Duinen omg Kreekpad.jpeg

Nieuws

    26-10-2021

Westvoorne, word wakker 3

Archief Nieuws
WESTVOORNE, WORD WAKKER!
 
Wat gebeurde er in de Westvoornse politiek in april?

Gesprek tussen college en burgers over bestuurskracht Westvoorne
Een aantal Westvoornse burgers hebben de heer Franssen, Commissaris der Koningin in Zuid-Holland een brief gestuurd naar aanleiding van zijn bezoek aan onze gemeente op 19 juni 2008, waarin over het thema ‘bestuurskracht’ gesproken werd. Onder ‘bestuurskracht’ wordt verstaan de mate waarin en de wijze waarop gemeenten zelfstandig lokale taken en regionale opgaven realiseren. Gemeenten zijn bestuurskrachtig als zij hun wettelijke taken naar behoren uitvoeren, de dienstverlening aan de burger op orde hebben en voldoende capaciteit inzetten voor belang-rijke lokale en regionale opgaven.
Een van de brieven aan de heer Franssen werd mede ondertekend door een groot aantal leden van de Partij Westvoorne. De brief betrof kritiek maar vooral bezorgdheid over de bestuurskracht van Westvoorne. Wij schreven aan de heer Franssen daarom onder andere het volgende: “Wij wonen in een kleine, mooie gemeente, welke, volgens ons, prima bestuurbaar zou moeten zijn. Onze kritiek moet derhalve gezien worden als opbouwend. Het, in geval van samenvoeging opgaan in een groter verband, brengt het gevaar met zich mee dat de “eigenheid” van onze gemeente ondergeschikt wordt gemaakt aan een groter geheel. Daarom zouden wij graag zien dat er, in plaats van nu het proces  van samenvoeging te starten, gewerkt gaat worden aan werkelijke verbetering van de bestuurskracht van de gemeente Westvoorne”.
De Commissaris van Koningin oordeelde dat het wenselijk zou zijn, dat het college een gesprek met de briefschrijvers aan zou gaan. Dat gesprek vond uiteindelijk plaats op 13 oktober en zeven weken later ontvingen de deelnemers aan het gesprek daarvan een verslag, dat een slechte afspiegeling was van het gevoerde gesprek. Aangezien dat niet bepaald als hoopvol voor een verbetering in de communicatie tussen gemeentebestuur en burgerij ervaren kon worden, werd besloten de raad hierover in te lichten. Dat leidde er uiteindelijk (bijna een jaar na het bezoek van Franssen!) toe dat het verslag van het gesprek college/burgers op de agenda van de commissie ABZM kwam te staan. Indien u het  door de gemeente gemaakte verslag en het commentaar van de burgers daarop wilt lezen, kunt u dat vinden op de website van de gemeente Westvoorne (ga naar www.westvoorne.nl > gemeente > vergaderdata > Commissie ABZM > archief> 06-04-2009).
Alle fracties verlangden van de burgemeester nadere uitleg over, zoals de heer Laaij van de VVD het verwoordde “het niet benutten van een kans die geboden werd om de bestuurskracht te vergroten”. Het letterlijke antwoord van de burgemeester daarop was: “ Er zijn zoveel kansen te benutten, dat hangt niet van dit gesprek af. De verschillen in opvatting tussen die burgers en het college zijn wel erg groot. Er moet respect zijn voor de ander; daar heb ik wel eens moeite mee; ook met de kranten”.
Na aandringen van de verschillende fracties, zegde de burgemeester toe te zullen werken aan een vervolggesprek. Dat wachten we nu maar weer af.
Moeite met de kranten
Niet alleen de burgemeester heeft moeite met de kranten. Ook het raadslid Rehorst (Gemeentebelangen) heeft dat, getuige zijn artikel over de publicaties van de Partij Westvoorne. Rehorst is van mening dat wij met steun van het weekblad Westvoorne proberen de publieke opinie naar onze hand te zetten en dat wij ons schuldig maken aan “financieel goedkope” partijpropaganda.  Eerst maar even een taalkundige correctie: “financieel goedkoop”  valt in dezelfde categorie als een “dubbel openslaande porte-brisé deur” en is taalkundig dus gewoon incorrect. En nee, wij proberen niemand naar onze hand te zetten, wij geven slechts onze mening over het reilen en zeilen van de Westvoornse politiek en wij brengen het handelen van onze locale politici onder de aandacht van de Westvoornse burgers. Dat het laatste niet gewaardeerd wordt door sommige politici zegt meer over hen en over hun politieke kwaliteiten dan over ons. En nee, wij verkondigen meningen niet als feiten, maar wij baseren onze meningen op feiten. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat wakkere Westvoornenaars heel goed in staat zijn hun eigen mening te bepalen.
Wij hopen dat Gemeentebelangen Rehorst er op zal wijzen, dat een democratie voor een groot gedeelte afhankelijk is van persvrijheid en dat een opiniepagina, waarin een ieder zijn of haar visie op de actualiteit bekend kan maken, daartoe een middel is. Wij rekenen er dan ook op dat Gemeentebelangen afstand zal nemen van deze poging tot censuur. Van een partij die het belang van de gemeente (waarmee zij hopelijk niet het gemeentebestuur, maar de burgers bedoelen) zegt te behartigen, verwachten wij tevens dat zij van de krant met de gemeentepagina zal vragen in het vervolg ook politiek kritische artikelen te plaatsen die momenteel stelselmatig geweigerd worden. En ja, dat is heel slecht voor de democratie in Westvoorne.
Herinrichting Raadhuislaan Rockanje
“Hoera, het is zo ver, eindelijk een opknapbeurt voor de Raadhuislaan!”  wilden alle raadsleden roepen. Tot een van de bewoonsters insprak. Zij deed dit tijdens de raadsvergadering, omdat de betrokken ambtenaar haar gezegd had vooral tijdens de raadsvergadering in te spreken, terwijl deze ambtenaar toch had moeten weten dat de besluiten dan al genomen zijn en het daarom veel beter is tijdens commissievergaderingen in te spreken, want die vinden plaats vóór de besluitvorming.
Tot verbazing van de inspreekster werd er op de informatieavond voor de bewoners en ondernemers, waarbij vermeld stond dat deze betrokken zouden worden in de besluitvorming, niet gevraagd naar hun ideeën of suggesties, maar lagen er reeds twee herinrichtings-varianten op tafel. Ze konden dus kiezen uit die twee en dat was het. Van enige inspraak was geen sprake meer. Aanvullende suggesties (de inspreekster had er verschillende over o.a. veiligheid, parkeren, fietsenstalling en overlast) werden van tafel geveegd. Kiezen uit de twee varianten en een enquête invullen, meer was niet mogelijk.
De Partij Westvoorne maakt zich ernstige zorgen over deze wijze van communicatie met de burgers. Dit is namelijk geen schoonheidsfoutje, maar een terugkerend verschijnsel. Bij de visieontwikkeling voor het glasintensiveringsgebied Tinte ging het net zo. Er lagen al varianten op tafel. Een groot aantal deelnemers was zeer ontevreden over het zogenaamde ‘interactieve ontwerpproces voor Tinte, maar de gemeente wil dat kennelijk niet weten, want zij weigert dat proces te evalueren. Met de visieontwikkeling Westvoorne gaat het niet anders. Ook daar liggen drie economische modellen waaruit gekozen kan worden. Burgers een keuzemenu voorleggen heeft niets met het betrekken van burgers in besluitvormingsprocessen te maken. Wij zijn van mening dat burgers bij het begin van een ontwikkelingsproces betrokken moeten worden. Dan kunnen ideeën en suggesties ook werkelijk meegenomen worden in een ontwerp.
Wat wij bovendien betreuren is dat er een plan gemaakt wordt voor de Raadhuislaan, zonder de omgeving daarin te betrekken. De Business Club Westvoorne heeft recentelijk, als alternatief voor het gemeentelijke plan voor de locatie Kerkplein/de Toren, een ‘Ruimtelijke Gedachtegang betreffende het Dorps en Kerkplein in Oostvoorne’ gepresenteerd. Daaruit sprak wel een visie op de totale omgeving. Waarom vraagt het college de Business Club niet ook voor Rockanje en Tinte een ruimtelijke visie op te stellen, in plaats van alsmaar met ad-hoc oplossingen te komen, die het aanzien van onze dorpen beslist geen goed doen?
Beste burgers van Westvoorne, uit de presentatie van de Business Club blijkt dat de inwoners graag hun expertise ter beschikking stellen aan de gemeente. Laat het bestuur van Westvoorne daar dan dankbaar gebruik van maken. De Partij Westvoorne vindt, dat het zo als het nu gaat in ieder geval niet kan. Westvoorne, word wakker!

Partij Westvoorne,
de partij voor en door Westvoorne
Voor informatie: emmavanblom@xs4all.nl en 0181-411150
 
Pagina terug