Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

tweede termijn Algemene Beschouwingen 2019

Nieuws

Tweede termijn Algemene Beschouwingen 2019

Reacties van de Partij Westvoorne op de andere fracties

Ik  zal kortmogelijk ingaan op hetgeen de VVD stelt over het terugdraaien van de in de vorige raadsperiode gemaakte afspraak over omgang van de reserve potten. Gelden waarvoor geen directe plannen zijn, zouden volgens die afspraak moeten terug vloeien in de algemene reserves.

Wij, maar ook de VVD, heeft destijds besloten een heleboel reserve potten op te heffen, omdat het volstrekt onduidelijk was waarvoor de gelden die daarin zaten gebruikt werden. Controle op het gebruik daarvan door de raad is namelijk heel moeilijk omdat er heel gemakkelijk geschoven kan worden met potten. Of er op het ene project een tekort was en of dat met een potje voor een ander project aangevuld werd, wisten wij niet, want die potjes waren allemaal al goed gekeurd door de raad en dat hoefde dus niet nog een keer. Alleen gelden die aan de algemene reserves onttrokken worden, moeten door de raad goedgekeurd worden. Tegelijkertijd werd toen ingevoerd dat er scherp begroot zou worden, d.w.z. dat er niet van te voren al b.v. 20 % meer begroot werd dan nodig. Dat houdt dus wel in dat er vaker bij de raad voor extra geld aangeklopt zal worden als er tekorten optreden, maar ook dat er minder gemakkelijk met het overschrijden van budgetten omgegaan zal worden, want het is nooit leuk om daarvoor weer bij de raad aan te moeten kloppen.

Wij denken nog steeds dat het goed is dat geld wat niet direct nodig is, in de algemene reserves zit en niet in een reserve potje wat mogelijk niet of ergens anders voor gebruikt gaat worden. 

Over een ander punt zijn wij het eens met de VVD, namelijk over de wijze van de begrotingsbehandeling. De uitgeklede manier waarop dat nu gebeurt doet ook volgens ons geen recht aan het belang van de begroting en de bijbehorende algemene beschouwingen.  Dankzij ons is er nu overigens nog een piepklein eerste betoogje overgebleven, want als het aan andere fracties gelegen had (inclusief die van de VVD) , was de hele eerste termijn schriftelijk afgedaan.

Verder willen ingaan op wat door verschillende fracties gezegd wordt over cultuur, verenigingen en onze dorpscentra, in het licht van de mogelijke  ontwikkelingen in De Man.

GBW zegt daar onder meer over:

‘Het belang van het behoud van een eigen culturele identiteit van onze drie kernen staat bij GBW als lokale partij met stip op 1’ en ‘De culturele identiteit van onze kernen komt mede tot uitdrukking in een bloeiend en actief verenigingsleven. (…) Het moet mogelijk zijn voor verenigingen zich binnen de kernen te blijven vestigen, ondanks de bezuinigingen die momenteel voor de accommodaties aan de orde zijn’.

De PvdA stelt:

De PvdA heeft altijd gezegd dat accommodaties er voor de burgers zijn en best iets mogen kosten. Wij hebben echter gezien dat het aan het beheer van genoemde voorzieningen schort. Voorstellen die de bezuinigingen teweeg kunnen brengen moeten altijd zodanig behandeld worden dat het belang van de  gebruikers voorop staat. Als de Driehoek leeg komt is dit een goede locatie voor woningbouw’.

En dit is wat het CDA daarover zegt:

‘Kunst, cultuur en sport zijn van onschatbare waarden voor onze samenleving. Zo heeft het een prioriteit om de drie M’s nieuw leven in te blazen en alle buitenaccommodaties naar een verantwoord niveau te tillen. Dit vraagt niet om bezuinigingen maar wel om beleid ten aanzien van de efficiency en verhoging van inkomsten door meer activiteiten die wel betaalbaar moeten blijven voor alle verenigingen en stichtingen’.

D66 zegt er o.a. en nogal cryptisch over (ik lees het maar even voor zoals het er staat):

“Bij aanvang van deze periode is het college ook duidelijk met de boodschap erin gegaan om de diverse gemeentelijke faciliteiten – waaronder de drie m’s- verder te professionaliseren. Dit zou een kostenreductie met zich mee kunnen brengen of wellicht zelfs een opbrengst verhogende maatregel kunnen bekomen.

D66 heeft wel bemerkt dat door de verantwoordelijk wethouder met name op de achtergrond maatregelen worden genomen die de geest van deze opdracht hebben. D66 juicht dit toe en ziet de professionaliseringsslag met vertrouwen tegemoet”.

Wat vier van de vijf coalitiepartijen hierover zeggen klink allemaal heel welwillend richting de verenigingen en de culturele activiteiten in onder meer De Man.

Het staat echter in schril contrast tot hun advies aan de wethouder (in een besloten vergadering) om de mogelijkheid te onderzoeken het Zeemanshuis meer ruimte te gunnen in De Man. Hetgeen varieert van het alleengebruik van de bovenverdieping tot het gebruik van het totale gebouw. Er wordt zelfs over verkoop van De Man aan het Zeemanshuis gesproken. Om dat mogelijk te maken zouden de huidige huurders naar de Driehoek moeten verhuizen.

Mijn vraag aan GBW is: hoe rijmt u uw uitspraken over het behoud van culturele identiteit van onze kernen en de mogelijkheid voor verenigingen om zich binnen de kernen te blijven vestigen met het advies dat u gegeven hebt aan de wethouder over het gebruik van De Man door het Zeemanshuis?

En van de PvdA zou ik graag willen weten waarom zij in haar Algemene Beschouwingen zegt dat: ‘Als de Driehoek leeg komt dit een goede locatie is voor woningbouw’, maar eerder instemde met het voorstel van de wethouder (in diezelfde besloten vergadering) om de verenigingen onder te brengen in de Driehoek, zodat het Zeemanshuis in De Man kan?

Van het CDA zou ik willen weten of de uitspraak : “Zo heeft het een prioriteit om de drie M’s nieuw leven in te blazen en alle buitenaccommodaties naar een verantwoord niveau te tillen” inhoudt dat het Zeemanshuis het nieuwe leven in De Man wordt?

Eerlijk is eerlijk, hetgeen D66 erover schrijft, is in ieder geval niet in strijd met hun advies over het gebruik van De Man door het Zeemanshuis en als gevolg daarvan het verdwijnen van de verenigingen uit De Man.

Mijn vraag is echter wel: Juicht D66, zoals zij zegt, dit nu echt toe?

PW reactie op IBW:

Er zijn door IBW in hun algemene beschouwing een heel aantal vragen gesteld aan het college over de begroting en wij zijn (net als zij) benieuw naar de antwoorden op die vragen.

Pagina terug