Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Coalitieakkoord 'Sterk, Lokaal en Betrokken'

Archief Nieuws

Inleiding

De ambities, zoals deze door de Partij Westvoorne en Gemeentebelangen Westvoorne in dit coalitieakkoord opgenomen zijn, benadrukken het belang van een sterk, lokaal en betrokken bestuur. Een bestuur dat staat voor duidelijke en haalbare doelen, voor een gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie die samen werken voor Westvoorne en voor goede regionale samenwerkingsverbanden.

Onze gemeente, onze inwoners en onze leefomgeving zullen leidend zijn bij het nemen van besluiten. Bij het ontwikkelen van beleid zal de menselijke maat richtinggevend zijn en zullen bestuur en burgers samen optrekken. Er zal altijd oog voor de ander zijn.

De kracht van deze coalitie om sterk, lokaal en betrokken te kunnen besturen, ligt in de natuurlijke betrokkenheid bij de lokale gemeenschap van Gemeentebelangen Westvoorne en in de overtuiging van de Partij Westvoorne dat beleid op basis van een maatschappelijk gedragen visie ontwikkeld moet worden.

 

Onze Ambities

1. Sterk bestuur en een efficiënte gemeentelijk organisatie

Onze gemeente verdient een sterk bestuur. Dit geeft vertrouwen en een goede uitgangspositie in de regio. Een sterk bestuur wordt gekenmerkt door transparantie, helderheid en visie. Keuzes komen tot stand op basis van duidelijke argumenten, er is open communicatie met inwoners, een solide financiële structuur en onze bestuurders zijn zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar voor iedereen.

Een sterk bestuur moet kunnen beschikken over een kwalitatief goede organisatie. Taken worden uitgevoerd vanuit de leidende principes: lokaal, sterk en betrokken. Dit betekent dat we lokaal doen wat lokaal kan. Om kwetsbaarheid te verminderen, kwaliteit te vergroten en/of kosten te reduceren kan ambtelijke samenwerking op Voorne een goede oplossing zijn.

Deelname aan het onderzoek ‘Voortaan Voorne’ zal ons hierover meer inzicht geven. Daarbij zijn wij van mening dat sommige taken van de gemeente blijvend vragen om een grote mate van lokale betrokkenheid. Deze taken lenen zich dan ook minder goed voor regionale samenwerking. In samenspraak met de ambtelijke organisatie willen wij deze taken in beeld brengen. 

Wij vinden het noodzakelijk dat de gemeentelijke organisatie efficiënter gaat werken, maar de menselijke maat bij veranderingen en beslissingen vinden wij belangrijk. De gewenste efficiency is onder meer te bereiken door overheadkosten sterk te gaan verminderen.

2. Wonen

Voor de behoefte aan woningen van de inwoners van Westvoorne, voor nieuwkomers en voor het leefbaar houden van de kernen is het noodzakelijk dat er een voldoende en passend aanbod van woningen is. Een gemiddelde groei van minimaal 50 woningen per jaar is daarbij essentieel. Dit aantal is reeds vastgelegd in de afspraken op regionaal niveau voor Voorne-Putten voor de periode tot 2020. Ook daarna is een toename van minimaal 50 woningen per jaar de ondergrens.

Bij de invulling van het woningbouwprogramma zal rekening gehouden worden met andere typen woningen, gebaseerd op een gewijzigde vraag.

In de onlangs vastgestelde woonvisie is wonen met zorg, betaalbaar wonen, duurzaam wonen en buiten wonen bepaald als richtinggevend voor woningbouwontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat de manier waarop mensen willen wonen verandert. Woongroepen, inwoning en co-living, zijn dergelijke nieuwe woonwensen. De gemeente zal zo veel mogelijk aan de wens naar die nieuwe woonvormen tegemoet komen.

In Oostvoorne zal het project De Ruy fase II worden afgerond, waarbij de entree van het dorp zal worden uitgevoerd conform de (concept) Centrumvisie Oostvoorne.

Het is de opzet om in 2016 op de Drenkeling de eerste paal te slaan. De opgave is daar betaalbaar wonen en wonen met zorg. Daarnaast zullen kleine projecten in en buiten het dorpsgebied de voorrang krijgen. Nabij de te ontwikkelen brede scholen zal kleinschalige centrumwoningbouw, vergelijkbaar met het onlangs opgeleverde project ‘Aan de Dorpsweg’, de voorkeur krijgen.

De doelstelling van het Gemeentelijk Woonbedrijf is ‘klein, lokaal en betrokken’. Levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn daarbij de speerpunten. Om het eigen woningbezit te bevorderen zijn startersleningen en duurzaamheidsleningen belangrijk. Voor een goede sturing en grip op het woningaanbod wordt het woonbedrijf intern verzelfstandigd en wordt het verkoopprogramma geïntensiveerd.

Wij onderstrepen het belang van een duurzame samenleving. De gemeente zal daarom een vooruitstrevend en actief beleid voeren op het gebied van duurzaamheid. De stappen die daartoe reeds gezet zijn, zullen verder vorm worden gegeven. Als gemeente zullen wij, bij bouwprojecten en binnen het woonbedrijf, zelf het goede voorbeeld geven.

3. Recreatie, natuur en landschap

Het unieke profiel van onze gemeente is ontstaan vanuit het landschap. Door de jaren heen heeft zich dat ontwikkeld tot wat het nu is, een recreatief groen gebied met polders, natuurgebieden en dorpen aan de rand van een grootstedelijk gebied en het   Rotterdamse havengebied.

Om dat unieke profiel te bewaren en te versterken zal onze landschappelijke kwaliteit  leidend zijn bij verdere ontwikkelingen. Binnen de voorwaarde dat die kwaliteit verbetert, zal aan recreatieve ondernemers ruimte geboden worden om initiatieven te ontwikkelen en zal het mogelijk zijn om agrarische nevenactiviteiten te ontplooien.

Tegelijkertijd moet de gemeentelijke invloed en bevoegdheid op recreatie en natuurgebieden verbeteren. In de structuurvisie zal aangegeven worden langs welke lijnen en in welke gebieden bepaalde ontwikkelingen mogelijk zijn.

Om de reeds bestaande en mogelijk nieuw te ontwikkelen natuurgebieden blijvend goed te kunnen onderhouden, zal op het gebied van beheer en ontwikkeling samenwerking gezocht worden met andere organisaties zoals Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap en Federatie Particulier Grondbezit. Daarnaast willen wij in samenwerking met belanghebbende partijen inzetten op realisatie van natuurlijke oevers en akkerranden. Recreatief medegebruik is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Ook zal onderzocht worden of het eigendom van de verschillende natuurgebieden mogelijk ondergebracht kan worden in een gezamenlijke stichting van grondeigenaren.

Naast zorg voor ons landschap staat de leefbaarheid van onze dorpen en gemeenschappen hoog op de agenda. Voor de dorpskernen van Oostvoorne en Rockanje zullen binnenkort toekomstvisies vastgesteld worden.

Om in recreatief opzicht onze inwoners en onze toeristen een welkom en veilig gevoel te geven, zal de gemeente zich vooral als gastheer profileren. Voor het strand denken wij in de eerste plaats aan een gastheer en pas in de tweede plaats aan een handhaver (BOA). Een gastheer, die optreedt als intermediair tussen de strandondernemers, gasten en de gemeente.

Met behoud en versterking van haar landschappelijke kwaliteit zal Westvoorne verder vorm geven aan haar profiel als gastvrije, groene, aantrekkelijke kustgemeente, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De negatieve invloed van het Haven Industrieel Complex (HIC) op ons landschap en onze leefomgeving moet zoveel mogelijk beperkt worden. Wij hebben oog voor economische belangen bij de verdere ontwikkeling van het HIC, maar er zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om de negatieve invloeden op ons gebied te beperken of te compenseren.

4. Brede school en onderwijsbeleid

Onze jeugd heeft een gezond en modern leer- en leefklimaat nodig. Hiervoor zijn kwalitatief goede schoolgebouwen, die voldoen aan alle eisen van deze tijd en aan die van de komende decennia, belangrijk.

Daarom zijn wij voornemens om in 2015, op basis van een tweetal uitgewerkte business cases, een besluit te nemen over de realisatie van één brede school in Rockanje en één brede school in Oostvoorne. In Rockanje zal de functie van ‘De Merel’ onderdeel uitmaken van deze nieuwe school. De voorkeurslocatie voor de nieuwbouw in Rockanje is de locatie Hoogvlietlaan/Willem de Waalstraat. De voorkeurslocatie in Oostvoorne is de locatie Kerkplein/Mildenburglaan. In beide ontwikkelingsplannen wordt zo mogelijk ook het wonen in de dorpscentra meegenomen. Realisatie van de school in Rockanje is gepland vanaf 2016 en die in Oostvoorne vanaf 2017.

5. Cultuur, verenigingen en sport

De Meander, De Merel en De Man bieden onderdak aan veel (sport)verenigingen en culturele evenementen, maar zorgen ook voor een jaarlijks te kort van anderhalf miljoen euro. We kunnen er niet omheen, dat het huidige kostenniveau te hoog is. In de eerste plaats zal een benchmarkonderzoek moeten uitwijzen wat een redelijk kostenniveau is. Op basis daarvan zullen maatregelen genomen worden om tot een effectievere exploitatie te komen. De mogelijkheid van commerciële exploitatie van De Meander en De Man zal daarbij zeker worden overwogen. De functie van De Merel zal invulling krijgen binnen de te ontwikkelen brede school in Rockanje. Uitgangspunt bij het zoeken naar andere exploitatiemogelijkheden is dat iedereen deel moet kunnen nemen aan het culturele en sportieve leven.

Goede sportaccommodaties zijn noodzakelijk om sport voor jong en oud blijvend toegankelijk te laten zijn. Dit vergt van verenigingen veel creativiteit en inzet. De gemeente hoort sportverenigingen daarin te ondersteunen en moet samen met hen nadenken over maatregelen of aanpassingen in het beheer van de accommodaties om zodoende de toekomst van de verenigingen zeker stellen.

Verzelfstandigen van de sportaccommodaties is daarbij geen doel op zich maar zou een mogelijke oplossing kunnen zijn. Gesprekken hierover zijn gaande en zullen voortgezet worden, waarbij ‘samen optrekken’ en ‘oog voor de ander’ voorop zullen staan.

6. Dienstverlening

De proactieve dienstverlenende houding vanuit de instelling  ‘hoe kan het wel’, in plaats van reactief en beheersmatig werken, wordt verder gestimuleerd. Ook hier geldt: oog hebben voor de ander.

Gewerkt wordt volgens het principe van de ‘menselijke maat,’ met een directe benadering via een fysiek loket en door persoonlijke gesprekken. Vanuit de gedachte ‘de gemeente komt naar u toe’, zal gezocht worden naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van het gemeentehuis en de dienstverlening voor ouderen te verbeteren. Tevens  wordt onderzocht of dienstverlening aan huis of in de wijk tot de mogelijkheden behoort.

Ten aanzien van de digitalisering van gemeentelijke taken, het zogenaamde ‘E-government’, wordt aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen.

Zorgdragen voor een zo groot mogelijke efficiency van de gemeentelijke organisatie staat voorop. In dat kader past evenwel ook de opvatting, dat met de grootst mogelijk zorg omgegaan wordt met de belangen van het personeel.

De in de toekomst uit te voeren taken – ook die van de buitendienst - worden bezien in het licht van de besluitvorming rond het traject ‘Voortaan Voorne’. Dit op basis van het uitgangspunt dat taken, die een belangrijke verbondenheid hebben met de lokale situatie, lokaal behartigd moeten blijven.

7. Burgerparticipatie en communicatie

Betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij plan- en besluitvorming vinden wij belangrijk. Actieve communicatie en burgerparticipatie zijn hiervoor middelen. De totstandkoming van de ‘Centrumvisie Oostvoorne’ en het ‘Multifunctioneel centrum Tintestein’ zijn hiervan uitstekende voorbeelden. Belangrijk voor het succes van deze twee participatietrajecten was, dat de deelnemers het algemeen belang lieten prevaleren boven het individuele belang. De coalitiefracties zullen vanuit de gemeenteraad voor deze vormen van burgerparticipatie dan ook ruimte bieden aan het college en de participerende partijen uit onze samenleving. Om lokale leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen zal een fonds worden opgericht.

De gemeente zal duidelijk uit moeten dragen waar zij voor staat. De inzet van goede communicatiemiddelen is daarvoor essentieel. Er zal een impuls worden gegeven aan de promotie van Westvoorne als badplaats en als woongemeente. Een kwartaalmagazine waarin ook de gemeente- en evenementengids worden opgenomen zal hier onderdeel van uitmaken. Daarnaast zijn wij voornemens de website te moderniseren. Gemeentelijke en toeristische informatie zullen daardoor snel en gemakkelijk gevonden kunnen worden.

8. Westvoorne sociaal en betrokken

Los van politieke kleur kent Westvoorne een traditie waarin wordt omgekeken naar inwoners die zorg of ondersteuning nodig hebben. De recente beleidswijzigingen, waarin decentralisatie van zorgtaken en een transformatie van de zorg centraal staan, vragen naast de traditionele aanpak echter ook om nieuw beleid en nieuwe initiatieven. Deze zijn nodig om zeker te stellen dat goede zorg bereikbaar blijft voor iedereen, zodat elke inwoner van Westvoorne zijn of haar plaats in onze samenleving kan innemen. Toekomstperspectief voor onze jeugd en de mogelijkheid om veilig en gezond op te groeien binnen onze gemeente zijn van groot belang, evenals de mogelijkheid om gezond en veilig ouder te worden in Westvoorne. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. 

Waar in de zorg meer gevraagd zal worden van zelfredzaamheid en het eigen netwerk, zullen initiatieven worden ontplooid om die zelfredzaamheid te vergroten en het eigen netwerk te ondersteunen. Vrijwilligers en mantelzorgers zullen met raad en daad worden ondersteund en netwerken zullen worden opgezet en bevorderd. De inzet van wijkregisseurs, buurtinitiatieven en dorpsoverleg zal worden onderzocht en ingevoerd.  Nieuwe initiatieven op het gebied van zorg zullen welwillend worden bekeken en daar waar mogelijk worden ondersteund.

Veel vrijwilligers en mantelzorgers zetten zich dagelijks in voor de gemeenschap. Voor verenigingen en voor mensen die van zorg van anderen afhankelijk zijn, maken zij het mogelijk dat iedereen de sociale en sportieve contacten kan onderhouden die voor hem of haar van belang zijn. Zij moeten kunnen rekenen op waardering en die waardering moet ook duidelijk door de gemeente geuit worden. Bovendien moet er voor gezorgd worden dat vrijwilligers en mantelzorgers niet overvraagd maar ondersteund worden.

Op het gebied van arbeidsparticipatie zal worden gezocht naar nieuwe mogelijkheden om iedereen te laten meedoen. Daarbij geldt onder andere als uitgangspunt dat iedereen die kan werken, werkt.

De onlangs vastgestelde startnotitie Integraal Jeugdbeleid zal snel concreet worden ingevuld, met aandacht voor alle genoemde beleidsterreinen. Er zal onder andere worden ingezet op preventief beleid ten aanzien van drank- en druggebruik.

9. Financiën

De begroting alsook de jaarrekening dient zodanig te zijn dat er sprake is van een gezonde bedrijfsvoering, waarbij er voldoende weerstandsvermogen is. Het spreekt voor zich dat een transparant financieel beleid, alsook een transparante P&C cyclus essentieel is. Het ingezette financiële veranderingsproces zal verder vormgegeven worden. Volgende stappen om te komen tot een volledig transparant financieel systeem, waarin de verschillende bevoegdheden en taken van college en raad duidelijk in beeld gebracht worden, zullen met alle betrokken partijen gezet worden.

Met een gezond financieel beleid zullen burgers geen hogere woonlasten hoeven te dragen. Gemeentelijke belastingen zullen daarom niet meer dan trendmatig worden verhoogd, met dien verstande dat de totale woonlasten voor de inwoners niet zullen stijgen.

10. Verkeer en veiligheid

Met betrekking tot verkeer en vervoer staan verkeersveiligheid en een goede doorstroming centraal.  Het vrachtverkeer wordt daarbij door de gemeente ontmoedigd en speciale aandacht zal ook de situatie aan de Voorweg krijgen. Dat geldt ook voor parkeren en openbaar vervoer. Kansen met betrekking tot (recreatief) vervoer over water van en naar Rotterdam moeten worden onderzocht en indien mogelijk worden benut.

Naast een schitterend woongebied is Westvoorne ook een plaats waar iedereen zich welkom en veilig moet voelen. Een fysiek spreekuur van de politie in het gemeentehuis helpt daarbij. Daarnaast moeten de BOA’s het gehele jaar, op basis van prioritering, projectmatig worden ingezet. Op het gebied van brandveiligheid zal een project worden gestart aangaande de beschikbaarheid van bluswatervoorzieningen.

Tot slot

Dit akkoord is in uitstekende sfeer tot stand gekomen, omdat beide partijen de visie delen dat het besturen van een gemeente gebaseerd moet zijn op verantwoordelijkheid en lokale betrokkenheid. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij dit coalitieprogramma de komende jaren succesvol zullen uitvoeren.