Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Verantwoording vertrouwensbreuk met de VVD

Archief Nieuws

Er zijn twee oorzaken te noemen:

- een slechte werksfeer, en

- de rol die gemeentelijke herindeling speelde bij het nemen van besluiten

Terwijl al bij de start van de coalitieonderhandelingen bleek dat de VVD weinig vertrouwen in de Partij Westvoorne had, kwam de werksfeer binnen de coalitie in het begin extra onder druk te staan door de verschillende startposities van beide partijen (VVD en PW).

Wij waren heel enthousiast, want we konden eindelijk laten zien wat we waard waren. We hadden een fractie met vier jaar ervaring in het raadswerk en we hadden die vier jaar in de oppositie bovendien gebruikt om allerlei trainingen en cursussen te volgen. Daarnaast hadden wij onze eigen toekomstvisie voor Westvoorne klaarliggen. We hadden een wethouder met een degelijke bestuurlijke opleiding en heel veel ervaring in ‘gemeenteland’. De verhouding tussen fractie en wethouder was bovendien  uitstekend. Kortom we waren heel goed voorbereid en we konden een vliegende start maken. 

Dat lag bij de VVD anders. Twee van de drie fractieleden waren nieuw en de wethouder had geen enkele politieke ervaring en hij had nog nooit binnen een gemeentelijke organisatie gewerkt. Wellicht voelde de VVD zich hierdoor op achterstand staan en heeft dat geleid tot argwaan. In ieder geval kwamen de eerste verwijten richting de Partij Westvoorne al snel op gang (“jullie verzwijgen dingen voor ons, jullie zijn niet te vertrouwen, jullie bespreken zaken achter onze rug om”). Een feit was dat we beter voorbereid waren, dat we een kennisvoorsprong hadden en dat wethouder en fractie goede contacten met elkaar onderhielden. We hadden al die voordelen graag gedeeld, maar we werden niet vertrouwd.

Na een aantal maanden krabbelden we iets uit het dal op. Ondertussen hadden wij geleerd om op eieren te lopen.

In het najaar ging het echter het plotseling helemaal mis. Waarom precies weten we niet, maar dat was wel vaker zo. Vanaf dat moment kwam er een constante stroom van beschuldigingen en verwijten richting de Partij Westvoorne.  En die waren behoorlijk persoonlijk en beschadigend van aard.

De indruk van de Partij Westvoorne van dit alles zou subjectief genoemd kunnen worden, ware het niet dat de beschuldigingen en verwijten voor een deel zwart op wit staan. Tijdens coalitievergaderingen van de laatste zes maanden hebben wij de ontvangen E-mails en brieven en de houding van de VVD in vergaderingen keer op keer aan de orde gesteld, in de hoop op verbetering. Die is helaas uitgebleven.

Naast de onder nul gezakte werksfeer begon het verschil van opvatting over gemeentelijke herindeling, en met name de invloed daarvan op de besluitvorming, een steeds grotere wissel op de samenwerking binnen de coalitie te trekken. Dit ondanks de afspraken die daarover gemaakt waren. Aangezien gemeentelijke herindeling een onderwerp is dat politiek en maatschappelijk gevoelig ligt, mag van partijen verwacht worden dat zij daar zorgvuldig mee om gaan. Dat is echter niet gebeurd. Er werd keer op keer door de VVD zeer stellig naar voren gebracht dat die herindeling er hoe dan ook moest komen. Steeds werden besluiten door de VVD, zoals de uitbesteding van de buitendienst, de verzelfstandiging van het woonbedrijf, het APV burgerparticipatietraject en het samenwerkingsverband Voortaan Voorne, vanuit dat kader beoordeeld. Alsof Westvoorne, als zelfstandige gemeente,  al niet meer bestond. Hoewel de VVD wethouder, op uitdrukkelijk verzoek van de VVD, regionale samenwerking en mogelijke toekomstige herindeling in zijn portefeuille had, was van het houden van een inhoudelijke discussie over dat onderwerp geen sprake. En dat was wel de afspraak die daarover gemaakt was.

De laatste maand hebben wij binnen onze fractie uitvoerig gesproken over de samenwerking met de VVD. Hoewel wij de intentie hadden om deze raadsperiode met deze coalitiegenoten tot een succes te maken, geloofde niemand nog dat wij de eindstreep zouden gaan halen. Dan is het beter om de knoop door te hakken en daarmee ruimte te creëren voor een nieuwe coalitie. Van de slechte werksfeer binnen de coalitie was, tot op het moment dat wij de breuk bekend maakten, nog weinig naar buiten gekomen. Hoewel mensen die de politiek van dichtbij volgenden zeker signalen opgevangen moeten hebben. Wij zijn blij dat we het binnenkamers hebben kunnen houden, want van ruziemakende coalitiepartners wordt niemand beter. De tijd van openlijke verwijten en beschuldigingen hebben wij zo kort mogelijk trachten te houden en wij hebben tegelijkertijd onze verantwoordelijkheid genomen bij het vormen van een nieuwe coalitie. 

Helaas hoort bij deze breuk, indien de VVD niet zelf de consequenties uit deze vertrouwensbreuk trekt, het opzeggen van het vertrouwen in de VVD wethouder. Daarom zullen wij in deze vergadering, indien nodig, daartoe een motie indienen.


Vooruitblik

Na het opzeggen van het vertrouwen in de VVD als coalitiepartner, hebben wij, nog diezelfde week, met alle andere fracties gesproken. Al deze gesprekken, ook die met D66, zijn in goede sfeer verlopen. De verschillende fracties hebben hun mening gegeven over de val van de coalitie en over het vormen van een nieuwe coalitie met Gemeentebelangen.

Deze coalitie, tussen Gemeentebelangen Westvoorne en de Partij Westvoorne,  is inmiddels tot stand gekomen.

De gesprekken die we met Gemeentebelangen gevoerd hebben over het coalitieakkoord zijn uitstekend verlopen. Ik heb die gesprekken eerder omschreven als ‘enthousiast, openhartig en effectief’, met als resultaat dat het nieuwe coalitieakkoord ‘Sterk, lokaal en betrokken’ klaar ligt om morgen door de beide fractievoorzitters ondertekend te worden.

Een breuk is niet wat we voor ogen hadden. Zeker niet. Maar desondanks zijn we heel gelukkig met deze nieuwe, goede start.

Emma van Blom in de raadsvergadering van 26 mei 2015
Pagina terug