Duinen omg Kreekpad.jpeg

Partijprogramma

    26-10-2021

Partijprogramma Partij Westvoorne

1. Partij Profiel Partij Westvoorne

- De Partij Westvoorne is een open politieke partij die staat voor kennis, durf en veerkracht en die samen met burgers werkt aan een gezonde, groene en veilige leefomgeving.

2. Visie ontwikkeling

- Er wordt gewerkt vanuit breed gedragen visies, die goed doordacht en zorgvuldig omschreven zijn;

- genomen besluiten zijn goed onderbouwd en er is sprake van een transparant besluitvormingsproces;

- deze visies worden in samenwerking met burgers, belanghebbenden en vertegenwoordigers van het bestuur en de gemeentelijke organisatie ontwikkeld en gerealiseerd.

3. Ruimtelijke ontwikkeling

- Er wordt ingezet op behoud en versterking van de kenmerkende eigenschappen van ons landschap en onze dorpen;

- inwoners en bedrijven worden gestimuleerd om bij nieuwe ontwikkelingen de landschappelijke kwaliteiten als leidraad te nemen.

4. Natuur en landschap

- Om Westvoorne als groene, landelijke gemeente, aan de rand van het haven- en industriecomplex toekomstbestendig te maken, zal ons unieke landschap de richtlijn voor verdere ontwikkeling van onze gemeente zijn;

- de natuurlijke en cultuurhistorische waarde van ons landschap zal richtinggevend zijn bij nieuwe ontwikkelingen.

5. Milieu en duurzaamheid

- Voor een gezonde en groene leefomgeving zal voortdurend gewerkt moeten worden aan de kwaliteit  van bodem, lucht en water;

- wij anticiperen op de klimaatverandering en streven naar een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen;

- de zorg om een schone leefomgeving in de nabijheid van het haven- en industriecomplex vraagt blijvend om aandacht en inspanning;

- wij streven naar een energie neutrale gemeente per 2040.

6. Financiën

- De lasten voor de burgers worden zo laag mogelijk gehouden;

- wij willen een evenwichtige begroting die voldoende ruimte biedt voor lokale maatschappelijke investeringen.

7. Volkshuisvesting

- Er wordt ingezet op huisvesting voor alle doelgroepen in zowel de koop- als huursector;

- innovatie en creativiteit met betrekking tot het ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor jong en oud zijn wenselijk.

8. Zorg

- een ruimhartig en goed toegankelijk zorgbeleid zonder onnodige wachtlijsten of drempels;

- met elkaar zorg dragen voor sociale netwerken en samenwerkingsverbanden zodat goede zorg nu en in de toekomst gewaarborgd wordt.

9. Onderwijs

- Een leven lang leren is essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling en het blijven bijdragen aan de samenleving;

- zorg dragen voor goede onderwijsvoorzieningen voor jong en oud.

10. Kinderen, Jeugd en Jongeren

- Kinderen, jeugd en jongeren maken deel uit van onze samenleving en zij hebben recht op ruimte en respect;

- verbinding tussen jongere en oudere inwoners is van belang voor de sociale cohesie.

11. Ouderen

- In samenwerking met professionals structuren bieden voor zorg en aandacht voor ouderen;

- mogelijkheden bieden om ouderen zelfstandig te laten wonen, waarbij zo nodig ondersteuning geboden kan worden;

- zorg dragen voor een veilige leefomgeving.

12. Recreatie en toerisme

- Een balans zoeken tussen nieuwe recreatieve ontwikkelingen en het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van ons landschap;

- bij nieuwe ontwikkelingen zullen natuur, ruimte en kleinschaligheid leidende principes zijn, waar evenementen en activiteiten kunnen worden ingepast.

13. Verkeer en vervoer

- Er moet ingezet worden op een veilig netwerk van wegen en paden voor alle verkeersdeelnemers;

- er moet blijvende aandacht zijn voor een goed openbaar vervoer;

- de goede bereikbaarheid van de regio is erg belangrijk.

14. Openbare orde en veiligheid

- De overheid dient zorg te dragen voor een veilige leefomgeving;

- er moet ingezet worden op preventie en handhaving, waarbij de inzet van BOA’s mogelijk gemaakt moet worden;

- prioriteiten kunnen van jaar tot jaar verschillen, daarom moet er altijd ruimte zijn om inzet van organisaties, mensen en middelen aan te passen.

15. Bedrijven

- De ontwikkeling van kleinschalige, hoogwaardige, schone bedrijven ondersteunen;

- de herstructurering/opschoning en landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen stimuleren;

- onderzoek doen naar de ontwikkelingsmogelijkheden van faciliteiten voor conferenties, seminars en recreatieve voorzieningen. 

16. Sport en verenigingen

- Deelname aan sportactiviteiten en een lidmaatschap van een vereniging moet voor iedere burger mogelijk zijn;  

- om een duurzame toekomst van verenigingen zeker te stellen zal er sprake moeten zijn van gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en verenigingen voor het in stand houden en onderhouden van (sport)accommodaties;

- de gemeente moet de sociale functie van verenigingen stimuleren en indien nodig ondersteunen.

17. Communicatie, burgerparticipatie en samenwerking

- Effectieve communicatie tussen de burgers en de overheid is een essentiële voorwaarde voor vertrouwen van de burgerij in hun gemeentebestuur;

- burgerparticipatie zal vanuit de gemeente ruimhartig gefaciliteerd worden;

- bij inspraakrondes en de zogenaamde interactieve processen duidelijk vastleggen bij wie (burgers en/of overheid) welke verantwoordelijkheden liggen, welke inbreng van burgers gevraagd wordt en welke rol die inbreng in het besluitvormingsproces speelt;

- ieder gelopen traject evalueren.

18. Cultuur

- Bewaken, ondersteunen en stimuleren van culturele waarden en activiteiten;

- bij het organiseren van culturele activiteiten zal samenwerking tussen gemeente en organisatoren het uitgangspunt zijn.    

 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van 16 oktober 2017