Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Algemene Beschouwingen van de Partij Westvoorne bij de Begroting 2016

Archief Nieuws

De Menselijke Maat

Inleiding
Het was de Griekse filosoof Protagoras (481-411 v.C) die ergens rond het 450e jaar v. Chr. stelde: ‘de mens is de maat van alle dingen’. Een uitspraak die hem, vanwege goddeloosheid, verbanning uit Athene opleverde.
‘De menselijke maat’ is een uitdrukking die tegenwoordig weer veel gebruikt wordt en we worden er niet meer om verbannen, omdat we niet zoals Protagoras daarmee de mens boven de goden plaatsen, maar wij geven er mee aan dat wij niet willen dat systemen of computers in plaats van mensen ja of een nee zeggen.
In de bekende tv serie ‘Little Britain’ wordt dat prachtig uitgebeeld door de acteur David Edgar Walliams in the sketch “Computer says no”:Dat het zo niet moet, is wel voor iedereen duidelijk maar helaas gebeurt het toch te vaak dat mensen in systemen vastlopen, terwijl dat niet zou gebeuren wanneer de menselijke maat richtinggevend en doorslaggevend zou zijn bij het nemen van beslissingen. Vanuit die gedachten willen wij hetgeen de afgelopen periode bereikt is en hetgeen wij in deze resterende raadsperiode nog willen realiseren, beschouwen.

De problematiek rond de enorme vluchtelingenstroom uit oorlogsgebied gaat niet aan Westvoorne voorbij. Dat mag ook niet. Waar de Nederlandse gemeenten gezamenlijk voor een opgave staan, kan het niet zo zijn dat een gemeente in goede doen als Westvoorne aan de kant blijft staan. De 10 extra woningen die Westvoorne aan statushouders biedt, lijken in het licht van de totale opgave een bescheiden bijdrage, maar betekenen ook extra druk op onder andere participatiebudgetten, wachtlijsten voor woningen en begeleiding. We zullen in Westvoorne gezamenlijk een extra inspanning moeten leveren, om ervoor te zorgen dat de nieuwe inwoners snel als dorpsgenoten kunnen meedoen en bijdragen aan onze samenleving. De recente discussie heeft ons geleerd dat goede informatie aan onze burgers hierbij van essentieel belang is.

Een blik over de schouder en een blik vooruit
In het afgelopen jaar heeft de PW afscheid genomen van coalitiegenoot VVD, wat ook tot een afscheid van D66 heeft geleid. De twee lokale partijen Partij Westvoorne en Gemeentebelangen Westvoorne  hebben elkaar gevonden in een nieuw gevormde coalitie in de gezamenlijke wens om Westvoorne vooruit te brengen, als zelfstandige gemeente. De fracties werken op een prettige manier samen, zonder achteruit te kijken en met respect voor elkaars kwaliteiten.

Wat is er bereikt en wat gaan wij doen op het gebied van financiën en organisatie
Zorgdragen voor de menselijke maat binnen organisaties en systemen, betekent in de eerste plaats het gebruik van leesbare en begrijpelijke taal.
Door een begroting te maken op basis van beleidskeuzen, wordt duidelijk waarom er geld uitgegeven wordt. Tevens wordt daarmee voorkomen dat er onnodig allerlei potjes met gemeenschapsgeld gereserveerd worden voor ‘je weet maar nooit’. Om ervoor te zorgen dat ons gemeenschapsgeld goed geïnvesteerd wordt, zullen wij een amendement over investeringen in onze leefomgeving indienen.
De begroting is zeer goed leesbaar en er is door de focus op het collegeprogramma een duidelijke en overzichtelijke lijn aanwezig. Er is dan ook met betrekking tot het financiële rapporteringssysteem een enorme stap voorwaarts gemaakt. Daarnaast is de begroting niet alleen sluitend, maar is er voldoende financiële ruimte voor nieuw beleid. Ons weerstandsvermogen is uitstekend en laat daarnaast een verbetering tenopzichte van 2015 zien.

Met ‘Voortaan Voorne’ is een eerste stap gezet richting een ambtelijke fusie tussenHellevoetsluis, Brielle en Westvoorne.
Wij zijn een voorstander van ambtelijke samenwerking en wij staan zeker niet negatief tegenover een ambtelijke fusie. Wij hebben echter wel een aantal kritische vragen gesteld bij de uitkomsten van het onderzoek ‘Voortaan Voorne’.
Samenwerking met andere gemeenten is een manier om een aantal taken beter uit te voeren. Maar tot samenwerking zou pas besloten moeten worden wanneer heel duidelijk in beeld is wat de eigen kracht is, tot hoever die reikt en tot wat men niet zelfstandig in staat is. Veel gemeenten hebben daarom een ‘Beleidsnota verbonden partijen’ opgesteld. Westvoorne echter niet. Wij zullen daarvoor een motie indienen.

Wat is er bereikt en wat gaan wij doen op het gebied van zorg en welzijn
De participatiesamenleving vraagt van ons ‘dichtbij de burgers’ te staan en dat kan alleen als we hierin gestructureerd optrekken met inwoners, belangengroepen en professionals in onze gemeente. De Partij Westvoorne wil investeren in buurtnetwerken zodat mensen meer contact krijgen met elkaar. We zullen buurtinitiatieven steunen en daarvoor ruimte opnemen in de begroting. Nieuw mantelzorgbeleid wordt ontwikkeld en biedt kansen om mantelzorgers daadwerkelijk te ondersteunen. Mantelzorgers zijn vaak overbelast en de ervaring leert dat het moeilijk is om hulp te vragen.
We willen het mogelijk maken dat mantelzorgers bij acute problemen direct hulp kunnen inroepen en zonodig gebruik kunnen maken van een maaltijdvoorziening.

Er moet een innovatief en ambitieus aanbod van activiteiten komen voor jongeren in Westvoorne, waarin ruimte is voor talentontwikkeling. Deze activiteiten moeten aangeboden worden door mensen aan wie jongeren zich kunnen optrekken en die tot de verbeelding spreken. Dit kunnen jongeren zijn en/of inwoners van Westvoorne die hun passie willen delen, we denken aan ICT, techniek, sport etc. De PW verwacht meer ambitie van het jeugdwerk op dit gebied en dient een motie in om het jeugdwerk een specifieke opdracht mee te geven.
We moeten ons bewust zijn van het feit dat er mensen met beperkingen wonen in onze gemeente en goed kijken naar de toegankelijkheid in de dorpen voor dorpsgenoten en bezoekers met een (visuele) beperking. Voor de inrichting van de tweede fase Ruy zullen wij hierover een motie indienen op basis van de richtlijnen van agenda 22, maar u zult begrijpen dat wij dezelfde toegankelijkheid willen in onze  gehele gemeente, dus bijvoorbeeld ook bij de ontwikkeling van de Drenkeling.

Wat is er bereikt en wat gaan wij doen op het gebied van Ruimtelijke ordening
Een belangrijk bestuurlijk uitgangspunt van de Partij Westvoorne is dat plannen ontwikkeld moeten worden op basis van een visie. Daarom is er de eerste jaar van deze raadsperiode hard gewerkt aan het opstellen van visies. Dat heeft geresulteerd
in het een visie voor de dorpscentra Rockanje en Oostvoorne, een woonvisie en een omgevingsvisie voor ons totale grondgebied. Op basis hiervan zijn vervolgens een aantal nieuwe projecten van start gegaan, een aantal reeds lopende projecten soms in gewijzigde vorm opgepakt en verschillende beleidsnota’s opgesteld. Teveel om in deze enkele minuten spreektijd te behandelen, dus ik zal mij beperken tot het noemen van: de planontwikkeling van de twee brede scholen, regelingen met betrekking tot het gebruik van bijgebouwen en B&B, een gewijzigde afronding van de Ruy tweede fase, in samenwerking met burgers de ontwikkeling van Tintestijn en dievan het oude gemeentehuis Oostvoorne, de afronding van het slepende glasproject en een nieuw stedenbouwkundig plan voor de Drenkeling.
Voor Westvoornse en met name voor de ambtelijke organisatie is dit een enorme hoeveelheid projecten tegelijkertijd, dat beseffen wij, maar aan de andere kant is Rockanje echt aan de beurt en is het noodzakelijk om zorg te dragen voor passende
onderwijslocaties voor onze schoolgaande jeugd. Om dit alles op een zo kort mogelijke termijn te realiseren, zullen wij een amendement indienen waarmee voor deze projecten extra gelden beschikbaar gemaakt worden.

Tot slot
Met deze begroting heeft het college de financiële onderbouwing voor het beleid van de komende vier jaar aangeboden. De raad is nu aan zet om daar kritisch naar te kijken. Wij hebben gemeend een aantal moties en amendementen te moeten opstellen, niet omdat wij de begroting anders niet goed zouden kunnen keuren, maar omdat wij van mening zijn dat er een aantal zaken moeten worden toegevoegd, er zo hier en daar meer ambitie getoond zou kunnen worden, sommige zaken sneller gerealiseerd zouden kunnen worden en andere om meer onderbouwing vragen. Hierbij dien ik onze moties en amendementen in. In onze tweede termijn zullen wij die nader toelichten.

Namens de Partij Westvoorne dank ik u voor uw aandacht.

Pagina terug