schoolontwikkeling in de kernen Oostvoorne en Rockanje wordt voortvarend vorm gegeven.

-       Met het doel om drie vitale kernen (Oostvoorne, Rockanje en Tinte) te hebben en te behouden wordt een evenwichtig kernenbeleid nagestreefd.

-       Mantelzorg, burenhulp en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en gefaciliteerd en arbeidsparticipatie bevorderd. Omdat zeer wordt gehecht aan de sociale cohesie binnen de gemeenschappen vinden geen bezuinigingen plaats, wanneer het ‘sociale activiteiten’ betreffen.

-       De gemeente zet in op (hoogwaardige) gebruiks- en verblijfsaccommodaties.

-       Ten aanzien van één van de belangrijkste economische pijlers van Westvoorne, het toerisme en de recreatie, wordt nadrukkelijk professioneel en stevig ingezet op optimale benutting van de unieke ligging en de creatieve ondernemers.

-       Omdat de exploitatie van de accommodaties De Man, de Merel en de Meander onevenredig zwaar drukken op de gemeentebegroting, wordt in deze periode onderzocht op welke meest efficiënte wijze vorm kan worden gegeven aan een verzelfstandiging daarvan.

-       Om de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt te vergroten worden vrijkomende huurwoningen aan hen te koop aangeboden.

-       Verdere stappen worden genomen in de richting van een verantwoord en toekomstbestendig beheer van het Woonbedrijf in de vorm van een zelfstandig functionerend bedrijf binnen de gemeentelijke organisatie.

-       Gemeentelijke belastingen zullen niet meer dan trendmatig worden verhoogd, met dien verstande dat de totale woonlasten voor de inwoners niet zullen stijgen.

Een afschrift van de coalitieovereenkomst, de samenwerkingsovereenkomst en de portefeuilleverdeling vindt u onder 'Nieuws' op deze website. Ook is er een curriculum vitae van PW wethouder Bert van der Meij te vinden.

Pagina terug