Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Algemene Beschouwingen Partij Westvoorne Begroting 2015

Archief Nieuws

Verandering

Inleiding

‘Niets is bestendig, niets is blijvend; het wezen der dingen is verandering’, aldus de Griekse filosoof Heraclitus, die leefde rond het jaar 500 v.C. (535 - 475 v.C.).

Al 500 jaar vóór het begin van onze jaartelling dachten filosofen na over het verschijnsel verandering en nu, ruim 2,5 duizend jaar later worstelen wij nog steeds met het feit dat alles in ons leven en in onze samenleving constant verandert. Eigenlijk is dat de enige zekerheid die wij hebben. Het is de kunst om met die zekerheid op een adequate manier om te gaan. Bedrijven kunnen dat in de regel prima. Ze zullen wel moeten, om te overleven. Dat geldt niet of in ieder geval veel minder voor overheden. Helaas niet, zouden we misschien moeten zeggen, want als gemeenten failliet zouden kunnen gaan, omdat zij zich niet aan maatschappelijke veranderingen aanpassen, dan zouden bureaucratische molens misschien wat sneller malen.

Angst voor verandering, omdat we wel weten wat we hebben, maar niet wat we er voor in de plaats krijgen, weerhoudt mensen maar ook overheden er vaak van om knopen door te hakken en veranderingsprocessen snel en adequaat in te voeren.

De Partij Westvoorne is van mening dat we er in onze gemeente voor moeten zorgen dat veranderingen tot verbeteringen leiden. Als het bedrijfsleven dat kan, dan kunnen overheden dat toch ook.Veranderingen in Westvoorne

Na 19 maart stond in Westvoorne de wereld niet op zijn kop, maar na een misschien wat stroeve start, waarin tijd en moeite genomen werden om een aantal drempels te benoemen en over te stappen, is de nieuwe coalitie voortvarend te werk gegaan. In het algemeen kan gesteld worden dat lastige zaken niet langer vooruit geschoven, maar aangepakt worden. Dat geldt voor slepende kwesties, zoals de bedrijfsverplaatsing aan de Lodderlandsedijk, de glassanering  en de gebouwen-discussie in Tinte  en voor nieuwe zaken zoals de structuurvisie, de centrumontwikkeling Rockanje en de brede school.

Ook niet onbelangrijk is de rol die de coalitie gunt aan de oppositie. Er wordt door ons geluisterd. Suggesties, zoals het voorstel van de Partij van de Arbeid om het taxusafval ten behoeve van de kankerbestrijding in te zamelen, worden overgenomen en in dit geval binnen twee weken geregeld. Oppositie doe uw voordeel met de ruimte die u geboden wordt en laat Westvoorne ook van uw goede ideeën profiteren.

 

Het financiële veranderingsproces

Ook op financieel gebied is een flinke verandering ingezet, met als doel de gemeentelijke financiën beter te kunnen beheren en controleren

De begroting is anders van opzet. Dit is het gevolg van de door de coalitie ingediende motie ‘Kaders en Controle’. Hierin wordt onder meer gesteld dat, door het ontbreken van een doorlopend en op elkaar aansluitend rapportagesysteem, sturing en controle vanuit de raad lastig is. De Partij Westvoorne gebruikte in het verleden dan ook regelmatig de term ‘Puzzelboek’ voor de verschillende financiële rapportages. Wat ontbrak was het overzicht, de ontwikkelingen binnen de verschillende producten, op basis van de oorspronkelijke afspraken over tijd, kwaliteit en budget. Dat overzicht hoort er te zijn, want dat geeft inzicht in wat er in Westvoorne gebeurt, en wat het kost.

Dezelfde motie stelt ook dat het collegeprogramma, de laatste jaarrekening, de voorafgaande begroting en de bestuursrapportages de uitgangspunten moeten vormen voor iedere nieuwe begroting.

Nog niet al deze veranderingen zijn ingevoerd, maar het gaat ons ook niet om een revolutionaire verandering waarbij alles op de schop gaat, maar om een goed doordacht veranderingsproces, dat stap voor stap tot verbetering leidt. De begroting 2015 markeert dan ook het begin van het financiële veranderingsproces dat door deze coalitie ingezet is. 

Met het collegeprogramma als uitganspunt en een strakkere begroting gebaseerd op de vorige jaarrekening, wordt nu al een besparing van 6 ton gerealiseerd. Daarmee zijn ook de budgetten strakker, hetgeen voor iedereen een extra motivatie is om kostenbewust aan het werk te gaan.

Een aantal moties die wij samen met de andere coalitiepartijen bij deze begroting indienen, hebben als doel om het financiële veranderingsproces verder vorm te geven.


Intergemeentelijke samenwerking

Dat het samenwerkingsverband Voorne-Putten tot nu toe geen succes is geweest, is alom bekend. Aan de andere kant is er nog steeds het geloof in de meerwaarde en de noodzaak van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

In het algemeen kan echter gesteld worden dat het grote manco bij het aangaan van dergelijke samenwerkingsverbanden het ontbreken van duidelijke kaders is. In de eerste plaats moet pas tot samenwerking besloten worden wanneer heel duidelijk in beeld is wat de eigen kracht is, tot hoever die reikt en tot wat men niet zelfstandig in staat is. Dan is duidelijk waarom er bepaalde zaken beter in samenwerking opgepakt kunnen worden. Vervolgens moeten die zaken dan duidelijk, kwalitatief, financieel en procedureel omkaderd worden.    

In maart 2013 hebben Brielle, Bernisse, Spijkenisse en Westvoorne onder de naam Syntrophos, een Shared Service Center opgericht. Onze ICT en een aantal andere gemeentelijke taken zijn daar ondergebracht. De vraag is of die taken destijds duidelijk omkaderd werden? We hebben recentelijk de begroting van Syntrophos ontvangen en wat daarin opvalt zijn de hoge kosten van deze gemeenschappelijke regeling.

Zo blijkt dat een ICT werkplek in Westvoorne (nu dus ondergebracht bij Syntrophos) per jaar bijna 6,5 duizend euro kost (€ 6401,34), terwijl het landelijk gemiddelde van zo’n werkplek ongeveer 2,5 duizend euro is (€ 2666,00).  Dit verschil van vierduizend euro per werkplek, vraagt wat ons betreft om onderzoek. Wij zullen daarvoor een motie indienen.

 

De drie decentralisaties

De grootste verandering van dit moment betreft de overheveling van rijkstaken naar de gemeenten. Met het vaststellen van de beleidsplannen Wmo en Hulp en zorg voor de Jeugd, waarin de wettelijke verantwoordelijkheden voor de gemeentelijke zorgtaken opgenomen zijn, is de structuur neergezet waarbinnen de nieuwe taken moeten worden uitgevoerd. Natuurlijk zullen er knelpunten blijken te zijn, maar, omdat wij er allemaal van doordrongen zijn dat het daarbij niet gaat om afstandelijke theoretische problemen, maar om mensen die van hulp afhankelijk zijn, zijn er voldoende middelen en mensen beschikbaar om die knelpunten ogenblikkelijk op te lossen. Nu deze beleidsplannen vastgesteld zijn, zal, volgens de Partij Westvoorne, naast een zorgvuldige uitvoering van het beleid, onze speciale aandacht uit moeten gaan naar het ontwikkelen en opstellen van preventief beleid op het gebied van zorg en welzijn.

Tot slot nog wat overpeinzingen van Heraclitus, die passen in deze politieke arena:

“Uit alles ontstaat één en uit één alles. Het tegengestelde verenigt zich, uit de verschillen ontstaat de schoonste harmonie en alles ontstaat door strijd.”

 Ik dank u, namens de fractie van de Partij Westvoorne, voor uw aandacht.

Pagina terug