Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Inspraak VROM 9 april 2009

Archief Nieuws
VROM 9 april 2009
Inspraak bij agendapunt 6 ‘Eerste deel Uitvoeringsstrategie Tinte’


“Waarom de moeite genomen om weer in te spreken?”, heb ik mijzelf afgevraagd.
Eigenlijk niet omdat ik verwacht, dat het iets aan de besluitvorming zal veranderen. De coalitie zal de gelederen ongetwijfeld, zoals zij steeds doet, gesloten houden. Of zij de consequenties van wat zij goedkeurt overziet en of zij eigenlijk wel begrijpt wat er in dit rapport van Agrimaco staat, waag ik zo langzamerhand te betwijfelen. Ik spreek in, omdat de kans groot is dat Zorgen om Tinte uiteindelijk naar de Raad van State zal moeten om gehoord en begrepen te worden. Daar zal dan ook opgebracht worden, dat wij keer op keer ingesproken hebben en dat wij ons uiterste best gedaan hebben om de raad volledig en juist te informeren over onder meer de financiële onhaalbaarheid van deze Gebiedsvisie Tinte en daarin besloten de onaanvaardbare financiële risico’s  die de gemeente hiermee loopt.
   
Wat staat daarover nu in dit Deel A van de Uitvoeringsstrategie en vooral wat staat daar niet over?

Er staat in dit zoveelste rapport over de gebiedsvisie wederom niets over de haalbaarheid, terwijl daarvoor recentelijk een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld is. In de doelstelling van de uitvoeringsstrategie deel A (pagina 6) wordt gesteld, dat de uitvoeringsstrategie moet aangeven welke middelen (financieel en instrumenteel) moeten worden ingezet. Van het aangeven van die financiële middelen is duidelijk niets terecht gekomen. Er wordt dus niet aan de eigen doelstelling van deze uitvoeringsstrategie voldaan. Sterker nog, dat blijkt ook helemaal niet de bedoeling te zijn, want er wordt elders gesteld (pagina 5), dat de financiering pas in de volgende fase aan de orde gesteld zal worden.
Er is wel een piepklein financieel paragraafje (pagina 9), waarin allerlei financiële balletjes opgegooid worden, zonder dat duidelijk wordt of die balletjes te gebruiken zijn. Agrimaco stelt dat de gemeente heeft aangegeven dat het maximaal aan te wenden budget € 2,7 mln. bedraagt. Dit is inclusief de eventuele kosten voor afkoop van de 83 ha papieren glasrechten van de 29 ‘lege glaslocaties’. Wanneer er 83 ha gekocht moet worden voor 2,7 miljoen komt dat neer op € 3,75 per m2 en daarmee is dat geld dus echt wel op. Van de provincie wordt gelukkig ook nog een bijdrage verwacht. Al is niet bekend of die ook echt komt en ook niet om hoeveel geld dat gaat.

Het was overigens geen echte verrassing, dat er niets over de financiële haalbaarheid in stond. Het plan is gewoon niet haalbaar, dus wat moet je dan? Het volgende statement op pagina 14 luidt, en schrikt u niet: ‘het proces moet nog dit jaar ‘onomkeerbaar gestart worden’ en dat dus ondanks het feit dat er nog steeds geen haalbaarheidsstudie gedaan is. Hoe er precies onomkeerbaar gestart moet worden, wordt niet vermeld. In ieder geval wordt niet aangegeven dat het langs de weg van een bestemmingsplanprocedure zal zijn. Ik vrees derhalve, dat het zal plaatsvinden door het aangaan van bindende overeenkomsten met derden. Hoe meer bindende afspraken er liggen en hoe meer geld er vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan uitgegeven wordt aan dit plan, hoe moeilijker het wordt om dit proces nog te stoppen. Dat lijkt nu de tactiek te zijn.
         
Ook een verrassing is het verschil in behandeling van tuinders in het intensiveringsgebied en tuinders uit het buitengebied. Let u goed op, dit staat er op pagina 7:
- indien tuinders in het buitengebied op eigen initiatief glas met de bestaande RvR regeling saneren, dan mag dit areaal glas in Tinte niet herbouwd worden;
-  indien in Tinte investerende tuinders glas saneren in het buitengebied, wordt deze operatie ondersteund door het verlenen van een nader te bepalen aantal woningbouwkavels, al dan niet te ontwikkelen door de gemeente (gemeentelijke woningbouwcompensatie variant) en mogen de in Tinte investerende tuinders het door hen in het buitengebied gesaneerde glasareaal in Tinte terugbouwen;
Daar kan toch echt geen sprake van zijn volgens ‘Zorgen om Tinte’. Los van het feit dat een dergelijk verschil in behandeling gewoon onethisch is, is dit in strijd met de RvR regeling. Bij gebruikmaking van die regeling mag er geen glas herbouwd worden. Daarbij is er ook sprake van gemeentelijke subsidiëring, in de vorm van zogenaamd saneringsgeld, van tuinders in het IG teneinde hun collega’s uit het buitengebied uit te kopen.
Misschien denkt Agrimaco/college, dat ze dit idee bij de raadsleden kunnen verkopen, maar er zijn voldoende burgers en burgerorganisaties, die heel goed van de wettelijke mogelijkheden en regels op de hoogte zijn. Deze zogenaamde toepassing van de RvR regeling gaat echt niet lukken.

Het hiermee samenhangende idee over het ‘in leven roepen van glasrechten’ en ‘verhandelbare glasrechten’ ook niet.
Agrimaco zegt daar op pagina10 het volgende over:
Bij toekenning van woningen op grond van de RvR regeling kan de gemeente de glasrechten (van het gesloopte glas) activeren. Deze glasrechten kunnen te gelde worden gemaakt door die weer uit te geven voor bouw van glas in Tinte. De hiermee verkregen opbrengsten dienen dan als kostendrager voor de inrichting van Tinte.
Dat zit dus volgens Agrimaco zo: de investerende tuinder uit het IG Tinte koopt glas in het buitengebied, sloopt dat, ontvangt het RvR geld voor de sanering (± 2 ton per 1/2 ha) en bouwt vervolgens nieuw glas in Tinte.
Maar, zo is de RvR regeling niet bedoeld. De RvR regeling gaat uit van sanering van glas en de bouw van compensatiewoningen voor die sanering. Punt. Wat hier voorgesteld wordt is geen sanering maar verplaatsing van glas (in het buitengebied saneren en in Tinte weer opbouwen) plus de bouw van woningen waarmee die ‘investerende’ tuinder gesubsidieerd wordt. Ik denk dat er wel meer ondernemers zijn die op die manier zouden willen investeren!

Tot Ziens bij de Raad, vanwege dit dossier waarschijnlijk van State en dan zal Westvoorne waarschijnlijk tot over de oren in de schulden zitten.     
 

Namens Zorgen om Tinte,
Emma van Blom
 
Pagina terug