Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Ontwerpbegroting 2015 van Syntrophos

Archief Nieuws

Voor de commissie BZM ligt de ontwerpbegroting 2015 van Syntrophos ter inzage, welke is aangeboden aan alle deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling, te weten: Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne. Hellevoetsluis neemt geen deel aan de gemeenschappelijke regeling.

Het doel van deze regeling is het beheren en verder ontwikkelen van de ICT- infrastructuur, informatievoorziening voor de klantcontactcentra, het MID office en het coördineren van de basisregistraties, geo-informatie en telefonie. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van afspraken in dienstverleningsovereenkomsten.

De totale begroting voor Syntrophos bedraagt € 6.761.929,00 waarvan Westvoorne in 2015 een financiële bijdrage levert van € 793.766,00. De deelnemersbijdrage voor Westvoorne blijft gelijk aan het niveau van 2013 waarmee is vastgesteld dat er geen efficiëntievoordeel is behaald, voorheen begroot op € 35.529,00.

De kengetallen voor de gemeente Westvoorne zijn:

* 124 vaste werkplekken

* 6 laptops

* 42 Ipads

* 122 vaste telefoontoestellen

* 68 mobiele telefoons

De begroting van Syntrophos is moeilijk leesbaar. Het gaat dan met name om de positie en doelstelling van Syntrophos zelf. De vraag rijst nu of Syntrophos een ICT dienstverlener is met een vastgestelde product- en dienstencatalogus waar op basis van gezamenlijke producten en diensten een uniforme ICT omgeving beschikbaar komt en voordeel wordt behaald door:

- efficiënt (her-) gebruik van middelen en resources;

- scherpe inkoop cq aanbesteding (schaalvoordeel)

of is zij een onderdeel van de bedrijfsvoering van Gemeente Spijkenisse en daarmee uitvoerend voor wat de grootaandeelhouder opdraagt (begroting Spijkenisse € 4.323.209,00)??

Syntrophos neemt, tot 2018, een groot aantal diensten af van de Gemeente Spijkenisse, op het gebied van personeel, financiën, juridische en facilitaire zaken. De paragraaf Bedrijfsvoering geeft weliswaar weer dat er vanuit Syntrophos een financiële bijdrage wordt geleverd aan de bedrijfsvoering van gemeente Spijkenisse ten behoeve van af te nemen diensten maar hoe volledig en realistisch is deze bijdrage? Is Westvoorne nu financier van de begroting van Spijkenisse?

Zo is niet inzichtelijk of de lokale kosten zoals de inrichting MER Westvoorne, kostprijs bruto vloeroppervlak, exploitatiekosten van de MER (schoonmaak, onderhoud, stroom, koeling) in de totaalprijs is opgenomen van de dienstverlening Syntrophos of dat deze kosten geplust worden op de algemene middelen van Westvoorne zelf.

Deze voorgaande lijn moet je doortrekken naar alle middelen en werkzaamheden die Westvoorne zelf uitvoert om te komen tot een feitelijke TCO, total cost of ownership. De daadwerkelijke ICT kosten per werkplek. Een rekenvoorbeeld hierbij is:

Indien de opgeleverde begroting van Syntrophos alle ICT componenten begroot (resources, middelen, exploitatie) dan bedraagt de total cost of ownership per werkplek voor de gemeente Westvoorne in het jaar 2015: € 793.766,00 / 124 werkplekken = € 6401,34. Een ICT landschap is organisatie afhankelijk en wordt onder andere bepaald door het type dienstverlening, geografische indeling en bijvoorbeeld het gevraagde beschikbaarheidsniveau. Hierdoor is het beperkt mogelijk een goede vergelijking te maken. Zo is de TCO voor de GGZ vastgesteld op € 3700,00 per werkplek en gemiddeld binnen Nederland op € 2666,00.  (zie ook bijlage NFC index 2012 of www.nfcindex.nl waarbij NFC benchmarkt tussen het publieke en private domein).

Ook Gartner stelt dat de integrale werkplekkosten per werkplek tussen de € 2400,00 en € 3600,00 ligt (bron: http://www.openforest.nl/kosten-werkplek/)

Er kunnen nuanceringen worden aangebracht in deze vergelijking, toch blijft het een aanzienlijk verschil (verdubbeling) met de GGZ. De GGZ heeft immers ook specifieke applicaties maar onderscheidt zich vooral door een grote spreiding binnen Nederland, veel locaties en daarmee een omvangrijke ICT infrastructuur. Interessant om te lezen is een artikel van Binnenlands Bestuur waarin het betoog is dat alleen efficiency te behalen is op inkoop. Zodra meerdere omgevingen (gemeenten) gekoppeld worden aan één systeem volgt een complexe omgeving en daarmee een prijsopdrijvend effect:

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/achtergrond/achtergrond/inhaalslag-ict-uitgaven-gemeenten.8859716.lynkx

Volgens de NFC Index maakt de functie ICT voor 28% deel uit van de totale werkplekkosten en de functie  Diensten en middelen voor 21%. Is het dan te veronderstellen dat wanneer de lokale huisvestings- en exploitatiekosten niet zijn meegerekend in de Syntrophos kostprijs, de ICT begroting voor Westvoorne  te maken heeft met een significant hoger bedrag aan feitelijke werkplekkosten ?

De, voor dit rapport, opgeleverde investeringsbegroting op pagina 22 en 24 schept onduidelijkheid. Het gaat hier om vervangingsinvesteringen (pagina 24) (iets is versleten en je koopt wat anders) en Investeringen op pagina 22 (er wordt een nieuw bedrijfsmiddel aangeschaft). Waar op pagina 24 ten aanzien van vervangingsinvesteringen, per deelgebied, een som geld staat gereserveerd zo lijkt de investeringsbouwplaat op pagina 22 meer op een standaard exploitatiebegroting.

Vanuit voornoemde constatering is ook vastgesteld dat er, onder andere, geen inzicht is in life cycle management van systemen, maatregelen en investeringen voor Business Continuity Management, innovatie en consolidatie processen. Er wordt weliswaar volop geïnvesteerd maar vanuit welke visie en met welk doel? En wat draagt deze investering nu eigenlijk bij aan het resultaat van de gemeente Westvoorne?

Om alle investeringen in mens en middel te overzien en te sturen naar een gewenst en gezamenlijk resultaat is het noodzakelijk om op basis van een transparante weergave naar de toekomst (waarheen, waarmee) ook terug te kunnen kijken waar je vandaan komt (waarom, wanneer, welke wijze). Zowel de toekomst (-visie) als het verleden (begroting van vóór 2014) ontbreekt.

Concreet samengevat werpt mijn betoog de volgende vragen en suggesties op:

– wat is de toegevoegde waarde van Syntrophos?

– hoe draagt deze toegevoegde waarde bij aan het resultaat van Westvoorne?

– hoeveel bedraagt de TCO per ICT werkplek voor Westvoorne?

– maak meetbaar en inzichtelijk hoe de TCO Westvoorne in balans is met peer-gemeenten!

– verzorg een onafhankelijke meting, benchmark, met andere gemeenten en organisaties!

– versterk de jaarbegroting door gebruik te maken van een helder en transparant rapportagemodel!

– draag zorg voor een leesbaar document!

– rapporteer ook wat je niet doet als dienstverlener.

Daan van Orselen, fractieassistent van de Partij Westvoorne
Pagina terug