Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Informatieronde en raadsvergadering van resp. 8 en 15 mei 2012

Archief Weblog

Voor inhoudelijke zaken, zoals betogen, stemverklaringen, amendementen en moties van de Partij Westvoorne verwijs ik u naar de rubriek ‘Nieuws’ van de PW website. Een karrevracht vol, maar we streven er nu eenmaal naar om volledig en nauwkeurig te zijn in alles wat we doen. Aan u de keus om te openen en te verteren wat u wilt. In dit weblog zal ik proberen om een beetje een overkoepelend relaas neer te leggen van de hoogte- en de dieptepunten van beide avonden. Misschien geeft het u een leidraad om te bepalen over welk onderwerp  u nog graag eens wat meer details tot u zou willen nemen. Het wordt weer geen pannenlap, ennetje niet vergeten beste Leendert, maar doe je voordeel er mee zou ik zo zeggen.    

Over de geluidsmeetpost in Oostvoorne zal ik nog eens een kleine observatie schrijven, waarin ik zal proberen uit te leggen dat we met een brom zitten in Oostvoorne, en bij Noorden wind tegenwoordig ook Tinte en Rockanje, waar in theorie wel degelijk iets aan te doen zou zijn. De twee vertegenwoordigers van DCMR hielden een eerlijk en technisch goed verhaal, maar ik denk toch dat een andere aanpak van alle stakeholders tot aanzienlijk betere resultaten zou kunnen leiden. Ik heb niet voor niets mijn eerste jaren bij de Koninklijke een opleiding gehad in vermindering en bestrijding van geluidshinder.

Het onderwerp de actualisatie van het hondenpoepbeleid kwam zowel in de informatieronde als tijdens het debat in de raad aan de orde. Laten we hopen dat de raad volgende week besluit om een poepzuiger aan te schaffen. Huren of kopen maakt ons niet uit. Als’ie er maar komt. Helaas blijven het college en de heren van D66 en CDA volhouden dat opruimen geen goed idee is, tegen alle wetenschappelijke onderzoeken in. Notoir dwarsliggen, noem je dat geloof ik. We zijn het met de PvdA eens dat hondenbezitters hun eigen poepzakjes kunnen en moeten kopen. Om daar 20.000 euro per 3 jaar aan uit te geven lijkt ons geen goed idee. Leg dat geld maar bij de vakleerkrachten gymnastiek in onze gemeenten! Overigens is hiermee de hondenpoep in onze kernen wel min of meer afgerond, maar over de losloopgebieden in het buitengebied wordt met geen woord meer gerept. Ander onderwerp, andere wethouder en je zou bijna zeggen dus geen goed resultaat…

Over het project ‘Buurt bestuurt’ zou ik heel kort willen zijn. In deze lastige economische tijden waarin elke overheid terecht of onterecht brult dat er bezuinigd moet worden, zou ik dit onderwerp maar eens even op de plank laten liggen. En om te beginnen zou ik willen voorstellen dat in de eerste plaats alle actiepunten, die de wijkveiligheidsplannen voor Rockanje, Oostvoorne en Tinte  een aantal jaren geleden opleverden, afgehandeld gaan worden. Ook daarbij was ‘de buurt’ sterk betrokken, maar het is sindsdien wel opvallend stil geworden rond alles wat er zou gaan gebeuren… We zullen dat nog eens oprakelen.

Dan komen we aan de wat zwaardere onderwerpen toe. En dus aan de raadsvergadering van 15 mei. Het vaststellen van de agenda ging redelijk vlot. Het door de PW aangevraagde extra debatje bij ‘de verkoop van het Woonbedrijf’, omdat wij vreesden dat er wel eens sprake van ongeoorloofde staatssteun zou kunnen zijn, werd eerst even, zoals de coalitiepartijen dat zo graag doen als de PW iets verzoekt, geparkeerd, maar later in de race konden ze het toch niet tegenhouden. En dus legden we uit, dat wij denken dat het college verzuimd heeft om de waarde van de gronden waarop alle huizen gebouwd zijn niet in de totale waardebepaling zijn meegenomen, zodat de vraagprijs zo’n 60 miljoen euro te laag ligt. Merkwaardig toch als je roept geld nodig te hebben, nadat je overigens eerst gezegd hebt dat de verkoop noodzakelijk is in verband met een naderende herindeling…, dat je genoegen neemt met een marginale winst en dat je dus potentieel 60 miljoentjes laat liggen… Wat kan daar nou toch achter zitten, vraagt elk normaal logisch denkend mens zich dan toch af?! Dat kan je dat mens niet kwalijk nemen, ja toch, niet dan!? Om dan te antwoorden dat alle tot nu toe verkochte gemeentelijke woonbedrijven dezelfde methode gevolgd hebben, is wat ons betreft niet goed genoeg. Ons amendement verschaft een oplossing door de gronden niet mee te schenken bij de verkoop maar ze te behouden en ze in erfpacht uit te geven. Eenvoudig, elegant, logisch, zou je zo zeggen, maar het college en de coalitie (CC) wensten er geen woord aan vuil te maken. Luister het maar eens na op de gemeentelijke website. D66 zag geen nieuwe feiten… huh?!... VVD wilde gewoon nu besluiten… GBW vond het een truc waar de huurder de dupe van zou worden…huh!?... CDA wilde verder en besluiten… Geen zinnig argument, geen enkele poging tot een intelligente discussie. Weer geheel en al in de categorie ‘wij gaan ons standpunt niet meer veranderen want het heeft nu al zo lang geduurd en we moeten verder’. Ik had even een visioen van een stoet zombies die achter elkaar aanwaggelen.

De PvdA herkende en erkende de nieuwe feiten, maar stemde vreemd genoeg vervolgens mét de coalitie tegen het PW amendement. Het raadsvoorstel werd daarna met 8 tegen 7 aangenomen. De tender kan dus uit, maar het laatste woord is er nog niet over gezegd, denk ik zo maar. Wat dacht u?! O ja, nog een aanradertje: luister eens terug naar het antwoord van Ies Klok op de vraag of hij nu antwoord kon geven op de eerder gesteld en niet beantwoorde vraag ‘waar in de randvoorwaarden sprake is van verbetering t.o.v.de huidige situatie’… Bij agendapunt 6 Vaststelling besluitenlijst 17 april 2012. Veel gezwatel, maar weer geen antwoord, beste lezers, een wethouder onwaardig…

De zwaarste lading kreeg, denk ik, ‘het bijstellen uitvoeren Glasbeleid door fasering’. Ik schrijf het G-woord maar met een hoofdletter. Om het een beetje meer cachet te geven, want op zich is dit beleid natuurlijk droe-oe-oevig. Zeven jaar geleden gestart, ruim tien miljoen pegels ‘down the drain’, nog geen spie opgebracht, twee miljoen euri subsidie al laten lopen en er zit nog geen schot in. Voor de tweede keer werd het raadsvoorstel, nadat in de vorige raad al werd verworpen met 7 tegen 7, verworpen. De stemmen staakten, zo heet dat dan. Alom verwarring, ontsteltenis en zelfs paniek bij CC, maar zo werkt dat in een democratisch bestel. Het liep dus anders met het besluit dan het college en de coalitie verwacht hadden. Ze waren er gemakshalve maar vanuit gegaan dat onze Jeroen Noordermeer niet mee zou stemmen. Dat had hij immers bij eerdere glas-aangelegenheden ook niet gedaan. Wat ze even vergeten waren (want daarvoor moet je natuurlijk wel je stukken goed lezen!), was dat deze bijstelling helemaal niet om nieuw beleid of om het vaststellen van een bestemmingsplan ging maar om het repareren van een financiële ondeugdelijke onderbouwing.  Jeroen Noordermeer heeft daar totaal geen persoonlijk belang bij. Hij heeft wel, zoals altijd, te maken met zijn politieke verantwoordelijkheid. Hij vond en vindt, net als de hele fractie van de Partij Westvoorne en net als de fractie van de PvdA, deze financiële bijstelling onverantwoord.

En dan nog even dit. De vijfhonderd keer dat de goede ideeën van de Partij Westvoorne met 8 tegen 7 werden weggestemd de afgelopen twee en een half jaar, hebt u onze fractie toch ook niet op en neer zien draven door de raadszaal, alles en iedereen storend, briefjes rondstrooiend en de voorzitter door lichaamstaal aansporend om te schorsen? Een beschamende vertoning en een demonstratie van hoe klein en kinderachtig je kunt worden als je een keer het onderspit delft. Wordt ongetwijfeld vervolgd en wij zijn benieuwd hoe, terwijl wij er voor blijven staan dat tuinders en burgers hier niet de dupe van gaan worden. Want laten we eerlijk zijn: het is gewoon een slecht plan dat al die jaren op tafel heeft gelegen en over enige vorm van beleid kan toch al helemaal niet gesproken worden… Ook de twee PW moties, zoals we er al vele eerder hebben gelanceerd om het Glas project te verbeteren, werden met 7 tegen 7 verworpen.   

Over agendapunt 9 ‘Bestemmingsplan Actualisatie Landelijk Gebied Westvoorne 2011’ zal ik proberen kort te zijn. De Partij Westvoorne stemde tegen omdat dit een halfslachtig actualisatie is en wel om de simpele reden dat elke visie in dit verhaal ontbreekt. Lees verder de stemverklaring onder ‘Nieuws’ en werp als u tijd heeft en blik op de door ons ingediende moties ‘Waar een Wil is, is een Weg’ en ‘Ruimte voor Recreatie’. Ook deze werden weer door de coalitie van tafel geblazen. Het gelamenteer en gelabbelak van het college rond de N496 en specifiek rond de in voortuinen van burgers aan te leggen rotondes, verdient wel even uw speciale aandacht. Zo meent men om te moeten gaan met de veiligheid en het woonplezier van onze inwoners.  
De debatten over de onderwerpen ‘Woningbouwlocatie De Rots’ en ‘Afwaardering niet in exploitatie genomen gemeentelijke gronden 2011’ verdienden op zijn zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs. Ook hierover vindt u meer gedetailleerde informatie onder ‘Nieuws’. Wat betreft De Rots zou ik het volgende willen zeggen:
Jaren geleden verwierp Rockanje (HRL) het ‘te hoge bouwplan’. Daarna nam Klok de locatie over van de projectontwikkelaar voor een gigantisch bedrag. De meerderheid van een burgerparticipatie werkgroep is nu met een mooi plan gekomen. De omwonenden stemmen in, maar Klok drukt een alternatief, wederom ‘een ‘hoog bouwplan’ door omdat het zogenaamd meer zal opbrengen. Het is al wel duidelijk dat alle coalitiepartijen die de aankoop indertijd goedkeurden, omdat er absoluut ‘grondgebonden laagbouw’ moest komen, nu door Klok omgeturnd zijn en de omwonenden van De Rots niet zullen geven wat ze willen.
Zo gaat dat met dit CC, beste mensen. Ze kunnen het in 2010 van de PW gejatte woord burgerparticipatie wel op de mesthoop gooien. En Rockanje is nog steeds niet aan de beurt, maar krijgt weer eens een stevige beurt…

Het feit dat het financiële verlies op dit project nu al gestegen is naar 1,3 miljoen euro (en volgens ons nog verder zal stijgen), terwijl Ies Klok op 21 juni 2011 theatraal beweerde dat het nooit boven  de 1 miljoen euro zou komen, noopte ons tot het indienen van een motie van wantrouwen. Ook dat is de moeite om nog eens te beluisteren en te horen hoe hij zijn excuses aanbiedt en zijn spijt betuigt, maar daarna doodgemoedereerd blijft zitten. Je hebt kerels en potloden…  Wat een afgang voor deze brokkenpiloot.
Wat betreft de afwaardering van niet in exploitatie genomen gronden geeft het college er blijk van geen visie te hebben, niet over een creatief vermogen te beschikken en alleen maar, zoals Dukker van de VVD dat eenvoudig stelde, alleen maar blij is dat het in deze gemeente om veel kleinere bedragen gaat dan anders… Een verdere discussie was niet mogelijk en ook wethouder Van Lith draaide op de door de PW gestelde vragen en voorstellen telkens hetzelfde singeltje af: we gaan gewoon afwaarderen en kijken of we in plaats daarvan plannen kunnen maken en geld kunnen verdienen, daar doen we even niet aan.

De discussie over de Windmolens langs de Slufter, die als agendapunt 17a werd ingevoegd op verzoek van de Partij Westvoorne, was ook weer een niet-gebeurtenis. De demarcatielijn tussen Havenbedrijf en gemeente Westvoorne mocht volgens de coalitiepartijen rustig overschreden worden. En wethouder Klok vond voornamelijk dat we trots moesten zijn op de goede verstandhoudingen met datzelfde Havenbedrijf en dat we ook ons steentje moeten bijdragen…De hertog van D66 deed zoals gewoonlijk nog wat quasi wetenschappelijk uitspraken daarbij alles uit het verband rukkend en toen was ook dit gesprek weer te einde… Eerder had ik het over zombies, nu kwam de gedachte aan een dood paard en trekken bij me op… Sjonge, jonge, jonge, wat moet je hier toch mee.

Om met een positieve observatie te eindigen: hulde aan de mensen die de Structuurvisie Tinte hebben opgesteld. Een prima stukje werk met alle mogelijkheden voor Tinte op een rijtje. We zullen samen met de inwoners van Tinte, die in grote getale hebben meegedacht, doorgaan in juni van dit jaar. 
 
Rien Huisman
Pagina terug