Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Aan het bestuur van de Vereniging Verontruste Burgers Voorne

Archief Nieuws

Tinte, 8 maart 2016

Aan het bestuur van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne        

Betreffende:

- een reactie van de fractie van de Partij Westvoorne op twee geschriften van de secretaris van de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne, de heer J.J.M. Braat, inclusief twee bijlagen;

- het verzoek om deze reactie als ingekomen brief aan uw vereniging te behandelen.

Geacht bestuur,

Recentelijk heeft uw secretaris de heer J.J.M. Braat twee stukken geschreven waarin niet alleen flink uitgehaald wordt naar het huidige gemeentebestuur en met name naar de Partij Westvoorne, maar waarin ook een aantal pertinente onwaarheden staan.

De notitie bij ‘Vervolg aanpak Lodderlandsedijk’ is door J.J.M. Braat ondertekend als secretaris van de VVBV. 

Het stuk ‘Partij Westvoorne, de verkwanselaar van het landelijk gebied gaat onverdroten voort’ heeft hij blijkbaar op eigen titel geschreven.

Aangezien de heer Braat, als voormalig ambtenaar, goed op de hoogte is van regelgeving op het gebied van Ruimtelijke Ordening en van eerdere besluitvorming op dit gebied, mag van hem verwacht worden, dat hij uw vereniging juist en volledig voorlicht.

Dat doet hij echter niet. Wij willen niet ingaan op alle beweringen en aantijgingen, maar wij brengen hierbij slechts een aantal daarvan onder uw aandacht.

Bedrijfsverplaatsing Lodderlandsedijk

Met betrekking tot de zaak Lodderlandsedijk stelt de heer Braat ten onrechte, dat na vernietiging van het bewuste bestemmingsplan door de Raad van State er geen juridische gronden meer kunnen zijn om de gemaakte fouten te herstellen.

De eerdere grondruil (door Braat ‘compensatie’ genoemd) staat los van de huidige schade als gevolg van de sanering van zijn bedrijf. De heer Braat weet dat heel goed, maar hij kiest er blijkbaar voor om u hierover onjuist voor te lichten.

Zijn advies als secretaris van uw vereniging 'de zaak naar de geschiedenisboekjes verwijzen' kan, zoals de heer Braat weet, de gemeente veel geld kosten.

Zijn opmerking dat 'iedere andere burger neergesabeld en vergeten wordt' wekt bij ons de indruk, dat hier andere sentimenten spelen dan die ten behoeve van de bescherming van natuurgebieden. 

Politiek Café Westvoorne

In het stuk ‘Partij Westvoorne, de verkwanselaar van het landelijk gebied gaat onverdroten voort’, verschenen op de twitter account van Joke Nijman-Compter, schrijft de heer Braat onder andere:

‘Het de laatste decennia gevoerde ruimtelijke beleid van zorg voor een open landschap met respect voor landschappelijke en natuurwaarden is onder het huidige bewind niet meer veilig’. De heer Braat weet echter heel goed dat alle woningen die in de afgelopen periode in het landelijk gebied gebouwd zijn, het gevolg zijn van besluiten uit die laatste decennia. Er is door het huidige gemeente bestuur en dus door de huidige wethouder van de Partij Westvoorne geen enkel beleid ontwikkeld of toegevoegd waardoor er meer of grotere woningen gebouwd kunnen worden. Woningen konden en kunnen in het landelijk gebied gebouwd worden in het kader van:

1. Het glasproject (1 woning van 300 m2 voor de sanering van 5000 m2 glas + uitbreidingsrechten) en

2. Op basis van de Ruimte voor Ruimte regeling (1 woning van 300 m2 voor de sanering van 1000 m2 bedrijfsbebouwing).

3. Op basis van de Landgoederenregeling (conform Rijksbeleid).

Wij vinden het heel spijtig dat, hoewel wij uw bestuur uitgenodigd hadden voor ons Politieke Café, er niemand van het bestuur aanwezig was om deel nemen aan de discussie over het wonen in ons landelijk gebied. Nog spijtiger is het, dat de heer Braat het blijkbaar wel nodig achtte om daarover op deze negatieve manier te moeten schrijven.


Dit zo zijnde, vragen wij ons af of de gesprekken, die uw bestuur tegenwoordig op regelmatige wijze voert met onze wethouder over te ontwikkelen visies en beleidsvoorstellen, wel zinvol zijn. Uitgaande van wat uw secretaris over de Partij Westvoorne en haar wethouder schrijft, lijkt het ons logischer wanneer uw vereniging vrij en blij alle kritiek die zij op voorstellen en op onze partij heeft, naar buiten kan brengen, zonder daarbij gehinderd te worden door haar deelname aan het voortraject waarin die visies en voorstellen ontwikkeld worden. Aan de andere kant geloven wij, dat Westvoorne beter gebaat is bij een goede samenwerking tussen verschillende partijen. Daarom zouden wij graag met u willen spreken over het tot stand brengen van een voor beide partijen betere samenwerking.

De fractie van de Partij Westvoorne verzoekt u deze reactie op de twee geschriften van de heer Braat als ingekomen brief aan uw vereniging te behandelen en hem als zodanig te agenderen tijdens uw ledenvergadering in maart 2016.

Wij verzoeken u tevens de beide geschriften van de heer Braat, waarna wij in deze brief verwezen hebben, ter beschikking te stellen aan uw leden. Voor de volledigheid voegen wij beide als bijlage toe.

Wij zijn graag bereid een en ander verder mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,

namens de fractie van de Partij Westvoorne,

Emma van Blom

Fractievoorzitter Partij Westvoorne

Pagina terug